Εσωτερικός Κανονισμός Νεολαίας ΜέΡΑ25

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
Η Νεολαία του ΜέΡΑ25 δεν αποτελεί ξεχωριστή οργάνωση από το ίδιο το ΜέΡΑ25. Καθώς όμως έχει αυτοτελή οργανωτική δομή, το παρόν κείμενο αποτελεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

ΣΚΟΠΟΣ:
Η Νεολαία ΜέΡΑ25 δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ΜέΡΑ25 ως η ανάγκη των νέων ανθρώπων να πολιτικοποιηθούν και να δράσουν απέναντι στις πολιτικές που έχουν υποθηκεύσει το μέλλον τους σε μια φυλακή χρέους. Αποτελείται από άτομα που στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων θέλουν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον κόντρα σε λογικές υποταγής στο μεγάλο κεφάλαιο και σε ολιγάρχες. Παλεύει για την ενεργοποίηση των νέων και τη μαζικοποίηση της συμμετοχής τους στον δημόσιο βίο με ταξικό κριτήριο και γι’ αυτό δεν αποσκοπεί να είναι μια κλειστή αυστηρά ιεραρχική οργάνωση.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ:
Η Νεολαία ΜέΡΑ25 αξιοποιεί στοιχεία του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού για τη συγκρότηση και λειτουργία της. Οι βασικοί κανόνες λειτουργίας είναι:
α) Η ενιαία δράση της Νεολαίας με βάση τις αρχές του ΜέΡΑ25.
β) Όλα τα μέλη είναι ίσα, ανεξαρτήτως χρέωσης, με τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα.
γ) Κάθε μέλος οφείλει να ασκεί κριτική με στόχο να βελτιώνει τη συνείδηση και τον τρόπο λειτουργίας της Νεολαίας.
δ) Κανένα μέλος δεν λογοδοτεί για άποψη που εκφράζει στα πλαίσια του καταστατικού.
ε) Η κριτική και αυτοκριτική θα πρέπει να έχει γίνει πρώτα σε εσω-οργανωτική διαδικασία
πριν τον δημόσιο λόγο, ειδικά αν αφορά εσωτερικά ζητήματα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ:
Η οργανωτική δομή της Νεολαίας ΜέΡΑ25 προκύπτει από τον σκοπό της οπότε τα βασικά οργανωτικά επίπεδα είναι:

Συνδιάσκεψη:
Το ανώτερο όργανο της Νεολαίας που έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον Εσωτερικό Κανονισμό. Καλείται κάθε ένα (1) έτος ώστε να αξιολογεί τους στόχους και τη δράση της Νεολαίας. Σε αυτό το πλαίσιο ορίζει τα καθήκοντα μέχρι την επόμενη συνδιάσκεψη. Η συνδιάσκεψη μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως κατόπιν αιτήματος του 30% των ενεργών μελών ή με απόφαση του ΚΣΣ.

Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο (ΚΣΣ):  Συντονίζει τη δράση της Νεολαίας με στόχο την υλοποίηση των αποφάσεων της Συνδιάσκεψης μεταξύ των συνεδριάσεών της και την εύρυθμη άσκηση των καθηκόντων που έχουν οριστεί. Με τη συμμετοχή νέων μελών και περαιτέρω ανάπτυξη της οργάνωσης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας επιμέρους Θεματικών  επιτροπών αν κριθεί ότι βοηθάει στη βελτίωση της δράσης.
Το Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Συνδιάσκεψη με διαδικασία που ορίζει η ίδια κατά τη συγκρότησή της.
Το Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του συναποφασίζει τον καταμερισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων στα μέλη του (Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας, Υπεύθυνος/η Σπουδάζουσας, Υπεύθυνος/η Οργάνωσης Μελών, Υπεύθυνος/η Οικονομικών, Υπεύθυνος/η Πολιτικού Σχεδιασμού, Υπεύθυνος/η Επιμόρφωσης, Υπεύθυνος/η Κινηματικής Παρουσίας).
Παράλληλα το Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο ορίζει τους/τις αντιπροσώπους της Νεολαίας στα όργανα του ΜέΡΑ25.
Τα μέλη του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου δεν μπορούν να έχουν παράλληλα άλλο συντονιστικό ρόλο στα όργανα του ΜέΡΑ25.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΝΕΟΛΑΙΑ:

Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής
Μέλος της Νεολαίας ΜέΡΑ25 μπορεί να γίνει κάποιος επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο κατά την εγγραφή του στο ΜέΡΑ25. Λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών χαρακτηριστικών της νεολαίας σαν ανώτατο όριο ορίζονται τα 35 ηλικιακά έτη. Προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία μεγαλύτερων ηλικιακά μελών, με την προϋπόθεση να είναι κοντά στη νεολαία, δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσουν την οργανωτική τους σχέση με τη Νεολαία αλλά μόνο με συμβουλευτικό ρόλο.
Η απαρτία της κάθε συνεδρίασης ορίζεται με βάση τα ενεργά μέλη. Ως ενεργά μέλη νοούνται τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν συμμετάσχει τακτικά στη λειτουργία της Νεολαίας (π.χ. ως  σύνεδροι στην τελευταία Συνδιάσκεψη, σε τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις μέσα στους τελευταίους πέντε μήνες, σε δράσεις της νεολαίας, στην κατάθεση προτάσεων στο forum, κ.ά.).
Το Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο και οι τοπικές οργανώσεις συνεδριάζουν τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και εκτάκτως με αίτημα του 25% των μελών του εκάστοτε σώματος.

Υποχρεώσεις μέλους

Παρακολούθηση των συνεδριάσεων και της δράσης της οργάνωσης.
Να φροντίζει διαρκώς για την ιδεολογική βελτίωση του ίδιου και της οργάνωσης.
Να φροντίζει να εφαρμόζονται οι κανόνες λειτουργίας.
Σε περίπτωση που αναλαμβάνει αυξημένα καθήκοντα (χρέωση) να τα φέρνει υπεύθυνα σε πέρας ή σε περίπτωση αδυναμίας να ζητάει την αντικατάσταση του.
Να αγωνίζεται ενάντια στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και απέναντι σε κάθε είδους κοινωνικές διακρίσεις. Να αγωνίζεται απέναντι στον ρατσισμό, τον συντηρητισμό, τον σεξισμό και την καταστροφή του περιβάλλοντος και της φύσης.
Να επιδεικνύει ακέραιο χαρακτήρα και να προάγει μια εναλλακτική συμπεριληπτική μορφή κουλτούρας.
Να σέβεται τα άλλα μέλη της Νεολαίας και να τηρεί τον ηθικό κώδικα μέλους όπως περιγράφεται στο καταστατικό του ΜέΡΑ25.

Δικαιώματα μέλους

Να συμμετέχει στις διαδικασίας εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις του.
Να ασκεί το εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα καθοδηγητικά όργανα.
Να απαιτεί υπεύθυνη πληροφόρηση από το Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑ:
Οι σχέσεις της νεολαίας με το κόμμα χαρακτηρίζονται από οργανωτική αλληλοσύνδεση και αμφίπλευρη πολιτική ζύμωση, με στόχο την ουσιαστική πολιτική συμπόρευση. Η εξασφάλιση των άνωθεν επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή εκπροσώπων της νεολαίας σε πολιτικά και εκτελεστικά όργανα του κόμματος αλλά και από τη διττή ιδιότητα των μελών της νεολαίας που συμμετέχουν ισάξια στις διεργασίες και στα όργανα του κόμματος.
Η Νεολαία οργανωτικά αποτελεί ένα ενεργό κομμάτι του πολιτικού κόμματος, που διατηρεί με αυτονομία τα όργανα της και διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με την Πολιτική Γραμματεία και τα επιμέρους πολιτικά και εκτελεστικά όργανα του κόμματος καθώς και πρέπει να διατηρεί εξέχοντα ρόλο στις κινηματικές δράσεις. Η Νεολαία οφείλει να διατηρεί πρωτίστως τον ρόλο της διαφύλαξης και ριζοσπαστικοποίησης των πολιτικών θέσεων καθώς και συμβουλευτικό ρόλο στα τρέχοντα θέματα.
Για θέματα που άπτονται του χώρου παρέμβασης της Νεολαίας οι υπόλοιποι τομείς του ΜέΡΑ25 έχουν πρωτίστως συμβουλευτικό ρόλο.

Τα οικονομικά της Νεολαίας:
Οι συνδρομές των μελών της Νεολαίας υπάγονται στο συνολικό ταμείο του ΜέΡΑ25. Οπότε για έκτακτα έξοδα απευθύνεται στο κόμμα για την κάλυψη τους. Παρόλα αυτά μπορεί να προϋπολογίζει δράσεις, εξαιρώντας τα πάγια έξοδα (γραφεία κλπ), με βάση τον αριθμό των μελών που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους.

Τήρηση και υπεράσπιση του Εσωτερικού Κανονισμού:

Η Νεολαία υπάγεται στον συνολικό τρόπο δράσης του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΜέΡΑ25 και των λοιπών οργάνων. Για ζητήματα μη τήρησης του καταστατικού ή αντισυντροφικής συμπεριφοράς η Νεολαία ΜέΡΑ25 παραπέμπει τα μέλη της στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης Καταστατικού του ΜέΡΑ25 με συμμετοχή εκπροσώπου της Νεολαίας προς την επικύρωση γεγονότων, κατηγοριών και αποφάσεων. Ιδιαίτερα για περιπτώσεις παραβιαστικών συμπεριφορών η Νεολαία ΜέΡΑ25 λειτουργεί με απόλυτο στόχο την υποστήριξη του  καταγγέλλοντος ατόμου, τη λογοδοσία του καταγγελθέντος ατόμου και τη διαφύλαξη μιας κουλτούρας ασύμβατης με ρατσιστικές, σεξιστικές, ομοφοβικές και τρανσφοβικές πρακτικές και συμπεριφορές.

EΠΙΛΟΓΟΣ:
Ο Εσωτερικός Κανονισμός είναι δεσμευτικός για τα μέλη και ισχύει επ’ αόριστο, μέχρι να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή καταργηθεί με αντίστοιχη διαδικασία από Συνδιάσκεψη της Νεολαίας ΜέΡΑ25. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές αρχές του DiEM25 ή το καταστατικό του ΜέΡΑ25 συγκαλλείται έκτακτη συνεδρίαση με σκοπό την παύση ή επικαιροποίηση του εδαφίου του παρόντος κειμένου. Το παρόν κείμενο έχει ισχύ από το 2ο Διαβουλευτικό Συνέδριο του ΜέΡΑ25.
Τέλος, ο Εσωτερικός Κανονισμός της Νεολαίας ΜέΡΑ25 δεν είναι εξαντλητικός και κάθε ζήτημα λειτουργίας που δεν προβλέπεται από το παρόν κείμενο και το καταστατικό του ΜέΡΑ25 αντιμετωπίζεται έπειτα από διαβούλευση στα αντίστοιχα οργανωτικά επίπεδα με γνώμονα την τήρηση των αρχών και του σκοπού της Νεολαίας ΜέΡΑ25.

Μετάβαση στο περιεχόμενο