Ερώτηση Κ.Ο. ΜέΡΑ25 για το ελληνικό δημόσιο κόστος από την εφαρμογή της από το 1990 Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
27 Ιούλ, 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

#Προς: Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Θέμα: Απώλεια Εσόδων – ελληνικό δημόσιο κόστος από την εφαρμογή της από το 1990 Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Στις 10/5/2022 καταθέσαμε Ερώτηση (αρ. πρωτοκ. 5111/10-5-22), της οποίας το κείμενο είχε κατά λέξη ως εξής:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Κύρωσης του Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (ΣΑΑΣ) μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συντάχθηκε και υποβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Συντάγματος, και η σχετική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν, και τον καθορισμό της αντίστοιχης δαπάνης. Στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«(…) Με το κυρούμενο Πρωτόκολλο τροποποιείται το άρθρο VII καθώς και το Παράρτημα της ανωτέρω Συμφωνίας (ν. 1893/1990, ν. 4660/2020) και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής: 1.α. Επανακαθορίζεται η διαδικασία τροποποίησης της αρχικής Συμφωνίας (ΣΑΑΣ), η οποία εφεξής θα γίνεται με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των Μερών, αντί μετά από διαβουλεύσεις, που προβλέπεται. β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διάρκεια ισχύος της εν λόγω Συμφωνίας. [άρθρο πρώτο (άρθρο Ι του Πρωτοκόλλου)] 2. Επιτρέπεται στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να διατηρεί και να λειτουργεί τις στρατιωτικές και βοηθητικές Ευκολίες και εντός των μνημονευόμενων εγκαταστάσεων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που βρίσκονται στον Βόλο (Στρατόπεδο Γεωργούλα), στο Λιτόχωρο (Πεδίο Βολής), στην Αλεξανδρούπολη (Στρατόπεδο Γιαννούλη) και στη Ναυτική Βάση Σούδας. της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας από το 1990, όπως αυτή ισχύει με τα Παραρτήματά της, επιτρέπεται στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να διατηρεί και να λειτουργεί τις στρατιωτικές και βοηθητικές Ευκολίες και εντός μνημονευόμενων εγκαταστάσεων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, στο πλαίσιο υλοποίησης του κυρούμενου Πρωτοκόλλου, επέρχονται επί του κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

(1.) Απώλεια εσόδων από τη λειτουργία των σχετικών στρατιωτικών και βοηθητικών Ευκολιών από την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στις μνημονευόμενες εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ως εκ τούτου απαλλαγή από φόρους, δασμούς, τέλη και άλλες επιβαρύνσεις καθώς και από τις ατέλειες για την εισαγωγή αγαθών, προμηθειών, εξοπλισμού ή προσωπικών αντικειμένων των μελών της δύναμης, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων, κατ’ εφαρμογή της Συνολικής Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ των Μερών (άρθρα 11-15 του Ν.3108/2003). [άρθρο πρώτο (άρθρο ΙΙ του Πρωτοκόλλου)] Το ύψος της εν λόγω απώλειας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων, είδος προμηθειών και εξοπλισμού κ.λπ.)….».
Επειδή αντίστοιχα απαράλλακτα δεδομένα και αναφορές υπήρχαν και στις προηγούμενες φάσεις κύρωσης της ΣΑΑΣ Ελλάδας-ΗΠΑ (ν. 1893/1990, ν. 4660/2020).

Επειδή το μέγεθος της ελληνικής δημόσιας οικονομικής επιβάρυνσης από την εφαρμογή των συμφωνιών αποτελεί κρίσιμο μέγεθος για τον ελληνικό λαό, που υφίσταται, εντέλει, το αντίστοιχο κόστος.

Επειδή (κανονικά) αποτελεί στοιχειώδη και διαχρονική υποχρέωση, τόσο της Κυβέρνησης όσο και της Δημόσιας Διοίκησης, η παρακολούθηση, στοιχειοθέτηση και τελική αποτίμηση του κόστους και της απώλειας εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από την εφαρμογή και αυτών των Συμφωνιών.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Σε ποιο ύψος ανέρχεται, ανά έτος και συνολικά, η απώλεια εσόδων και το κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο – και επομένως και για τον ελληνικό λαό – από την εφαρμογή και υλοποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ (και με τις τροποποιήσεις της) από το 1990 μέχρι σήμερα;

Στην παραπάνω Ερώτηση δεν απάντησε ποτέ το Υπ. Εθνικής Άμυνας. Υπήρξε μόνο απάντηση από το Υπ. Οικονομικών (Αναπλ. Υπουργός κ. Σκυλακάκης) η οποία «μας εγνώριζε» ότι «αρμόδιο να μας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπ. Εθν. ΄Αμυνας».

Επειδή ασφαλώς και δεν είναι αρμόδιο να μας απαντήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από την βάσει των συμφωνιών αυτών «απαλλαγή από φόρους, δεσμούς, τέλη και άλλες επιβαρύνσεις καθώς και από τις ατέλειες για την εισαγωγή αγαθών, προμηθειών, εξοπλισμού ή προσωπικών αντικειμένων των μελών της δύναμης, του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτώμενων προσώπων» (όπως αυτά επί λέξει αναφέρονται στην οικεία Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δηλώνει αδυναμία πρόβλεψης, «διότι το ύψος της εν λόγω απώλειας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα»).

Επειδή, η Ερώτησή μας δεν αφορά πρόβλεψη αλλά την εκ των υστέρων υπολογιστική διαπίστωση, και επομένως, εξακολουθούν να οφείλουν ουσιαστική και υπεύθυνη απάντηση και τα δύο ερωτώμενα Υπουργεία.

Επειδή είναι σαφές ότι εάν δεν υπάρξουν οι κατά τα παραπάνω οφειλόμενες απαντήσεις στη συγκεκριμένη Ερώτησή μας, απλώς θα επιβεβαιωθεί και με τον πιο επίσημο τρόπο ότι διαχρονικά, και η σημερινή Κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες, απλώς απαξίωσαν να καταμετρήσουν, να υπολογίσουν – ή έστω να εκτιμήσουν – το κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο – και επομένως και για τον ελληνικό λαό – από την εφαρμογή και υλοποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ (και με τις τροποποιήσεις της) από το 1990 μέχρι σήμερα.

Για τους λόγους αυτούς

Επαναφέρουμε αυτούσια την Ερώτησή μας

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
Φωτεινή Μπακαδήμα
Σοφία Σακοράφα

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο