Εσωτερικός Κανονισμός Νεολαίας ΜέΡΑ25

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Νεολαία ΜέΡΑ25 λειτουργεί ως Θεματική Οργάνωση του ΜέΡΑ25 και διατηρεί οργανωτική αυτοτέλεια τηρώντας τις αρχές και το πνεύμα του καταστατικού του κόμματος. Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

ΣΚΟΠΟΣ
Η Νεολαία ΜέΡΑ25 δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ΜέΡΑ25 ως απάντηση στην ανάγκη των νέων ανθρώπων να πολιτικοποιηθούν, να δράσουν απέναντι στις πολιτικές που έχουν υποθηκεύσει το μέλλον τους σε μια φυλακή χρέους, και να αντισταθούν συλλογικά σε κάθε μορφή καταπίεσης, σεξισμού, ρατσισμού, φασισμού, ομοφοβίας και τρανσφοβίας.
Αποτελείται από άτομα που στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων επιθυμούν να διαμορφώσουν μια νέα πολιτική πρόταση απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο και την ολιγαρχία. Παλεύει για την ενεργοποίηση των νέων και τη μαζικοποίηση της συμμετοχής τους στον δημόσιο βίο με ταξικό κριτήριο και για αυτό δεν στοχεύει να είναι μια κλειστή αυστηρά ιεραρχική οργάνωση.
Η δράση της αποσκοπεί στην ανάλυση των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στους μαζικούς χώρους, την παραγωγή πολιτικού περιεχομένου και την επιμόρφωση των νέων ατόμων στην παράδοση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και των διαφορετικών ρευμάτων της, στοχεύοντας προς τον Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό της κοινωνίας, με δημοκρατία και ελευθερία.
Αγωνίζεται για τα συλλογικά και ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα όλων των νέων ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές ταυτότητες των μελών της και το ότι ο καπιταλιστικός τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας τα εκμεταλλεύεται και τα καταπιέζει.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Η Νεολαία ΜέΡΑ25 λειτουργεί και συγκροτείται στη βάση της αμεσοδημοκρατίας.
Οι βασικοί κανόνες λειτουργίας είναι:
● Η ενιαία δράση της Νεολαίας με βάση τις αρχές του ΜέΡΑ25.
● Όλα τα μέλη είναι ίσα, με τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα.
● Κάθε μέλος οφείλει να ασκεί κριτική με στόχο να βελτιώνει τη συνείδηση και τον τρόπο λειτουργίας της Νεολαίας.
● Κανένα μέλος δεν λογοδοτεί για άποψη που εκφράζει στα πλαίσια του καταστατικού και που είναι ασύμβατη με ρατσιστικές, σεξιστικές, ομοφοβικές και τρανσφοβικές διακρίσεις, πρακτικές και συμπεριφορές.
● Η κριτική και αυτοκριτική θα πρέπει να γίνεται σε εσω-οργανωτική διαδικασία πριν τον δημόσιο λόγο, ειδικά αν αφορά εσωτερικά ζητήματα.
● Η συλλογική και αποτελεσματική λειτουργία της Νεολαίας δεσμεύεται από τον σεβασμό στη διαφορετική και μειοψηφική άποψη.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Η οργανωτική δομή της Νεολαίας ΜέΡΑ25 προκύπτει από τον σκοπό της και αποτελείται από σώματα, όργανα και ομάδες:
Συνδιάσκεψη: Η Συνδιάσκεψη αποτελεί το σώμα και το ανώτερο πολιτικό όργανο της Νεολαίας που διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αλλάξει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Καλείται μία φορά ανά έτος, ώστε να αξιολογεί τους στόχους και τη δράση της Νεολαίας, αλλά και να καθορίζει τη στρατηγική της. Σε αυτό το πλαίσιο ορίζει τη στρατηγική και τα καθήκοντα που θα ακολουθήσει η Νεολαία μέχρι την επόμενη συνδιάσκεψη.
Η Συνδιάσκεψη μπορεί να καλεστεί εκτάκτως κατόπιν αιτήματος του 30% του αριθμού των μελών της τελευταίας Συνδιάσκεψης ή απόφασης της ΠΓΣ. Στη Συνδιάσκεψη δύνανται να συμμετέχουν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Νεολαίας ΜέΡΑ25.
Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο (ΚΣΣ): Το ΚΣΣ αποτελεί το συντονιστικό όργανο της Νεολαίας και συνεδριάζει εβδομαδιαίως. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της στρατηγικής που όρισε η Συνδιάσκεψη, για την εύρυθμη λειτουργία της Νεολαίας, για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και για την περαιτέρω συμμετοχή, αξιοποίηση και ανάπτυξη των μελών της Νεολαίας.
Το ΚΣΣ διατηρεί τη δυνατότητα να κατανείμει εσωτερικά στα μέλη του καθήκοντα, να προτείνει στα μέλη τη δημιουργία Θεματικών Ομάδων και να ορίζει τους αντιπροσώπους της Νεολαίας στα όργανα του ΜέΡΑ25.
Το ΚΣΣ αποτελείται από επτά (7) μέλη και εκλέγεται μέσα από καθολική ψηφοφορία από τα μέλη της Νεολαίας σε κάθε Συνδιάσκεψη.
Στο ΚΣΣ επιδιώκεται η συμμετοχή ατόμων που διαμένουν και εκτός Αθηνών, για την καλύτερη εκπροσώπηση των περιφερειών και τηρείται ποσόστωση φύλου τουλάχιστον δύο (2) μελών διαφορετικού φύλου, καθώς, όπως και σε όλη τη λειτουργία της Νεολαίας, η παρουσία και η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών αποτελεί μείζον ζητούμενο.
Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου δεν μπορούν να έχουν παράλληλα άλλη συντονιστική θέση στα όργανα του ΜέΡΑ25.
Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου, που αδικαιολόγητα απουσιάζουν για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις των οργάνων, απομακρύνονται από τη θέση τους και αντικαθίστανται από αναπληρωματικά/επιλαχόντα μέλη. Αντιστοίχως αντικαθίστανται και σε περιπτώσεις παραίτησης, διαγραφής ή ανάκλησης.
Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου δύνανται να ανακληθούν με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της Συνδιάσκεψης, κατόπιν αιτήματος από το 30% των ενεργών μελών. Στην περίπτωση άρσης εμπιστοσύνης του Κεντρικού Συμβουλίου συνολικά συγκαλείται έκτακτη Συνδιάσκεψη για την εκλογή νέου οργάνου.
Πανελλαδική Γενική Συνέλευση (ΠΓΣ): Η ΠΓΣ αποτελεί το πανελλαδικό σώμα της Νεολαίας και έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Συγκαλείται τακτικά κάθε μήνα έτσι ώστε να γίνεται απολογισμός των δράσεων της Νεολαίας και καθορισμός των στόχων της για το άμεσο μέλλον. Η ΠΓΣ μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως, είτε με απόφαση του ΚΣΣ είτε κατόπιν αιτήματος του 30% των ενεργών μελών της Νεολαίας.
Συνελεύσεις Βάσης (ΣΒ): Για την καλύτερη λειτουργία της Νεολαίας επιδιώκεται να συσταθούν (με γεωγραφικά και κλαδικά κριτήρια) ομάδες της Νεολαίας, οι οποίες συνεδριάζουν ως Συνελεύσεις Βάσης. Κάθε ΣΒ υποβάλει αναφορά πεπραγμένων στο ΚΣΣ, το οποίο οφείλει να τη διαβιβάζει στην επόμενη ΠΓΣ.
Θεματικές Ομάδες (ΘΟ): Για την καλύτερη λειτουργία της Νεολαίας επιδιώκεται να συσταθούν ειδικές ομάδες εργασίας και θεματικού χαρακτήρα (π.χ. Ομάδα Τύπου, Ομάδα Επιμόρφωσης, κτλ). Οι ομάδες αποτελούνται από ενεργά μέλη της Νεολαίας και συγκροτούνται από την ΠΓΣ, η οποία ορίζει και τις αρμοδιότητες τους. Κάθε ΘΟ οφείλει να υποβάλει αναφορά πεπραγμένων στο ΚΣΣ, το οποίο οφείλει να τη διαβιβάζει στην επόμενη ΠΓΣ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΝΕΟΛΑΙΑ
Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής:
Μέλος της Νεολαίας ΜέΡΑ25 μπορεί να γίνει κάποιος/α επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο κατά την εγγραφή του/της στο ΜέΡΑ25. Λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών χαρακτηριστικών της νεολαίας, ορίζεται ανώτατο όριο συμμετοχής το 35 ηλικιακό έτος. Προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία μεγαλύτερων ηλικιακά μελών—με την προϋπόθεση να είναι κοντά στη νεολαία—δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσουν την οργανωτική τους σχέση με τη Νεολαία αλλά μόνο με συμβουλευτικό ρόλο.
Ως ενεργά μέλη νοούνται τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν συμμετάσχει στην τελευταία Συνδιάσκεψη της Νεολαίας, ή μετά το πέρας αυτής, έχουν τακτική παρουσία στη λειτουργία της Νεολαίας. Ως κριτήριο τακτικής παρουσίας ορίζεται η παρουσία σε τουλάχιστον μία διαδικασία για τους τρεις (3) τελευταίους μήνες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ:
Κάθε μέλος της Νεολαίας του ΜέΡΑ25 δικαιούται και οφείλει:
● Να παρακολουθεί τις δράσεις και τις διαδικασίες της Νεολαίας.
● Να φροντίζει διαρκώς για την ιδεολογική βελτίωση του ίδιου και της οργάνωσης.
● Να φροντίζει να εφαρμόζονται οι κανόνες λειτουργίας.
● Να αναλαμβάνει υπεύθυνα τα καθήκοντά του εντός της Νεολαίας, σε περίπτωση αδυναμίας να φροντίζει την αντικατάστασή του.
● Να ενημερώνει την οργάνωση για δράσεις σε κοινωνικούς χώρους και να προτρέπει τα μέλη να συμμετέχουν.
● Να αγωνίζεται ενάντια σε κάθε μορφή εξουσιαστικής συμπεριφοράς στους χώρους εργασίας και σπουδών, αλλά και σε κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους.
● Να αγωνίζεται ενάντια στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και σε κάθε είδους διάκριση.
● Να αγωνίζεται ενάντια στον φασισμό, τον ρατσισμό, τον συντηρητισμό, τον σεξισμό και την καταστροφή του περιβάλλοντος και της φύσης.
● Να προάγει μια εναλλακτική συμπεριληπτική μορφή κουλτούρας.
● Να σέβεται τα άλλα μέλη της Νεολαίας και να τηρεί τον Ηθικό Κώδικα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό του ΜέΡΑ25.
● Να λειτουργεί τηρώντας εχεμύθεια απέναντι σε μη μέλη του ΜέΡΑ25 όσον αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες της Νεολαίας.
● Να συμμετέχει στις διαδικασίας εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις του.
● Να απαιτεί υπεύθυνη πληροφόρηση από τα όργανα και τις διαδικασίες της Νεολαίας.
● Να αναλαμβάνει αρμοδιότητες εντός της Νεολαίας.

ΣΧΕΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑ
Οι σχέσεις της νεολαίας με το κόμμα χαρακτηρίζονται από οργανωτική αλληλοσύνδεση και αμφίπλευρη πολιτική όσμωση, με στόχο την ουσιαστική συμπόρευση. Η εξασφάλιση των άνωθεν επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή εκπροσώπων της Νεολαίας σε πολιτικά και εκτελεστικά όργανα του κόμματος, αλλά και μέσα από τη διττή ιδιότητα των μελών της Νεολαίας που συμμετέχουν ισάξια στις διεργασίες και στα όργανα του κόμματος.
Η Νεολαία αποτελεί ένα ενεργό και σημαντικό κομμάτι του κόμματος, που διατηρεί οργανωτική αυτονομία, με παράλληλη επικοινωνία με την Πολιτική Γραμματεία και τα επιμέρους πολιτικά και εκτελεστικά όργανα του κόμματος. Η Νεολαία οφείλει να διατηρεί σημαίνον ρόλο στη διαφύλαξη των θέσεων του κόμματος, με αναφορά στην αριστερή κατεύθυνση. Η Νεολαία παίζει προεξέχον ρόλο στην παρέμβαση του κόμματος στα κοινωνικά κινήματα και τους μαζικούς αγώνες. Για τα θέματα που άπτονται άμεσα στη νέα γενιά η Νεολαία έχει κύριο λόγο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Οι συνδρομές των μελών της Νεολαίας υπάγονται στο συνολικό ταμείο του ΜέΡΑ25. Για έκτακτα έξοδα απευθύνεται στο κόμμα για την κάλυψη τους. Διατηρεί το δικαίωμα στη διοργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων με οικονομικό όφελος, χωρίς την υποχρέωση οικονομικού απολογισμού στο κόμμα, παρά μόνο στα μέλη της Νεολαίας. Για πάγιες ανάγκες μπορεί να προϋπολογίσει έξοδα, και σε συνεννόηση με την Οικονομική Διεύθυνση του κόμματος να προχωρήσει στις απαιτούμενες κινήσεις.

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Νεολαία υπάγεται στον συνολικό τρόπο λειτουργίας του ΜέΡΑ25 και των οργάνων του. Για ζητήματα μη τήρησης του καταστατικού ή αντισυντροφικής συμπεριφοράς, η Νεολαία ΜέΡΑ25 παραπέμπει τα μέλη της στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης Καταστατικού του ΜέΡΑ25, με τη συμμετοχή εκπροσώπου από τη Νεολαία. Ιδιαίτερα για περιπτώσεις παραβιαστικών συμπεριφορών η Νεολαία ΜέΡΑ25 λειτουργεί με απόλυτο στόχο την υποστήριξη του καταγγέλλοντος ατόμου, τη λογοδοσία του καταγγελθέντος ατόμου και τη διαφύλαξη μιας κουλτούρας ασύμβατης με ρατσιστικές, σεξιστικές, ομοφοβικές και τρανσφοβικές διακρίσεις, πρακτικές και συμπεριφορές.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο Εσωτερικός Κανονισμός είναι δεσμευτικός για τα μέλη και ισχύει επ’ αόριστον, μέχρι να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή να καταργηθεί με αντίστοιχη διαδικασία από Συνδιάσκεψη της Νεολαίας ΜέΡΑ25. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές αρχές του DiEM25 ή το καταστατικό του ΜέΡΑ25 συγκαλείται έκτακτη διαδικασία με σκοπό την παύση ή την επικαιροποίηση του εδαφίου του παρόντος κειμένου.

*Το παρόν κείμενο έχει ισχύ από το 2ο Διαβουλευτικό Συνέδριο του ΜέΡΑ25.
**Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Νεολαίας ΜέΡΑ25 δεν είναι εξαντλητικός και κάθε ζήτημα λειτουργίας που δεν προβλέπεται από το παρόν κείμενο και το καταστατικό του ΜέΡΑ25 αντιμετωπίζεται έπειτα από διαβούλευση στα αντίστοιχα οργανωτικά επίπεδα με γνώμονα την τήρηση των αρχών και του σκοπού της Νεολαίας ΜέΡΑ25.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο