Καταστατικό

Προοίμιο

Το ΜέΡΑ25 είναι ο εκλογικός βραχίονας στην Ελλάδα του πανευρωπαϊκού, διεθνικού κινήματος Democracy in Europe Movement – DiEM25.

Tο DiEM25 ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2016 στο Βερολίνο ως αντίδραση στη σύγχρονη έκδοση της δεκαετίας του 1930 που βιώνει η Ευρώπη λόγω της λυσσαλέας αντίθεσης της Ολιγαρχίας-Δίχως-Σύνορα στον ουσιαστικό εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΜέΡΑ25 ιδρύθηκε στην Αθήνα το Μάρτιο του 2018 ως αντίδραση στην ευρωπαϊκή και εγχώρια ολιγαρχία η οποία κατέστησε την Ελλάδα μόνιμη Χρεοδουλοπαροικία που σταδιακά ερημοποιεί τη χώρα. Στα τέλη του 2018, το ΜέΡΑ25 συνέβαλε στην ίδρυση της Προοδευτικής Διεθνούς.

Συνδυάζοντας το διεθνισμό, το ριζοσπαστικό ευρωπαϊσμό, την αγωνία για την αποφυγή της κλιματικής καταστροφής και τον αυθεντικό πατριωτισμό, το ΜέΡΑ25 καταθέτει προτάσεις πολιτικής και αναλαμβάνει δράσεις (μέσω του DiEM25 και της Προοδευτικής Διεθνούς) σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Κεφάλαιο 1ο –  Ίδρυση, έμβλημα-έδρα, πανευρωπαϊκός χαρακτήρας  

1.1 Ίδρυση 

Στις 26 Μαρτίου 2018 ιδρύεται πολιτικό κόμμα με το όνομα ΜέΡΑ25 – Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής.

1.2 Έδρα-έμβλημα 

Έμβλημα του κόμματος είναι οι λέξεις «ΜέΡΑ» και «DiEM» ενωμένες μ’ ένα χελιδόνι και τον αριθμό 25

Έδρα του κόμματος είναι η Αθήνα και ασκεί τη δραστηριότητά του σε όλη την επικράτεια.

1.3 Πανευρωπαϊκός χαρακτήρας | Σχέση με το DiEM25 

Το ΜέΡΑ25 αποτελεί τον ελληνικό εκλογικό βραχίονα του διεθνικού πανευρωπαϊκού DiEM25, στόχος του οποίου είναι ο βαθύς εκδημοκρατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των χωρών της Ευρώπης.

Ως αναπόσπαστο μέρος του DiEM25, το ΜέΡΑ25 είναι το πρώτο πανευρωπαϊκό, διεθνικό ελληνικό κόμμα. Ως εκ τούτου, τα συλλογικά όργανα του ΜέΡΑ25 λογοδοτούν σε όλα τα μέλη του ΜέΡΑ25 και, πανευρωπαϊκά, του DiEM25 για όλες τις αποφάσεις πολιτικών και δράσεων τις οποίες λαμβάνουν. Οι αποφάσεις των οργάνων του ΜέΡΑ25 οι οποίες επηρεάζουν ή αφορούν σε πολιτικές και δράσεις του DiΕΜ25, καθώς και η εκλογή εκπροσώπων και οργάνων του ΜέΡΑ25, επικυρώνονται μέσω καθολικής ψηφοφορίας όπου συμμετέχουν τα μέλη του DiEM25 πανευρωπαϊκά, όπως επεξηγείται στις ειδικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

1.4 Αξίες και μέσα   

Το τετράπτυχο του ΜέΡΑ25, που συνοδεύει την ονομασία του κόμματος, είναι ο Ευρωπαϊκός Διεθνισμός, ο Οικονομικός Ορθολογισμός, η Οικολογική Προστασία και η Κοινωνική Απελευθέρωση.

Μέσο για την επίτευξη των στόχων του κόμματος και την εξυπηρέτηση των αξιών του είναι η υπεύθυνη ανυπακοή στις προσταγές της Ολιγαρχίας-Δίχως-Σύνορα σε όλα τα επίπεδα: εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο. Για την επίτευξη των στόχων του και την εξυπηρέτηση των αξιών του συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες με σκοπό την εκλογική πλειοψηφία ώστε να εφαρμόσει την προγραμματική του πρόταση.

Το ΜέΡΑ25 επιδιώκει να είναι σύγχρονο, ανοικτό, δημοκρατικό και συμμετοχικό κόμμα και κυρίως  να είναι το κόμμα των μελών του, που έχουν πλήρη δικαιώματα, ευθύνες και υποχρεώσεις.

Το ΜέΡΑ25 λειτουργεί συλλογικά και δημοκρατικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, με απόλυτο σεβασμό και κατοχύρωση της διαφορετικής άποψης, την οποία θεωρεί πλούτο και ενθαρρύνει να καλλιεργείται και να εκπροσωπείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής του.

Το ΜέΡΑ25  μεριμνά για τη μόρφωση των μελών του και των πολιτών  στη θεωρητική κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι και την πρακτική κατάρτιση για ζητήματα καθημερινής πολιτικής δράσης.

Για το σκοπό αυτό το ΜέΡΑ25 μπορεί ιδρύει πολιτισμικό-επιστημονικό κέντρο, με την επωνυμία «ΚέΜΠ – ΚΕΝΤΡΟ για τον ΜΕΤΑΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και σκοπούς σύμφωνους με τις καταστατικές αρχές του κόμματος και του πανευρωπαϊκού κινήματος DiEM25.

Κεφάλαιο 2ο – Μέλη |Εσωτερική Δημοκρατία | Συμμετοχή 

2.1 Μέλη  

(Α) Μέλος του ΜέΡΑ25 μπορεί να γίνει κάθε κάτοικος της Ελλάδας και κάθε Έλληνας υπήκοος κάτοικος εξωτερικού με δικαίωμα εκλέγειν στην Ελλάδα, που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος και δεν συμμετέχει σε άλλο ελληνικό κόμμα.

(Β) Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 είναι, ταυτόχρονα, και μέλος του DiEM25. Έλληνες υπήκοοι μέλη του DiEM25 δεν καθίστανται αυτομάτως και μέλη του ΜέΡΑ25.

(Γ) Η εγγραφή μέλους δεν απαιτεί έγκριση. Μπορεί να γίνει με ηλεκτρονική ή με χειρόγραφη αίτηση. Στην περίπτωση της χειρόγραφης αίτησης η εγγραφή ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Μελών χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με ευθύνη  της Οργάνωσης Βάσης (ΟΒ). Η εγγραφή ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή της Ιδρυτικής Διακήρυξης του DiEM25, της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΜέΡΑ25, των Οργανωτικών Αρχών του DiEM25 του Προγράμματος του ΜέΡΑ25  και του παρόντος Καταστατικού. Κατά την εγγραφή του το μέλος δηλώνει  την οργάνωση βάσης (ΟΒ) στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί με κριτήριο τον τόπο όπου κατοικεί, ή εργάζεται, ή σπουδάζει. Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ΟΒ.

(Δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΟΒ μπορεί, προσφεύγοντας αιτιολογημένα στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης Καταστατικού, η οποία ενεργεί όπως προβλέπεται (βλ. Κεφάλαιο 12.1) να ζητήσει να μην επιτραπεί η εγγραφή μέλους, όταν η μέχρι τη στιγμή εκείνη δραστηριότητά δεν συνάδει είτε με τις αρχές του Ηθικού Κώδικα Μέλους του ΜέΡΑ25 είτε με τις αξίες του Κώδικα Συντροφικής Συμπεριφοράς του DiEM25.

Τα μέλη του κόμματος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:

2.1.1 Δικαιώματα των μελών

1. Να απαιτούν την πιστή τήρηση του Καταστατικού, της Διακήρυξης και των αποφάσεων των Συνεδρίων και της Κεντρικής Επιτροπής.

2. Έχουν απόλυτο δικαίωμα λόγου και ελεύθερης έκφρασης της άποψή τους ακόμη κι αν είναι μειοψηφική, υπό τον όρο του σεβασμού του Ηθικού Κώδικα Μέλους του ΜέΡΑ25 (Βλ. Παράρτημα)

3. Να λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση των απόψεων και θέσεων και τη λήψη αποφάσεων των οργάνων στα οποία συμμετέχουν. Να εισηγούνται θέσεις και προτάσεις και να επιδιώκουν με καταστατικό τρόπο να γίνουν θέσεις του κόμματος.

4. Μπορούν να ιδρύουν Αυθόρμητες Θεματικές Ομάδες, όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.

5. Το δικαίωμα του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι και της κλήρωσης σε όλα τα όργανα του κόμματος, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

6. Να έχουν πλήρη πληροφόρηση για τη δράση και τις αποφάσεις του κόμματος σε όλα τα επίπεδα.

7. Να μετέχουν σε όλες τις συζητήσεις, διεργασίες και διαβουλεύσεις του κόμματος, καθώς και σε τυχόν άλλες προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες

8. Να  απαιτούν να τους ανατίθενται αρμοδιότητες και  συγκεκριμένες ευθύνες, ή δραστηριότητες ενταγμένες στο πλαίσιο της δράσης του κόμματος και του οργάνου που ανήκουν.

9. Πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος, τις λίστες δωρεών, τον προϋπολογισμό και απολογισμό

 2.1.2 Υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του κόμματος έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Να ασκούν έλεγχο στα όργανα του κόμματος απαιτώντας την πιστή τήρηση του Καταστατικού, της Διακήρυξης και των αποφάσεων των Συνεδρίων και της Κεντρικής Επιτροπής.

2. Να μεριμνούν για την πλήρη ενημέρωσή τους ως προς τις αποφάσεις, δράσεις, διακηρύξεις και πολιτικές θέσεις του κόμματος.

3. Να συμμετέχουν σε μια από τις ΟΒ του ΜέΡΑ25 και να λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητές της.

4. Καταβολή μηνιαίας συνδρομής. Το ύψος της συνδρομής, η αυξομείωση της ή η απαλλαγή από αυτήν ορίζεται με απόφασή της Κεντρικής Επιτροπής.

2.2 Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας – Εσωτερική Δημοκρατία και Διαφάνεια 

Η Δημοκρατία και η Διαφάνεια είναι βασικοί πυλώνες του DiEM25 και, συνεπώς, του ΜέΡΑ25. Κάθε μέλος έχει πρόσβαση στις δομές του κόμματος ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλήρη διαφάνεια και πάντα με λογοδοσία στα μέλη του DiEM25 πανευρωπαϊκά. Τα μέλη του DiEM25 έχουν πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος, τις λίστες δωρεών, τον προϋπολογισμό και απολογισμό.

2.3 Ηθικός Κώδικας Μέλους  

Το κόμμα θεσπίζει Ηθικό Κώδικα Μέλους στον οποίο υπόκεινται όλα τα μέλη και οι εργαζόμενοι σε αυτό (βλ. Παράρτημα 1) και ο οποίος περιλαμβάνει διαδικασία ανάκλησης, μομφής ή διαγραφής σε περίπτωση παραβίασής του. Επί πλέον, καθώς τα μέλη του ΜέΡΑ25 είναι και μέλη του DiEM25 υπόκεινται και στον Κώδικα Συντροφικής Συμπεριφοράς του DiEM25. Συνεπώς, στην περίπτωση που μέλος του ΜέΡΑ25 διαγραφεί από το DiEM25 (στο πλαίσιο των διαδικασιών που ορίζει ο Κώδικας Συντροφικής Συμπεριφοράς του DiEM25) διαγράφεται αυτόματα και από τον κατάλογο των μελών του ΜέΡΑ25.

2.4 Ισότητα, Ισηγορία, Φεμινισμός, Αυτοπροσδιορισμός 

Όλα τα μέλη του ΜέΡΑ25 είναι ίσα απέναντι στο κόμμα και τις διαδικασίες του. Έχουν Δικαίωμα Λόγου και Ισηγορίας. Οι διαδικασίες λειτουργίας του κόμματος εγγυώνται ότι οι απόψεις/προτάσεις κάθε μέλους αξιολογούνται στη βάση της αξίας τους και όχι στη βάση του ποιος – και με ποιο τρόπο — τις εκφέρει/προτείνει.

Το ΜέΡΑ25 σέβεται κάθε είδους διαφορετικότητα και προωθεί την ισότιμη συμμετοχή εκπροσώπων των φύλων, ανεξάρτητα σεξουαλικού προσανατολισμού στις διαδικασίες και τις δομές του κόμματος.

Για το ΜέΡΑ25 ο φεμινισμός δεν αφορά απλά στα θεωρούμενα «γυναικεία» ζητήματα. Αφορά στην ανατροπή υποχθόνιων και συνήθως αόρατων, σχέσεων κυρίαρχου – κυριαρχούμενου, και ευρύτερα συμβάσεων κυριαρχίας (που μπορεί να μην έχουν σχέση με το φύλο).

Το ΜέΡΑ25 πασχίζει να εκπροσωπεί:

 • Όλα τα θύματα της εκμετάλλευσης, του αυταρχισμού και της οικολογικής καταστροφής που δημιουργεί ο καπιταλισμός και η εξουσία εν γένει και η Χρεοδουλοπαροικία στην χώρα μας ειδικότερα.
 •  Όλες τις περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, χωρίς να κάνει διακρίσεις μεταξύ Ελλήνων πολιτών και κατοίκων της Ελλάδας.

Όσον αφορά στην ιδεολογική, φιλοσοφική ή εθνοτική ταυτότητα, το κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 διατηρεί το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό.

 Κεφάλαιο 3ο – Οργανωτική Συγκρότηση του ΜέΡΑ25

Το ΜέΡΑ25 συγκροτείται από Οργανώσεις Βάσης (ΟΒ), Σώματα και Όργανα.
Σώματα  του ΜέΡΑ25 είναι η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη, το Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν) και η Συνέλευση των Μελών της των ΟΒ.

Όργανα του ΜέΡΑ25 είναι η Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) και η Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ). Τα όργανα αυτά παρακολουθούν και υλοποιούν τις αποφάσεις των Σωμάτων.

Για  την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους οι Οργανώσεις και τα  Όργανα εκλέγουν ή με συναίνεσή τους ιδρύουν ομάδες εργασίας, επιτροπές, γραμματείες, γραφεία και άλλες δομές,  που είτε προβλέπονται από το καταστατικό είτε συγκροτούνται ad hoc  για την αντιμετώπιση σοβαρών και έκτακτων αναγκών.

Στις συνεδριάσεις όλων των παραπάνω πρέπει να εξαντλείται κάθε δυνατότητα ισηγορίας και ισότιμης συμμετοχής όλων των μελών τους. Οι συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά είτε με συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

3.1 Οργάνωση Βάσης (ΟΒ) 

Οι Οργανώσεις Βάσης (ΟΒ) είναι  τα  δομικά κύτταρα του ΜέΡΑ25. Είναι το θεμέλιο του Κόμματος. Είναι το ΜέΡΑ25 στην κοινωνία.

Συγκροτούνται με τοπικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις πρακτικές οργανωτικές ανάγκες, και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των οργανωτικών στόχων του ΜέΡΑ25 στη γειτονιά, τη συνοικία, τον οικισμό, το χωριό, την πόλη και το Δήμο. Οι ΟΒ λειτουργούν με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Οι ΟΒ λειτουργούν με διαδικασίες ανοιχτές στην κοινωνία. Επικοινωνούν, επηρεάζονται και αντλούν προβληματισμούς από αυτήν με στόχο την ενημέρωση και την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στη ζωή και την πολιτική επιρροή του κόμματος. Οι ΟΒ επιδιώκουν την ισόρροπη συμμετοχή και ισηγορία των  φύλων και όλων των κοινωνικών ομάδων.

Οι ΟΒ παροτρύνουν τα μέλη τους να συμμετέχουν ενεργά στο συνδικαλισμό, στα τοπικά κινήματα, στις τοπικές κινήσεις, στους συλλόγους  και σε κάθε συλλογικότητα  που δρα και λειτουργεί στην περιοχή τους, εφόσον δεν αντιπαρατίθενται στη Διακήρυξη, το Καταστατικό και το Πρόγραμμα του ΜέΡΑ25 και του DiEM25.

Για την καλύτερη δράση και λειτουργία, η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΟΒ εκλέγει ή ορίζει με συναίνεση τον/την Συντονιστή/στρια και τον/την Αναπληρωτή/τρια Συντονιστή/στρια, με διετή θητεία. Οι θέσεις ευθύνης που τυχόν δημιουργούνται προβλέπονται ώστε με το έργο τους να εξυπηρετούν συγκεκριμένες πρακτικές ανάγκες (επικοινωνία, οικονομικά, γραμματεία, κινηματικά κλπ).

Καθήκοντα της ΟΒ :

 • Nα διαδίδει τις ιδέες και θέσεις του κόμματος
 • Να συλλέγει προτάσεις από μέλη και πολίτες
 • Να συμμετέχει σε δράσεις αλληλεγγύης και επιμόρφωσης στην περιοχή της
 • Nα προσελκύει νέα μέλη
 • Να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις υπό τη σημαία του ΜέΡΑ25
 • Να προσεγγίζει τοπικές συλλογικότητες για κοινές δράσεις
 • Να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες
 • Να συγκαλεί συνέλευση των μελών της πριν τις Συνεδριάσεις της Κ.Ε. ή των Σωμάτων, προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις που θα υποβληθούν στην Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή (ΠΣΕ) για προώθηση στα όργανα , ή στα αντίστοιχα Σώματα
 • Οι ΟΒ μπορούν και οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, ιδίως στο επίπεδο της Εκλογικής Περιφέρειας, με την αρωγή της ΠΣΕ, για να συντονίζουν κοινές δράσεις και δραστηριότητες.

Ενέργειες από τις οποίες πρέπει να απέχει η ΟΒ:

 • Προώθηση ιδεών που παραβιάζουν το πνεύμα της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Προγράμματος ή του Καταστατικού ή των πολιτικών του θέσεων του ΜέΡΑ25 και του DiEM25
 • Συλλογή και διάθεση χρημάτων κατά τρόπο που δεν εναρμονίζεται με το καθιερωμένο σύστημα και κανόνες του ΜέΡΑ25 για τη συλλογή και χρήση δωρεών
 •  Χρήση του ονόματος, του λογότυπου, της πλατφόρμας ή του οργανισμού του ΜέΡΑ25 για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μέλη του κόμματος.

3.2 Περιφερειακές Συντονιστικές Επιτροπές (ΠΣΕ)

 • Οι ΠΣΕ συγκροτούνται από αντιπροσώπους που εκλέγουν, ή συναινετικά ορίζουν, οι ΟΒ σύμφωνα με διαδικασία που προτείνει και επιτηρεί η ΟΕΣΚΕ.
 • Οι ΠΣΕ συντονίζουν το έργο των ΟΒ της Εκλογικής Περιφέρειας σε σχέση με το συνδικαλισμό, τα κινήματα, τις κινήσεις, συλλόγους, σωματεία και διάφορες συλλογικότητες. Παρέχουν στις ΟΒ την αναγκαία τεχνική και υλική αρωγή για να είναι αποτελεσματικές στο έργο τους. Οι  ΠΣΕ παρέχουν κάθε βοήθεια σε μέλη που επιδιώκουν να εκλεγούν σε θέσεις ευθύνης αυτών των συλλογικοτήτων.
 • Οι ΠΣΕ έχουν την ευθύνη να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν συνεργασίες με άλλα κόμματα, κινήσεις ή προσωπικότητες , που προωθούν σκοπούς ή αξίες ασυμβίβαστες με το πνεύμα της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού ή του Προγράμματος του κόμματος, και τις εκάστοτε εκστρατείες του.
 • Οι ΠΣΕ δεν δημοσιεύουν κείμενα/εικόνες/βίντεο/δράσεις που προορίζονται για το ευρύ κοινό χωρίς πρότερη έγκριση της ΟΕΣΚΕ ή της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του ΜέΡΑ25.
 • Κάθε ΠΣΕ ορίζει συναινετικά ή εκλέγει Συντονιστή/στρια ή Συντονιστική Επιτροπή, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, με διαδικασίες που ορίζονται από την ΟΕΣΚΕ. Η ΟΕΣΚΕ έχει δικαίωμα να προτείνει αιτιολογημένα  στην Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 την αντικατάσταση Συντονιστή/τριας ή Συντονιστικής Επιτροπής και ανάδειξη νέας.
 • Οι συνεδριάσεις των ΠΣΕ ορίζονται σε τουλάχιστον μία τον μήνα.
 • Ο/Η Συντονιστής/στρια ή η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία με την ΟΕΣΚΕ και την Διεύθυνση Επικοινωνίας του ΜέΡΑ25 ορίζει υπεύθυνο που διαχειρίζεται τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, τις δημόσιες ιστοσελίδες, ομάδες και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημιουργοί αυτών των δημόσιων σελίδων, ομάδων και λογαριασμών θα είναι οι αρμόδιοι της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, που στη συνέχεια θα προσθέτουν τους Υπεύθυνους διαχειριστές των ΠΣΕ ως επιμελητές (contributors) σε σελίδες ή ομάδες ή συγκατόχους των κωδικών εισόδου μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Κάθε εκλογική Περιφέρεια έχει έναν και μόνο λογαριασμό με το λογότυπο ΜέΡΑ25 στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η ΠΣΕ έχει την ευθύνη να προβάλει και να προωθεί στα τοπικά μέσα και στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρωτοβουλίες, δράσεις και αποφάσεις των ΟΒ της εκλογικής της Περιφέρειας καθώς και το Κοινοβουλευτικό και κομματικό έργο που αφορούν στην Περιφέρεια. Οι ΠΣΕ  μπορούν και οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, ιδίως στο επίπεδο της Διοικητικής Περιφέρειας, για να συντονίζουν κοινές δράσεις και δραστηριότητες.

3.2.1 Καθήκοντα της ΠΣΕ:

 • Nα διαδίδει και να υπερασπίζεται τις ιδέες και τις θέσεις του κόμματος
 • Να μεριμνά για τον πολλαπλασιασμό της οργανωτικής απήχησης του ΜέΡΑ25 στην τοπική κοινωνία, να διερευνά τη δυνατότητα και να  εισηγείται στην ΟΕΣΚΕ δημιουργία νέων ΟΒ
 • Να συλλέγει προτάσεις από τις ΟΒ, από πολίτες και από συλλογικότητες
 • Να συμμετέχει σε δράσεις αλληλεγγύης  και επιμόρφωσης στην περιοχή της
 • Nα προσελκύει νέα μέλη και να τα οδηγεί να εγγραφούν στην κατά τόπο ΟΒ
 • Να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις υπό τη σημαία του ΜέΡΑ25
 • Να προσεγγίζει τοπικές συλλογικότητες για κοινές δράσεις
 • Να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες
 • Να εξουσιοδοτεί μέλος της για να παρίσταται στις συνελεύσεις των ΟΒ όταν συνεδριάζουν
 • Να συγκαλεί συνέλευση των μελών της πριν τις Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής ή των Σωμάτων, προκειμένου, αφού συγκεντρώσει και κωδικοποιήσει τις προτάσεις των ΟΒ να τις προωθεί στην ΚΕ, ή στα αντίστοιχα Σώματα.

3.2.2 Ενέργειες από τις οποίες πρέπει να απέχει η ΠΣΕ: 

 • Προώθηση ιδεών που παραβιάζουν το πνεύμα της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Προγράμματος ή του Καταστατικού ή των πολιτικών του θέσεων του ΜέΡΑ25 και του DiEM25
 • Συλλογή και διάθεση χρημάτων κατά τρόπο που δεν εναρμονίζεται με το καθιερωμένο σύστημα και τους κανόνες του ΜέΡΑ25 για τη συλλογή και χρήση δωρεών
 • Χρήση του ονόματος, του λογότυπου, της πλατφόρμας ή του οργανισμού του ΜέΡΑ25 για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μέλη του κόμματος.

3.3 Οργανώσεις εκτός Επικράτειας 

Έλληνες πολίτες μέλη του ΜέΡΑ25 που κατοικούν εκτός Ελλάδας μπορούν να δημιουργούν οργανώσεις του ΜέΡΑ25 στον τόπο διαμονής τους. Ταυτόχρονα, μπορούν να γίνουν μέλη κομμάτων που ιδρύθηκαν ως εκλογικοί βραχίονες του DiEM25 στη χώρα κατοικίας τους ή κομμάτων με τα οποία το DiEM25 συνεργάζεται εκλογικά σε οποιαδήποτε χώρα ή άλλων  μετά από έγκριση από την Πολιτική Γραμματεία.

Κεφάλαιο 4ο – ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΜέΡΑ25

4.1  Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) 

4.1.1 Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής

 • Η ΚΕ είναι  το διαβουλευόμενο όργανο που μεταξύ των Συνεδρίων παρακολουθεί την τήρηση του Καταστατικού, την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων του Συνεδρίου, και την Οργανωτική Ανάπτυξη του κόμματος.
 • Η ΚΕ είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση των αξιών του ΜέΡΑ25-DiEM25, την εφαρμογή των αρχών και του προγράμματός του, την παρουσία του στην κοινωνία και στα κινήματα.
 • Η ΚΕ εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του κόμματος.

4.1.2 Συγκρότηση και Λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής

 • Η ΚΕ αποτελείται από 200 μέλη του ΜέΡΑ25 εκ των οποίων τα 149 εκλέγονται, ο 1 είναι ο Συντονιστής της ΘΟΒ «Νεολαία ΜέΡΑ25», και τα 50 κληρώνονται στο Διαβουλευτικό Συνέδριο (σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 του παρόντος καταστατικού).
 • Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ΚΟ) και οι Ευρωβουλευτές του ΜέΡΑ25 που δεν εξελέγησαν στην ΚΕ συμμετέχουν στην ΚΕ με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς ψήφο και χωρίς το δικαίωμα της εκλογής/κλήρωσης στην Πολιτική Γραμματεία.
 • Στην πρώτη της συνεδρίαση μετά το Διαβουλευτικό Συνέδριο η ΚΕ εκλέγει (σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 του παρόντος καταστατικού) από τα μέλη της:

◦ Το Συντονιστή της, που συντονίζει τις εργασίες της μέχρι το επόμενο Διαβουλευτικό Συνέδριο
◦ Την Πολιτική Γραμματεία της (ΠΓ), που συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων της ΚΕ μεταξύ των συνεδριάσεών της
◦ Την Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού

 • Μετά από εισήγηση του Γραμματέα η ΚΕ ορίζει τον Οικονομικό Διευθυντή ο οποίος καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, παρακολουθεί την πορεία των οικονομικών του κόμματος και παρουσιάζει αναλυτικό οικονομικό απολογισμό στην ΚΕ και στο Διαβουλευτικό Συνέδριο.

4.1.3 Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Με ευθύνη του Συντονιστή της, η ΚΕ συγκαλείται τακτικά ανά τρίμηνο για να αξιολογήσει την υλοποίηση των αποφάσεών της για το τρίμηνο που πέρασε και να προγραμματίσει το επόμενο τρίμηνο.

 • Τα θέματα και οι εισηγήσεις της Ημερήσιας Διάταξης των Συνεδριάσεων της ΚΕ αποφασίζονται από την ΠΓ μετά από συνεννόηση με την ΟΕΣΚΕ, την Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού (ΠΟΣΧΕΔ) και τους αντίστοιχους Τομείς. Η τελική Ημερήσια Διάταξη μαζί με τα σχετικά κείμενα διαβιβάζεται στις ΠΣΕ και τις ΟΒ μία εβδομάδα τουλάχιστον πριν, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαβουλευτούν επ΄ αυτών και να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις.
 • Τροπολογίες που διαγράφουν, τροποποιούν, ή προσθέτουν σημεία στην Εισήγηση, κατατίθενται μέχρι δύο ημέρες πριν την Συνεδρίαση, στην ΠΓ.
 •  Η Συνεδρίαση ξεκινά αφού εκλεγεί προεδρείο με ευθύνη του Συντονιστή της ΚΕ.
 • Το Προεδρείο κατανέμει σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη το χρόνο των ομιλιών, και διευθύνει τη συζήτηση.
 • Ο Γραμματέας λαμβάνει το λόγο και παρεμβαίνει κατά προτεραιότητα.
 • Η ΚΕ συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από απόφαση του Γραμματέα, ή της ΠΓ, ή μετά από αίτημα του 1/3 τουλάχιστον των μελών της.
 • Οι αποφάσεις της ΚΕ δημοσιοποιούνται στα μέσα του κόμματος και στον Τύπο ενώ, μετά απόφαση του Προεδρείου της, δύναται να καλυφθεί ζωντανά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέρος της συνεδρίας της ΚΕ.

4.2 Γραμματέας 

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 εκπροσωπεί το κόμμα, τις αξίες και τις θέσεις του στην κοινωνία και διεθνώς, και λειτουργεί ως ο εγγυητής:

 • των συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών
 • της διεθνικής και πατριωτικής υπόστασης του κόμματος ως αναπόσπαστο μέρος του DiEM25
 • της τήρησης του Καταστατικού του ΜέΡΑ25 και των οργανωτικών αρχών του DiEM25
 • της υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου, της ΚΕ, της ΠΓ και των καθολικών ψηφοφοριών του DiEM25

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25:

 • συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με στελέχη του ΜέΡΑ25 που έχουν την ευθύνη νευραλγικών τομέων του κόμματος
 • προεδρεύει της ΚΟ, κι αν έχει εκλεγεί βουλευτής, είναι ο Πρόεδρος της ΚΟ
 • μπορεί να συγκαλεί, να  συμμετέχει και να εισηγείται σε οποιοδήποτε Όργανο ή Σώμα του Κόμματος επιθυμεί – εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.
 • Εκλέγεται με την διαδικασία που ορίζει το Κεφάλαιο 6
 • Αναπληρώνεται, σε περίπτωση που κωλύεται, από το Συντονιστή της ΚΕ. Σε περίπτωση παραίτησης ή απολύτου διαρκούς κωλύματος, ο Γραμματέας εκλέγεται σε έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο, κατά τη διαδικασία του Κεφαλαίου 6.
 • Προβλέπεται άρση εμπιστοσύνης στον Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 4.4.

4.3 Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής

 • Η ΠΓ είναι το εκτελεστικό όργανο που υλοποιεί τις αποφάσεις της ΚΕ μεταξύ των συνεδριάσεών της. Αντιμετωπίζει τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις προβάλλοντας και υποστηρίζοντας  τις θέσεις του Κόμματος και τις αποφάσεις της ΚΕ. Παρακολουθεί, καταθέτει απολογισμό και συντονίζει τη δράση της ΚΟ, της ΟΕΣΚΕ, της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού (ΠΟΣΧΕΔ), της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, και του Οικονομικού Διευθυντή – οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν ex officio (χωρίς ψήφο) σε συνεδρίες της ΠΓ όταν συζητούνται θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους.
 • Η ΠΓ εκλέγεται από την ΚΕ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6. Στην ΠΓ συμμετέχουν ο Γραμματέας και ο Συντονιστής της ΚΕ. Τα εκλεγόμενα μέλη της δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 9 και περισσότερα από 19. Ακόμα δύο μέλη της κληρώνονται από τα μέλη της ΚΕ με τρόπο που ορίζει το Κεφάλαιο 6.
 • Η ΠΓ συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον μια φορά την εβδομάδα με πρόεδρο τον Συντονιστή της ΚΕ
 • Ο Γραμματέας παρεμβαίνει κατά προτεραιότητα όποτε το επιθυμεί
 • Μετά από πρόταση του Γραμματέα η ΠΓ επιλέγει:

◦ Την Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου και Κινηματικής Εξόρμησης(ΟΕΣΚΕ)
◦ Την Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού (ΠΟΣΧΕΔ)
◦ Τον Εκπρόσωπο Τύπου & ΜΜΕ του ΜέΡΑ25 (ο Εκπρόσωπος Τύπου & ΜΜΕ παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της ΠΓ, εάν δεν είναι μέλος της)
◦ Τη Διεύθυνση Επικοινωνίας

4.4 Ανακλητότητα – Άρση εμπιστοσύνης

Ο Γραμματέας και η Πολιτική Γραμματεία μπορεί να ανακληθούν με την εξής διαδικασία:

 • Το 1/3 του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένταξη στην Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίας της ζήτημα άρσης εμπιστοσύνης προς την Πολιτική Γραμματεία και/ή τον Γραμματέα
 • Εάν η πρόταση άρσης εμπιστοσύνης εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής (για την Πολιτική Γραμματεία και/η για τον Γραμματέα), συγκαλείται Έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο, σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή Πολιτικής Γραμματείας και Γραμματέα
 • Το Έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο εισηγείται (όπως και το Τακτικό Διαβουλευτικό Συνέδριο) την Πολιτική Γραμματεία και τον Γραμματέα σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25

H Κεντρική Επιτροπή μπορεί να ανακληθεί:

 • Με την συλλογή αποδεδειγμένων υπογραφών της απόλυτης πλειοψηφίας των συνέδρων του τελευταίου ΔιαΣυν ή του συνόλου των μελών το ΜέΡΑ25
 • Σε αυτή την περίπτωση συγκαλείται Έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο, σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή Πολιτικής Γραμματείας και Γραμματέα
 • Το Έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο εισηγείται (όπως και το Τακτικό Διαβουλευτικό Συνέδριο) την Κεντρική Επιτροπή η οποία, κατόπιν, εκλέγει σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 την Πολιτική Γραμματεία και τον Γραμματέα.

Για κάθε άλλο όργανο ή πρόσωπο σε θέση ευθύνης η διαδικασία ανάκλησης έχει ως εξής:

 • Το 1/3 του συνόλου των μελών του σώματος από το οποίο εξελέγησαν έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένταξη στην Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίας του οργάνου (που υποχρεωτικά λαμβάνει χώρα εντός μίας εβδομάδας) ζήτημα άρσης εμπιστοσύνης στο όργανο ή πρόσωπο
 • Για να εγκριθεί η άρση εμπιστοσύνης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του σώματος
 • Σε αυτή την περίπτωση το σώμα οδηγείται σε νέες εκλογές.

Κεφάλαιο 5ο –  Σώματα του ΜέΡΑ25

Σώματα του ΜέΡΑ25 είναι η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη, το Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν), και οι Γενικές Συνελεύσεις των Ομάδων Βάσης (ΟΒ).

5.1 Ιδρυτική Συνδιάσκεψη

Την 26η Μαρτίου 2018 συνήλθε σε σώμα και πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη του κόμματος στην οποία παρουσιάστηκαν η Ιδρυτική Διακήρυξη, σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας, Καταστατικού, και πλαισίου Πολιτικού Προγράμματος – άπαντα ήδη εγκεκριμένα από καθολική ψηφοφορία των μελών του DiEM25.

Με το παρόν καταστατικό η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη αναγνωρίζεται ως το Πρώτο Σώμα του ΜέΡΑ25, από το οποίο αντλούν τη νομιμοποίησή τους τα Όργανα και τα Σώματα του ΜέΡΑ25.

5.2. Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν)

5.2.1 Αρμοδιότητες

 • Το ΔιαΣυν αποτελεί το κορυφαίο διαβουλευτικό όργανο του κόμματος
 • Το ΔιαΣυν συγκαλείται κάθε τρία (3) χρόνια ώστε να συζητούνται όλα τα ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά θέματα που αφορούν στο στίγμα, την ιδεολογία και την δράση του ΜέΡΑ25 – καθώς και την εκκίνηση της διαδικασίας επανεκλογής των οργάνων του κόμματος. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η Πολιτική Γραμματεία αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της αναβολής του ΔιαΣυν για μια περίοδο που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκαοκτώ μήνες.
 • Το ΔιαΣυν προτείνει τον Γραμματέα, την Κεντρική Επιτροπή και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου στα μέλη του DiEM25 τα οποία εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές μέσω Καθολικής Ψηφοφορίας.

5.2.2 Διοργάνωση

Υπεύθυνη για την διοργάνωση του ΔιαΣυν είναι η ΟΕΣΚΕ. Ο χρονισμός, ο προϋπολογισμός κι οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης του ΔιαΣυν προτείνονται από την ΟΕΣΚΕ στην Πολιτική Γραμματεία η οποία εισηγείται σχετικά, για τελική έγκριση, στην Κεντρική Επιτροπή.

5.2.3 Συγκρότηση και Σύνεδροι

Οι Σύνεδροι καθορίζονται ως εξής:

1. Ο ελάχιστος αριθμός συνέδρων που εξελέγησαν ή συμμετέχουν ως ex officio είναι οι εννιακόσιοι (900)
2. Οι εκλεγμένοι σύνεδροι εκλέγονται με τρόπο που περιγράφει το Κεφάλαιο 6
3. Στο Συνέδριο συμμετέχουν, ως ex officio σύνεδροι με πλήρη δικαιώματα, μόνον τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι Ευρωβουλευτές, τα μέλη της ΟΕΣΚΕ, και τα μέλη του Πολιτικού Σχεδιασμού
4. Στους πιο πάνω συνέδρους προστίθεται ένας αριθμός κληρωτών συνέδρων (οι οποίοι κληρώνονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6) που ισούται με το 40% των εκλεγμένων συνέδρων
5. Πενήντα (50) σύνεδροι  επιλέγονται (μέσω εκλογής ή κλήρωσης) από τα μέλη του DiEM25 εκτός Ελλάδος, ανεξάρτητα εθνικότητας ή εντοπιότητας
6. Μετά από πρόταση του Γραμματέα, και απόφαση της ΠΓ, είναι δυνατόν να καλούνται στο Συνέδριο ως Σύνεδροι, με πλήρη δικαιώματα, πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του ΜέΡΑ25, αλλά έχουν διακριθεί με το έργο τους ή τη δράση τους σε τομείς που συμπίπτουν με τη Διακήρυξη, το Πολιτικό Πρόγραμμα και το Καταστατικό του ΜέΡΑ25. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να ξεπερνούν σε αριθμό τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας.

5.2.4 Προσυνεδριακή Διαδικασία | Θεματολογία | Διαβούλευση Ι Επιτροπή Προσυνεδριακού Διαλόγου

 •  Ως το κορυφαίο διαβουλευτικό όργανο του κόμματος, το ΔιαΣυν συζητά και αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα πολιτικών, αξιών, διαδικασιών και δράσεων του ΜέΡΑ25
 • Η προσυνεδριακή διαδικασία διαρκεί τουλάχιστον έξι μήνες κατά τους οποίους:

◦ Τα μέλη του ΜέΡΑ25 δύνανται μέσω διαβουλευτικών διαδικασιών να θέσουν ζητήματα προς συζήτηση στο ΔιαΣυν
◦ Το Πολιτικό Πρόγραμμα και το Καταστατικό τίθενται σε διαβούλευση με στόχο την έγκαιρη κατάθεση προτάσεων επικαιροποίησης ή και αναθεώρησής τους από μέλη και κομματικές οργανώσεις που θα συζητηθούν στο ΔιαΣυν
◦ Με την προκήρυξη του Συνεδρίου η ΚΕ αποφασίζει την διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου και ορίζει επιτροπή προσυνεδριακού διαλόγου που ελέγχει την τήρηση της διαδικασίας.

 •  Τρεις εβδομάδες πριν την έναρξη του Συνέδριου κατατίθενται στην Πολιτική Γραμματεία προτάσεις θεματολογίας του, με ευθύνη της ΟΕΣΚΕ και του ΠΟΣΧΕΔ
 • Η τελική θεματολογία του ΔιαΣυν εγκρίνεται μέσω καθολικής ψηφοφορίας του συνόλου των μελών DiEM25
 • Η Πολιτική Γραμματεία κι η ΟΕΣΚΕ συντάσσουν την ημερήσια διάταξη και την πρόσκληση του Συνεδρίου.

5.2.5 Προεδρείο του Διαβουλευτικού Συνεδρίου (ΔιαΣυν)

 • Το Συνέδριο ξεκινά με την πρόταση από την ΠΓ τιμητικού Προεδρείου, το οποίο προεδρεύει μόνο κατά την εναρκτήρια ομιλία του Γραμματέα
 • Το Προεδρείο του ΔιαΣυν προτείνεται από τον Γραμματέα. Αποτελείτα από μέλη της ΟΕΣΚΕ και του ΠΟΣΧΕΔ και κληρωτούς συνέδρους που δεν ξεπερνούν το 50% της σύνθεσης του Προεδρείου
 • Το Προεδρείο, μετά από κοινή εισήγηση της ΟΕΣΚΕ και της Πολιτικής Γραμματείας, προσδιορίζει τους κανόνες διεξαγωγής των συζητήσεων και των ψηφοφοριών, κατά τον εσωτερικό κανονισμό της Κεντρικής Επιτροπής.

5.2.6 Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στο Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν)

Το ΔιαΣυν εισηγείται τις πολιτικές θέσεις, το Πρόγραμμα και το Καταστατικό (συμπεριλαμβανομένων και προτάσεων αναθεωρήσεών τους). Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από μέσω καθοριστικών Καθολικών Ψηφοφοριών όλων των μελών του DiEM25.

 • Οι εισηγήσεις του ΔιαΣυν ψηφίζονται μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που λαμβάνουν χώρα στο χώρο όπου διεξάγεται το ΔιαΣυν με ταυτόχρονη δυνατότητα συμμετοχής συνέδρων εξ αποστάσεως
 • Όλες οι ψηφοφορίες  για τις πολιτικές θέσεις είναι ηλεκτρονικές (με τη βοήθεια εφαρμογών) και ονομαστικές (με καταγραφή του αριθμού μητρώου του συνέδρου). Πλήρες αρχείο της κάθε ψήφου δημοσιοποιείται σε πραγματικό χρόνο.
 • Οι ψηφοφορίες για εκλογή προσώπων σε θέσεις ευθύνης είναι απολύτως μυστικές, και γίνονται με τρόπο που να εγγυάται την απόλυτη μυστικότητα της ψήφου.

5.2.7 Έκτακτο Συνέδριο

 •  Ανάμεσα στα τακτικά συνέδρια του κόμματος μπορεί να συγκληθεί έκτακτο συνέδριο με όλες τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες του τακτικού
 • Τη σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου μπορεί να ζητήσει η Κεντρική Επιτροπή, ή το 1/3 του συνόλου των μελών του ΜέΡΑ25, μετά από αίτημά τους
 • Η σύγκληση του εκτάκτου συνεδρίου πραγματοποιείται το πολύ μέσα σε 3 μήνες από τη στιγμή που διατυπώνεται το σχετικό αίτημα.

5.2.8 Διαρκές Συνέδριο

 • Σε περίπτωση ανάγκης λήψης κρίσιμων αποφάσεων συγκαλείται το διαρκές συνέδριο με τους συνέδρους του προηγούμενου τακτικού συνεδρίου.
 • Τη σύγκληση διαρκούς συνεδρίου μπορεί να ζητήσει η Κεντρική Επιτροπή ή Οργανώσεις Βάσης που αντιπροσωπεύουν το 1/4  των μελών του ΜέΡΑ25.
 •  Η θεματολογία του διαρκούς συνεδρίου είναι απολύτως περιορισμένη στο θέμα για το οποίο συγκαλείται.

5.3 Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ομάδας Βάσης (ΟΒ)

 •  Η ΟΒ καλείται σε τακτική Γενική Συνέλευση ανά δίμηνο
 • Κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου, με τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, διαμορφώνει την πρόταση-εισήγηση της προς το ΔιαΣυν, και ομοίως πριν από κάθε σύγκληση της ΚΕ για την υποβολή προτάσεων
 • Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του/της Συντονιστής/στριας της ΟΒ ή με αίτημα του 15% των μελών της.
 • Για να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση στις ΓΣ της ΟΒ απαιτείται συμμετοχή του 50% + 1 των μελών της ΟΒ είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά είτε και με τους δύο τρόπους
 • Οι  ΓΣ είναι ανοιχτές. Δεν επιτρέπεται η μαγνητοσκόπηση και δημόσια αναμετάδοσή τους εκτός εάν έχει αποφασίσει διαφορετικά η ΠΣΕ σε συνεννόηση με την ΟΕΣΚΕ, και υποχρεωτικά με εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσων συμμετέχουν.

Κεφάλαιο 6ο –  Εκλογική Διαδικασία | Ψηφοφορίες | Κληρώσεις

6.1 Επιλογή Κληρωτών για θέσεις ευθύνης

Κληρωτοί συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα στο Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν), στην Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ), στην Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ) καθώς και στην Επιτροπή Δεοντολογίας & Τήρησης του Καταστατικού (ΕΔ&ΤΚ).

 • Όλες οι κληρώσεις διεξάγονται, με πλήρη σεβασμό του παρόντος Καταστατικού, από την/τον Υπεύθυνο Ψηφιακών Δεδομένων της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25 η/ο οποία/ος έχει πρόσβαση στα δεδομένα των μελών του ΜέΡΑ25 και με τρόπο που ικανοποιεί πλήρως την αρχή της ισότητας πιθανότητας κλήρωσης (μεταξύ μελών που δικαιούνται να κληρωθούν), την αρχή της κλήρωσης ίδιου αριθμού γυναικών & ανδρών (εκτός από περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένος αριθμός γυναικών σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.3), καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για κάθε ένα από τα σώματα/όργανα στα οποία εντάσσονται κληρωτοί ισχύουν οι πιο κάτω μέθοδοι κλήρωσης:

 • Διαβουλευτικό Συνέδριο: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5.2.3, στον αριθμό των εκλεγμένων και ex officio συνέδρων προστίθενται ένα 40% μελών του ΜέΡΑ25 που προκύπτουν από κλήρωση

◦ Η εκλογή των συνέδρων γίνεται πριν την κλήρωση των κληρωτών συνέδρων – όσοι σύνεδροι έθεσαν υποψηφιότητα για μία από τις θέσεις εκλεγμένων συνέδρων εξαιρούνται της κλήρωσης για την επιλογή των κληρωτών συνέδρων
◦ Η κλήρωση γίνεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν το ΔιαΣυν μεταξύ όλων των μελών του ΜέΡΑ25 χωρίς την πρότερη δήλωση ενδιαφέροντος (όπως ακριβώς κληρώνονται οι ένορκοι)
◦ Μέλη που κληρώθηκαν και δήλωσαν εντός μίας εβδομάδας αδυναμία να συμμετάσχουν δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, αντικαθίστανται
◦ Μέλη που κληρώθηκαν και δεν απάντησαν μετά από επαναλαμβανόμενες προσπάθειες επικοινωνίας, ή δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν αλλά απείχαν, τίθενται σε αναστολή για περίοδο που αποφασίζει η Επιτροπή Δεοντολογίας & Τήρησης του Καταστατικού. Αυτά τα μέλη δεν αντικαθίστανται.

 • Κεντρική Επιτροπή: Οι πενήντα κληρωτοί της Κεντρικής Επιτροπής κληρώνονται μεταξύ των συνέδρων του ΔιαΣυν που επέλεξαν να μην θέσουν υποψηφιότητα για μία εκ των 149 θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Η θητεία τους είναι 18μηνη και στο τέλος της αντικαθίστανται μετά από νέα κλήρωση (Σημ. Η εκλογή των 149 εκλεγμένων γίνεται πριν την κλήρωση των 50 κληρωτών – όσοι σύνεδροι έθεσαν υποψηφιότητα για μία από τις 149 θέσεις εκλεγμένων εξαιρούνται της κλήρωσης των 50 κληρωτών)
 • Πολιτική Γραμματεία: Τα δύο κληρωτά μέλη της κληρώνονται μεταξύ των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επέλεξαν να μην θέσουν υποψηφιότητα για μία εκ των 2 θέσεων της Πολιτικής Γραμματείας. (Σημ. Η εκλογή των εκλεγμένων γίνεται πριν την κλήρωση των 2 κληρωτών – όσα μέλη της ΚΕ έθεσαν υποψηφιότητα για μία από τις θέσεις εκλεγμένων μελών της ΠΓ εξαιρούνται της κλήρωσης των 2 κληρωτών μελών της ΠΓ)
 • Επιτροπή Δεοντολογίας & Τήρησης του Καταστατικού: Δύο μέλη της ΕΔ&ΤΚ κληρώνονται από τα μέλη του ΜέΡΑ25 με ετήσια θητεία. Στο τέλος της αντικαθίστανται μετά από νέα κλήρωση.

6.2 Εκλογή σε θέσεις ευθύνης

 • Διαβουλευτικό Συνέδριο: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5.2.3, οι εκλεγμένοι σύνεδροι εκλέγονται από τις Ομάδες Βάσεις με μέτρο που καθορίζει η ΚΕ μετά από πρόταση της ΟΕΣΚΕ, και υπό τον περιορισμό της ελάχιστης εκλογής εννιακοσίων συνέδρων. Το μέτρο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1 σύνεδρο ανά 3 μέλη ή μεγαλύτερο από 1 σύνεδρο ανά 10 μέλη. Σε κάθε περίπτωση κάθε ΟΒ εκπροσωπείται τουλάχιστον από έναν σύνεδρο

◦ Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ΟΒ,  οι σύνεδροι εκλέγονται από γενική συνέλευση των μελών της εκλογικής περιφέρειας, με ευθύνη της ΠΣΕ, με το ίδιο μέτρο και τις ίδιες διασφαλίσεις
◦ Για τις οργανώσεις εξωτερικού/αποδήμων  ισχύουν τα ίδια με τις ΟΒ, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ελάχιστης συμμετοχής τουλάχιστον πενήντα (50) συνέδρων από τις οργανώσεις αυτές.

 • Γραμματέας: Προτείνεται από το Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν) αλλά η επιλογή της/του εγκρίνεται, σύμφωνα με τις Οργανωτικές Αρχές του DiEM25, από Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25, όπως περιγράφεται κατωτέρω

◦ Υποψηφιότητες για θέση του Γραμματέα κατατίθενται σε ειδική ενότητα του ΔιαΣυν που αφορά αποκλειστικά την εκλογή εκπροσώπων. Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα εφόσον έγινε μέλος τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν την έναρξη του ΔιαΣυν
◦ Η ψηφοφορία μεταξύ των συνέδρων γίνεται ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τους κανόνες του ΔιαΣυν – βλ. 5.2.6)
◦ Σε περίπτωση που καμία υποψηφιότητα για την θέση της/του Γραμματέα δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στο ΔιαΣυν, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων
◦ Η υποψηφιότητα για την θέση της/του Γραμματέα που συγκεντρώσει το 50%+1 των ψηφισάντων παραπέμπεται προς έγκριση από Καθολική Ψηφοφορία του DiEM25, όπου εγκρίνεται με σχετική πλειοψηφία
◦ Στην περίπτωση απόρριψης από τα μέλη του DiEM25 της πρότασης των μελών του ΔιαΣυν για τη θέση του Γραμματέα, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ υποψηφιοτήτων που καταθέτει στην κρίση των μελών του DiEM25 η Κεντρική Επιτροπή μετά από ειδική συνεδρία της. Από αυτές τις υποψηφιότητες εκλέγεται Γραμματέας, πιθανώς μετά από δύο γύρους (όπως και στο ΔιαΣυν), η/ο υποψηφιός που αποσπά την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του DiEM25.

 • Κεντρική Επιτροπή: Τα 149 μέλη της ΚΕ που εκλέγονται, και το 1 μέλος της ΘΟΒ «Νεολαία ΜέΡΑ25», που απαρτίζουν την ΚΕ εκλέγονται με τον εξής τρόπο:

◦ Υποψηφιότητα για την εκλογή των υπολοίπων 149 μελών στην ΚΕ μπορούν να υποβάλουν όλα τα μέλη του ΜέΡΑ25, ακόμη και αν δεν είναι σύνεδροι, αρκεί να έγιναν μέλη τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη του Συνεδρίου
◦ Από τα 149 μέλη της ΚΕ, εκλέγονται υποχρεωτικά δύο εκπρόσωποι από κάθε Διοικητική Περιφέρεια (εκτός Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής ) οι οποίοι προτείνονται από όλους τους συνέδρους της συγκεκριμένης Διοικητικής Περιφέρειας
◦ Ο περιορισμός των 3 μηνών δεν ισχύει για τους συνέδρους του Κεφαλαίου 5.2.3 που προτείνει ο Γραμματέας
◦ Οι υποψηφιότητες για την ΚΕ κατατίθενται σε ειδική ενότητα του Διαβουλευτικού Συνέδριου που αφορά αποκλειστικά στην εκλογή εκπροσώπων
◦ Η ψηφοφορία μεταξύ των συνέδρων γίνεται ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τους κανόνες του ΔιαΣυν – βλ. 5.2.6)
◦ Η ΘΟΒ «Νεολαία ΜέΡΑ25» εκλέγει τον αντιπρόσωπό της τουλάχιστον ένα μήνα πριν την διεξαγωγή του ΔιαΣυν με τρόπο συμβατό με τον εσωτερικό της κανονισμό, τον οποίο πρέπει να έχει επικυρώσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν την διεξαγωγή του ΔιαΣυν η Κεντρική Επιτροπή

 • Συντονιστής Κεντρικής Επιτροπής: Υποψήφια/ος μπορεί να είναι μόνο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ενώ υποψηφιότητες για την θέση Συντονιστή της ΚΕ προτείνουν: η/ο Γραμματέας ή το 1/3 των μελών της ΚΕ. Η/Ο Συντονιστής/στρια της ΚΕ εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων.
 • Πολιτική Γραμματεία: Υποψήφιοι μπορεί να είναι όλα τα μέλη της ΚΕ

◦ Υποψηφιότητες για μέλος της ΠΓ προτείνουν η/ο Γραμματέας ή το 10% των μελών της ΚΕ
◦ Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο με σταυρό, με τον αριθμό των σταυρών να ισούται με τον αριθμό των εκλεγμένων μελών της ΠΓ
◦ Ο τελικός κατάλογος των μελών της ΠΓ, καθώς και ο Συντονιστής της ΚΕ, εγκρίνονται με σχετική πλειοψηφία σε Καθολική Ψηφοφορία του DiEM25
◦ Στην περίπτωση απόρριψης από τα μέλη του DiEM25 της πρότασης των μελών του ΚΕ για την σύνθεση της ΠΓ, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ δύο συνθέσεων υποψηφιοτήτων που καταθέτει στην κρίση των μελών του DiEM25 η Κεντρική Επιτροπή μετά από ειδική συνεδρία της. Από αυτές τις συνθέσεις (που πρέπει να αποτελούνται από διαφορετικά μέλη της ΚΕ) εκλέγεται η νέα ΠΓ, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του DiEM25.
• Επιτροπή Δεοντολογίας & Τήρησης του Καταστατικού: Τρία μέλη της ΚΕ εκλέγονται από την ΚΕ μετά από εισήγηση είτε του Συντονιστή της είτε του 10% των μελών της

6.3 Αρχές ισηγορίας και ισότητας φύλων στην ανάδειξη εκλεγμένων/διορισμένων μελών των σωμάτων, εκτελεστικών και διοικητικών οργάνων του ΜέΡΑ25

Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες εντός του ΜέΡΑ25 ισχύουν δεσμευτικά τα πιο κάτω:

 • Καταρτίζεται πάντα ενιαίο ψηφοδέλτιο
 • Για τα Βουλευόμενα Σώματα που εκλέγονται/κληρώνονται (Διαβουλευτικό Συνέδριο & Κεντρική Επιτροπή) τηρείται απαρεγκλίτως η αρχή της ίσης εκπροσώπησης των φύλων [που μπορεί να επιτευχθεί, σε περίπτωση που αποδειχθεί απαραίτητο μέσω της αλλαγής των παραμέτρων της ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών]
 • Για την Πολιτική Γραμματεία, που αποτελεί εκτελεστικό όργανο της Κεντρικής Επιτροπής, επιδιώκεται η αρχή της ίσης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των εκλεγμένων της μελών. Στην περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, η ανισότητα αντιμετωπίζεται: (α) μέσω της αλλαγής των παραμέτρων της ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών, και (β) μέσω εξισορροπητικών επιλογών στελεχών σε άλλες δομές του κόμματος (π.χ. Διεύθυνση/Διαχείριση).

Κεφάλαιο 7ο – Εκτελεστικά Όργανα του ΜέΡΑ25 | Διευθύνσεις I Τομείς | Θεματικές Οργανώσεις

7.1. Εκτελεστικά Όργανα του ΜέΡΑ25

7.1.1 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου & Κινηματικής Εξόρμησης (ΟΕΣΚΕ)

 • Η ΟΕΣΚΕ είναι υπεύθυνη για την προσυνεδριακή διαδικασία, την ανά τριετία διοργάνωση του Διαβουλευτικού Συνεδρίου, καθώς και την οργανωτική και κινηματική παρουσία του ΜέΡΑ25 και της Νεολαίας του σε ολόκληρη την Επικράτεια και τον Απόδημο Ελληνισμό
 • Πέρα των ανωτέρω η ΟΕΣΚΕ έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται  στο παρόν Καταστατικό
 • Η ΟΕΣΚΕ αποτελείται από τον/την Συντονιστή/τρια της, τον/την  Αναπληρωτή/τρια  του/της και τουλάχιστον 15  μέλη

7.1.2 Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού (ΠΟΣΧΕΔ)

Ο Πολιτικός Σχεδιασμός (ΠΟΣΧΕΔ) αποτελείται από ειδικούς που:

 • εκπονούν τις καθημερινές παρεμβάσεις του ΜέΡΑ25 στη διαδικασία του Νομοθετικού και του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, και
 • προτείνουν επικαιροποιήσεις του Πολιτικού Προγράμματος του ΜέΡΑ25 .

7.1.3 Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας αποτελείται από ειδικούς υπεύθυνους για την επικοινωνιακή στρατηγική και τις καθημερινές παρεμβάσεις του κόμματος στο δημόσιο διάλογο μέσω της ιστοσελίδας του ΜέΡΑ25, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ΜΜΕ κλπ.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας συντονίζεται από τον Συντονιστή Επικοινωνίας και αποτελείται από:

 • Υπεύθυνο Τύπου και ΜΜΕ
 • Υπεύθυνο Ιστοσελίδας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Υπεύθυνο Οπτικοακουστικών Μέσων, ΜέΡΑ-TV και ραδιοφωνικών εκπομπών (podcasts)
 • Λοιπό προσωπικό

7.2. Τομείς | Ομάδες τουΜέΡΑ25

7.2.1 Τομείς του ΜέΡΑ25

 • Οι Τομείς επεξεργάζονται πολιτικές θέσεις και εκπονούν προτάσεις για  το Πρόγραμμα του ΜέΡΑ25, για όλα τα πολιτικά, οικονομικά, οικολογικά και πολιτιστικά θέματα τις οποίες καταθέτουν στην κρίση των συλλογικών οργάνων του κόμματος στην διαδικασία συγγραφής και εφαρμογής του Προγράμματος του ΜέΡΑ25
 • Στους τομείς μπορούν να συμμετέχουν και μη κομματικά μέλη
 • Οι Τομείς δικτυώνονται και συνεργάζονται με τις Αυθόρμητες Θεματικές Ομάδες (βλ. Κεφ. 7.2.2), ενημερώνονται για τοπικά θέματα και παρέχουν  αρωγή ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση τοπικών ή ειδικών προγραμμάτων
 • Οι Τομείς μπορούν να δημιουργούν Υποτομείς ή ομάδες εργασίας ειδικού σκοπού
 • Η σύσταση των Τομέων και η επιλογή των Συντονιστών/στριών τους, που είναι υποχρεωτικά μέλη του κόμματος, γίνεται από την Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 μετά από κοινή πρόταση του Πολιτικού Σχεδιασμού και της ΟΕΣΚΕ
 • Οι Συντονιστές/στριες των Τομέων μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες της ΚΕ με δικαίωμα λόγου.

7.2.2 Αυθόρμητες Θεματικές Ομάδες (ΑΘΟ)

Μέλη του ΜέΡΑ25 δύνανται μετά από αίτημά τους , με την αρωγή της ΟΒ ή της ΠΣΕ, να συστήσουν κατά το δοκούν αυθόρμητες θεματικές ομάδες (ΑΘΟ) με στόχο την μελέτη και την εκπόνηση πολιτικών θέσεων που άπτονται των κοινών τους ενδιαφερόντων για τοπικά ή ειδικά ζητήματα.

Οι ΑΘΟ δεσμεύονται να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στον σχετικό Τομέα του ΜέΡΑ25 αλλά να μην τις κοινοποιούν γενικότερα ως θέσεις του ΜέΡΑ25. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικός Τομέας, οι ΑΘΟ κοινοποιούν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στην ΟΕΣΚΕ (7.2.1) και ζητούν από αυτήν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, να δημιουργήσει σχετικό Τομέα του ΜέΡΑ25.

7.2.3 Νεολαία ΜέΡΑ25

Οι νέες και οι νέοι που εντάσσονται στο ΜέΡΑ25 θεωρούνται κανονικά μέλη χωρίς κανένα θεσμικό διαχωρισμό της Νεολαίας του κόμματος από το υπόλοιπο κόμμα. Προβλέπεται όμως δημιουργία Θεματικής Οργάνωσης Βάσης (ΘΟΒ) με αποκλειστικό αντικείμενο την επεξεργασία πολιτικών αναφορικά με τα προβλήματα της νέας γενιάς και σχετικών δράσεων.

Η ΘΟΒ «Νεολαία ΜέΡΑ25» οφείλει να εκπονήσει οργανωτικό σχέδιο και εσωτερικό κανονισμό (τα οποία πρέπει να εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή) για να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή στους σπουδαστές, στους μαθητές και τους εργαζόμενους νέους, ώστε να εκτιμηθεί από την ΚΕ αν αρκεί η υποστήριξή της με θεματική ομάδα, ή μπορεί να οργανωθεί αυτόνομα ως κομματική νεολαία.

Η ΘΟΒ «Νεολαία ΜέΡΑ25» ορίζει μέλος της που συμμετέχει ex officio στην ΟΕΣΚΕ, ως πλήρες μέλος ενώ εκλέγει, σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, Συντονιστή που συμμετέχει ως πλήρες μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

7.2.4 Συνδικαλιστικό ΜέΡΑ25

Οι συνδικαλιστές που εντάσσονται στο ΜέΡΑ25 θεωρούνται κανονικά μέλη χωρίς κανένα θεσμικό διαχωρισμό των συνδικαλιστικών οργανώσεων του κόμματος από το υπόλοιπο κόμμα. Προβλέπεται όμως δημιουργία Θεματικής Οργάνωσης Βάσης (ΘΟΒ) για την επεξεργασία πολιτικών αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις και την «αγορά» εργασίας καθώς και τον συντονισμό σχετικών δράσεων. Η ΘΟΒ «Συνδικαλιστικό ΜέΡΑ25» ορίζει μέλος της, σε συνεννόηση με την ΟΕΣΚΕ, που συμμετέχει στις εργασίες της ex offιcio, ως πλήρες μέλος.

Κεφάλαιο 8ο – Συνδιασκέψεις

8.1 Περιφερειακή Συνδιάσκεψη (ΠεΣυν)

 • Η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη αφορά σε  συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Συγκαλείται τακτικά πριν από κάθε Συνέδριο και εγκαίρως, με απόφαση του Γραμματέα, πριν την διεξαγωγή των Περιφερειακών Εκλογών
 • Πριν το Συνέδριο  οι υπεύθυνοι σύνδεσμοι της ΟΕΣΚΕ και τα εκλεγμένα μέλη της ΚΕ από τη συγκεκριμένη Περιφέρεια, συγκεντρώνουν τις προτάσεις των ΟΒ, των ΠΣΕ, των ΑΘΟ και καταρτίζουν την τελική εισήγηση για το  πρόγραμμα του ΜέΡΑ25 που αφορά στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Πριν τις Περιφερειακές Εκλογές  η συνδιάσκεψη συντάσσει την εισήγησή της για τη στάση του ΜέΡΑ25 στις επερχόμενες Περιφερειακές Εκλογές για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια
 • Εκτάκτως μπορεί να συγκληθεί ΠεΣυν με απόφαση της ΠΓ μετά  από α) Εισήγηση του Γραμματέα, β) αιτιολογημένη εισήγηση της ΟΕΣΚΕ, ή γ) αιτιολογημένη εισήγηση  του 1/3 τουλάχιστον των ΠΣΕ της Συγκεκριμένης Διοικητικής Περιφέρειας.
 • Ημερήσια Διάταξη και Θέμα της έκτακτης ΠεΣυν αποφασίζει η ΠΓ
 • Στην ΠεΣυν, εκτός από το Γραμματέα, συμμετέχουν όλοι οι Συντονιστές και οι Αναπληρωτές τους των ΟΒ και των ΠΣΕ της Περιφέρειας, τα μέλη της ΚΕ που προέρχονται από την περιφέρεια αυτή, οι βουλευτές και οι εκλεγμένοι αυτοδιοικητικοί – μέλη του ΜέΡΑ25 της συγκεκριμένης Περιφέρειας
 • Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνδιασκέψεων τίθενται σε επικυρωτική ψηφοφορία από όλα τα μέλη του ΜέΡΑ25 της συγκεκριμένης Περιφέρειας και αποτελούν την Τελική Εισήγηση της ΠεΣυν.

8.2 Πανελλαδικές Θεματικές Συνδιασκέψεις (ΠαΘεΣυν)

• Συγκαλούνται με απόφαση της ΠΓ
• Η Ημερήσια Διάταξη και το Θέμα της ΠαΘεΣυν αποφασίζει η ΠΓ, η οποία προβλέπει και τους συμμετέχοντες
• Οι αποφάσεις της ΠαΘεΣυν αποτελούν εισήγηση προς την ΠΓ που καλείται να λάβει σχετική απόφαση, το συντομότερο δυνατόν.

Κεφάλαιο 9ο – Κοινοβουλευτική Λειτουργία

9.1 Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ)

 • «Αυτή η φωνή αξίζει να είναι στη Βουλή!» Βασικός στόχος της ΚΟ του ΜέΡΑ25 είναι να τιμούμε το σύνθημα αυτό και τους ψηφοφόρους που ανταποκρίθηκαν σε αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι βουλευτές του ΜέΡΑ25 αποποιούνται των όποιων παλαιοκομματικών προνομίων τους αναγνωρίζει το νομικό πλαίσιο και λειτουργούν με μοναδικό στόχο να ακούγεται η φωνή του ΜέΡΑ25 στο Κοινοβούλιο
 • Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές του ΜέΡΑ25 αποδέχονται τον Ηθικό Κώδικα  Υποψήφιων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών (βλ. Παράρτημα 2) ενώ η επιλογή τους υπόκειται στο Κεφάλαιο 10
 • Πρόεδρος της ΚΟ είναι ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, εφόσον έχει εκλεγεί Βουλευτής ή σε διαφορετική περίπτωση βουλευτής που εκλέγεται από την ΚΕ σε έκτακτη συνεδρίαση
 • Η/Ο Πρόεδρος της ΚΟ έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους Αρχηγούς Κομμάτων το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής, και οι Νόμοι
 • Η/Ο Πρόεδρος της ΚΟ εισηγείται στην ΚΟ την/τον Γραμματέα της ΚΟ (που πρέπει να είναι βουλευτής) και στην ΠΓ την/ τον Διευθυντή/ρια της ΚΟ (που δεν μπορεί να είναι βουλευτής)
 • Οι βουλευτές της ΚΟ του ΜέΡΑ25 συνεδριάζουν ως όργανο σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζει η ΚΟ και επικυρώνει η ΚΕ. Όλοι οι βουλευτές του ΜέΡΑ25 συμμορφώνονται με τον Ηθικό Κώδικα Υποψηφίων βουλευτών, τον οποίο είχαν αποδεχτεί ως υποψήφιοι.

9.2 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου και Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού

 • Το Κοινοβουλευτικό Έργο του ΜέΡΑ25 υποστηρίζεται από ειδικούς που συγκροτούν τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου, οι οποίοι δύνανται να στελεχώνουν και την Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος
 • Η Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου παρέχει στους βουλευτές την απαραίτητη βοήθεια για την άρτια εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους
 • Αντικείμενο της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου είναι η επεξεργασία Νομοσχεδίων και Νομοθετημάτων, η έκδοση άποψης επ΄ αυτών, κι η εισήγηση για τις τοποθετήσεις και την ψήφο των βουλευτών
 • Της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου προΐσταται ο Διευθυντής της ΚΟ
 • Η/Ο Διευθυντής/ρια της ΚΟ δύναται να επιλέγει τα μέλη της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου, μετά από έγκριση της/του Προέδρου της ΚΟ και σε συνεργασία με την/τον Γραμματέα της ΚΟ.

Κεφάλαιο 10ο –  Επιλογή Υποψήφιων σε Βουλευτικές, Ευρωβουλευτικές & Αυτοδιοικητικές Εκλογές

10.1 Υποψήφιοι Βουλευτές

Με την προκήρυξη προγραμματισμένων ή πρόωρων εκλογών, η ΟΕΣΚΕ καλεί κάθε ΠΣΕ

 • να συλλέξει προτάσεις υποψηφιοτήτων από τις ΟΒ, και
 • να προβεί σε συναινετική πρόταση ή σε ενδεικτική ψηφοφορία, στην οποία τα μέλη του ΜέΡΑ25 με δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια κατανέμουν «σταυρούς» ίσους σε αριθμό με τον αριθμό των υποψηφίων που απαρτίζουν έναν πλήρη συνδυασμό.

Η ΟΕΣΚΕ δεσμεύεται να λάβει υπ΄όψιν την πιο πάνω διαδικασία, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει ή να αφαιρέσει υποψηφιότητες υπό τον όρο της πλήρους αιτιολόγησης στην οποία η ΠΣΕ έχει τη δυνατότητα να απαντήσει.

Η τελική πρόταση για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου κάθε εκλογικής περιφέρειας λαμβάνεται από την ΚΕ, μετά από την εισήγηση της ΟΕΣΚΕ και πιθανές αντι εισηγήσεις των ΠΣΕ.

Όσον αφορά στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας το εισηγείται στην ΚΕ ο Γραμματέας μετά από διαβούλευση με την ΟΕΣΚΕ και την ΠΓ

Τέλος, όλα τα ψηφοδέλτια  για τις βουλευτικές εκλογές τίθενται προς έγκριση σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25.

10.2 Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές

Το ευρωψηφοδέλτιο του ΜέΡΑ25 καταρτίζεται μετά από εκτενή διαβούλευση με τα μέλη του κόμματος.

Έξι μήνες πριν τις ευρωεκλογές, η ΟΕΣΚΕ ζητά από μέλη και κομματικές οργανώσεις προτάσεις ονομάτων υποψηφίων. Κατόπιν οι προτάσεις αυτές τίθενται σε ενδεικτικές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που βοηθούν την ΟΕΣΚΕ να προβεί σε εισήγηση προς τον Γραμματέα και την ΠΓ.

Η τελική πρόταση για την κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου λαμβάνεται από την ΚΕ, μετά από την εισήγηση του Γραμματέα και της ΠΓ, και τίθεται προς έγκριση σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25.

10.3 Υποψηφιότητες στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

10.3.1 Περιφερειακές Εκλογές

Η ΚΕ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ΠεΣυν (βλ. 8.1) αποφασίζει για τη στάση των δυνάμεων του ΜέΡΑ25 στις Περιφερειακές Εκλογές.

10.3.2 Δημοτικές Εκλογές

 • Για τις Δημοτικές Εκλογές, οι ΠΣΕ συγκεντρώνουν τις προτάσεις των κατά τόπους ΟΒ και τις υποβάλλουν επεξεργασμένες στην ΟΕΣΚΕ
 • Η ΟΕΣΚΕ μόνο σε περίπτωση τεκμηριωμένης σοβαρής διαφωνίας με την πρόταση της ΟΒ παραπέμπει το θέμα στην ΠΓ για τελική απόφαση
 • Η διαδικασία αυτή αφορά όλους τους Δήμους εκτός από τις περιπτώσεις των Δήμων των Πρωτευουσών των Διοικητικών Περιφερειών και του Δήμου Πειραιά
 • Για τους ανωτέρω Δήμους ακολουθείται διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των αντίστοιχων ΟΒ της ΟΕΣΚΕ και της ΠΓ
 • Η τελική απόφαση εγκρίνεται από την ΚΕ, με εισήγηση της ΠΓ.

Κεφάλαιο 11ο –  ΔΙΟΙΚΗΣΗ |ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι υπηρεσίες του ΜέΡΑ25 προς τα μέλη και τους πολίτες διοικούνται εκ μέρους των μελών και των οργάνων του κόμματος από μια γενική και μία οικονομική διεύθυνση. Η Διοίκηση-Διαχείριση στελεχώνεται από έμμισθους και εθελοντές που απαιτείται να είναι μέλη του ΜέΡΑ25.

11.1 Διοίκηση

 • Το Οργανόγραμμα των υπηρεσιών Διοίκησης του ΜέΡΑ25 και ο Κανονισμός Λειτουργίας τους συντάσσονται με διαβούλευση του Γραμματέα με τους Διευθυντές και εγκρίνεται από την ΠΓ
 • Το έργο των Διευθύνσεων συντονίζεται από το Γενικό Διευθυντή του ΜέΡΑ25 και τον Οικονομικό Διευθυντή αντίστοιχα, που διορίζονται από την ΠΓ μετά πρόταση του Γραμματέα

11.2 Διαχείριση

Η ΚΕ έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος. Μετά από εισήγηση του Γραμματέα, η ΚΕ ορίζει τον Οικονομικό Διευθυντή που καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, παρακολουθεί την πορεία των οικονομικών του κόμματος, και είναι υπεύθυνος απέναντι στο νόμο, τα μέλη και τους πολίτες για την χρηστή διαχείριση των οικονομικών του ΜέΡΑ25. Ο προϋπολογισμός–απολογισμός εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή.

Κεφάλαιο 12ο – Όργανα Διαφάνειας & Ελέγχου

12.1 Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης Καταστατικού (ΕΔ&ΤΚ)

 • Η επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη που χαίρουν γενικής εκτίμησης ως προς το συνοδοιπορικό τους ήθος, της άριστης  γνώση του Καταστατικού, του Κώδικα Ηθικής Μέλους του ΜέΡΑ25, και του Kώδικα Συντροφικής  Συμπεριφοράς του DiEM25
 • Από τα 7 μέλη, 3 εκλέγονται και 2 κληρώνονται από την ΚΕ σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.
 • Τα υπόλοιπα δύο μέλη, καθώς και την/τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της ΕΔ&ΤΚ, ένας εκ των οποίων πρέπει να είναι μέλος της ΠΓ, εισηγείται η Συντονιστική Επιτροπή του DiEM25.
 • Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα, μετά από καταγγελία, να εξετάζει αν μέλος, απλό ή με θέση ευθύνης, επιδίδεται σε πράξεις, παραλείψεις και συμπεριφορές που αντιβαίνουν στο καταστατικό ή τον Ηθικό Κώδικα μέλους του ΜέΡΑ25 (βλ. Παράρτημα).
 • Η Επιτροπή επιλαμβάνεται είτε μετά από καταγγελία μέλους, ή αίτημα από  σώμα ή όργανο του κόμματος, ή και αυτοδικαίως.
 • Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να ακούσει τον ελεγχόμενο και κατόπιν  αποφασίζει με πλειοψηφία για τα μέτρα ή τις κυρώσεις που θα εισηγηθεί (βλ. Παράρτημα 1).
 • Σε περιπτώσεις που αφορούν κινηματικές και οργανωτικές υποθέσεις, η ΕΔΤΚ ζητά και λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη της ΟΕΣΚΕ.

12.2 Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ)

 • Η ΚΕ εκλέγει 3-μελή Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ) που έχει την ευθύνη να ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος μετά από εισήγηση είτε του Συντονιστή της είτε του 10% των μελών της
 • Η ΕΟΕ έχει απρόσκοπτη πρόσβαση και δυνατότητα  ελέγχου στα οικονομικά δεδομένα όλων των δομών του ΜέΡΑ25
 • Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιουδήποτε προβλήματος έχει υποχρέωση να ενημερώνει την ΠΓ και την Συντονιστική Επιτροπή του DiEM25 αμελλητί
 • Η ΕΟΕ παρουσιάζει ετήσια αναλυτική  έκθεση ελέγχου των οικονομικών πεπραγμένων του ΜέΡΑ25 στη Συντονιστική Επιτροπή του DiEM25 και στην ΚΕ ετησίως, καθώς και τριετή αναλυτική  έκθεση στο τακτικό Διαβουλευτικό Συνέδριο
 • Στην περίπτωση που η Συντονιστική Επιτροπή του DiEM25 το κρίνει σκόπιμο, διορίζεται ορκωτός λογιστής της επιλογής της για να προβεί σε οικονομικό έλεγχο.

Κεφάλαιο 13ο –  Αναθεώρηση του Καταστατικού

 • Με εξαίρεση το Προοίμιο, όλα τα Κεφάλαια του Καταστατικού του ΜέΡΑ25 είναι αναθεωρήσιμα
 • Κάθε τακτικό Διαβουλευτικό Συνέδριο δύναται, μετά από απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των συνέδρων, να προτείνει αναθεώρηση άρθρων του Καταστατικού του ΜέΡΑ25. Οι αναθεωρήσεις αυτές εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25
 • Έκτακτη σύγκλιση Διαβουλευτικού Συνεδρίου με σκοπό την αναθεώρηση του Καταστατικού προβλέπεται ύστερα από εισήγηση είτε της Πολιτικής Γραμματείας είτε της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25 στην Κεντρική Επιτροπή η οποία αποφασίζει σχετικά με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της
 • Στην περίπτωση έκτακτης σύγκλιση Διαβουλευτικού Συνεδρίου με σκοπό την αναθεώρηση του Καταστατικού, οι προτάσεις του Συνεδρίου, τελικά, εγκρίνονται ή απορρίπτονται σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25

Κεφάλαιο 14ο –  Ειδικές και Μεταβατικές Διατάξεις

14.1 Ισχύς Καταστατικού

Μέχρι το 1ο Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν), το παρόν Καταστατικό ισχύει μετά από έγκριση από Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25. Κατόπιν, αναθεωρείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 13.

14.2 Εκλογή της 1ης Κεντρικής Επιτροπής προ του 1ου Διαβουλευτικού Συνεδρίου

Μέχρι το 1ο ΔιαΣυν, και μετά την έγκριση του παρόντος Καταστατικού σύμφωνα με το Κεφάλαιο 13, η ΚΕ θα συγκροτηθεί σε σώμα που θα αποτελείται:

 • Από τα μέλη του Διευρυμένου Πολιτικού Συμβουλίου του ΜέΡΑ25 – δηλαδή τα μέλη της προσωρινής ΠΓ, της ΚΟ, της ΟΕΣΚΕ, του ΠΟΣΧΕΔ, του Εθνικού Συμβουλίου του DiEM25
 • Δύο μέλη από κάθε Διοικητική Περιφέρεια (εκτός Αττικής) που θα προταθούν από το Γραμματέα κατόπιν συνεννόησης με την ΟΕΣΚΕ
 • Ένα μέλος που θα οριστεί με συναίνεση ή θα εκλεγεί  από τα μέλη κάθε Εκλογικής Περιφέρειας της Χώρας. Εξαιρούνται οι πιο κάτω (μεγαλύτερες) περιφέρειες των οποίων η εκπροσώπηση ορίζεται ως εξής:

◦ Α Αθηνών – τρία μέλη
◦ Β1 Αθηνών – τρία μέλη
◦ Β2 Αθηνών – δύο μέλη
◦ Β3 Αθηνών  – τρία μέλη
◦ Ανατολική Αττική – δύο μέλη
◦ Α Θεσσαλονίκης – τρία μέλη

 • Δεκαπέντε μέλη που θα κληρωθούν από όλα τα μέλη του ΜέΡΑ25, με αντικατάσταση όσων δηλώσουν ότι κωλύονται ή δεν αποδεχθούν τη θέση εντός μίας εβδομάδας. Μέλη που ήταν υποψήφιοι και δεν εξελέγησαν αποκλείονται από την κλήρωση

Η ΚΕ αυτή θα διαλυθεί αυτόματα όταν συγκληθεί το 1ο ΔιαΣυν και θα εκλεγεί νέα σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.

Σε περίπτωση προκήρυξης γενικών εκλογών, τα μέλη της 1ης Κεντρικής Επιτροπής που είναι βουλευτές παραιτούνται άμεσα από την 1η Κεντρική Επιτροπή

14.3 Εκλογή της 1ης Πολιτικής Γραμματείας προ του 1ου Διαβουλευτικού Συνεδρίου

Εντός δύο εβδομάδων από την εκλογή/κλήρωση της 1ης Κεντρικής Επιτροπής, και εφόσον δεν έχει προηγηθεί το 1ο ΔιαΣυν του ΜέΡΑ25, η 1η. Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξει την 1η Πολιτική Γραμματεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6.

Για την εκλογή αυτή δεν απαιτείται Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25 καθώς η ΠΓ αυτή θα διαλυθεί αυτόματα όταν συγκληθεί το 1ο ΔιαΣυν και θα εκλεγεί νέα σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.

Σε περίπτωση προκήρυξης γενικών εκλογών, τα μέλη της 1ης Πολιτική Γραμματεία Επιτροπής που είναι βουλευτές παραιτούνται άμεσα από την 1η Πολιτική Γραμματεία.

14.4 Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού

Θα οριστεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό μετά από εισήγηση του Γραμματέα του ΜέΡΑ25.

14.5 Ομάδες Βάσης

 •  Όπου δεν υπάρχουν ΟΒ, καθήκοντα συντονισμού των μελών της εκλογικής Περιφέρειας αναλαμβάνει η υπάρχουσα ΠΣΕ εφαρμόζοντας αναλογικά τις σχετικές διατάξεις , έχοντας ως άμεσο καθήκον της τη συγκρότηση ΟΒ.
 • Ο Συντονιστής Κάθε ΟΒ αποτελεί αυτοδίκαια νέο ισότιμο μέλος στην υπάρχουσα ΠΣΕ.
 • Τα μέλη που δεν ανήκουν σε ΟΒ συντονίζει η υπάρχουσα ΠΣΕ.
 • Ανάλογα με τη δημιουργία ΟΒ και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, η ΟΕΣΚΕ προχωρά στην αναδιοργάνωση των ΠΣΕ με τις δεσμεύσεις του παρόντος καταστατικού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο
ΗΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΜέΡΑ25

Η δημοκρατία, η ισηγορία και ο πολιτικός πολιτισμός ξεκινά απ’ το «σπίτι» μας. Στο ΜέΡΑ25 βρεθήκαμε για να δώσουμε από κοινού τον καλό αγώνα εναντίον του αυταρχισμού που βάθυνε και επεκτάθηκε καθώς η Ελλάδα μετατρεπόταν σε Χρεοδουλοπαροικία εντός μιας Ευρώπης που ολίσθαινε στον διπλό αυταρχισμό του ολιγαρχικού κατεστημένου και της ξενοφοβικής, πατριαρχικής Δεξιάς.

Όμως, ο αυταρχισμός, κι η έφεση προς τον εξουσιασμό επί του «άλλου», ήταν και είναι πάντα διάχυτος σε καπιταλιστικές, πατριαρχικές κοινωνίες. Τα μέλη του ΜέΡΑ25 υποχρεούνται, ώστε να αλλάξουμε τον κόσμο και να απελευθερώσουμε τους συνανθρώπους μας, να βρισκόμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση εναντίον κάθε μορφής αυταρχικής, πατριαρχικής, εξουσιαστικής συμπεριφοράς εντός των οργάνων του κόμματος.

Με την εγγραφή τους στο ΜέΡΑ25, τα μέλη αποδέχονται τις αρχές του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών του DiEM25, την Ιδρυτική Διακήρυξη και το Καταστατικό του ΜέΡΑ25 και το Ηθικό Κώδικα Μέλους του ΜέΡΑ25.

Ο Ηθικός Κώδικας Μέλους εξειδικεύει το απαιτούμενο πλαίσιο συμπεριφοράς:

 • αναδεικνύοντας τις ηθικές υποχρεώσεις του μέλους
 • εντοπίζοντας πιθανές προβληματικές συμπεριφορές
 • ορίζοντας ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης προβληματικών συμπεριφορών

Η τήρηση αλλά και η προστασία του παρόντος Κώδικα αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων των μελών του DiEM25–ΜέΡΑ25 και ειδικότερα των εκλεγμένων αξιωματούχων του ΜέΡΑ25.

Π1.1 – Αξίες

Ως δημοκρατικό κίνημα, την Δημοκρατία δεν την εκλαμβάνουμε μόνο στη βάση των ψηφοφοριών αλλά βασικών αξιών που περιλαμβάνουν:

 • Τη Δημοκρατία ως Έννοια και ως Πράξη
 • Τον Πολιτικό Πολιτισμό, το Πνεύμα Συνεργασίας και τον Σεβασμό στην Προσωπικότητα του Άλλου
 •  Την Ισηγορία, εννοούμενη ως το δικαίωμα στην συλλογική αξιολόγηση μιας άποψης/πρότασης ανεξάρτητα από το ποιος την εξέφρασε ή πώς την εξέφρασε
 • Την Ανιδιοτέλεια (που εκφράζει το σύνθημα «Για τους Ανθρώπους Όχι για τα Αξιώματα» το οποίο μεταφράζεται σε αποχή από φιλοδοξία προσωπικής ανέλιξης)
 • Την Απουσία Κρυφής Ατζέντας (π.χ. «εισοδισμός» με σκοπό την προώθηση ατζέντας ξένη προς την ιδεολογία και το πρόγραμμα του DiEM25-ΜέΡΑ25)
 • Την Απέχθεια σε κάθε μορφή Εκμετάλλευσης και Συστηματικών Διακρίσεων
 • Τον Φεμινισμό, εννοούμενο όχι ως γυναικείο ζήτημα αλλά ως αντίσταση στην τάση τους «ενός» να εξουσιάζει τον «άλλο» μέσω υποχθόνιων μορφών εξουσίας
 • Την Ευγένεια και την Συνοδοιπορική Αλληλεγγύη

Ευθύνες-Υποχρεώσεις

 • Ενθαρρύνουμε την συμμετοχική διαδικασία σε κάθε οργάνωση και δομή του κόμματος
 • Αναγνωρίζουμε την ευθύνη να προωθούμε τις ιδέες του κινήματος/κόμματος όπως αυτές εκφράζονται στο Μανιφέστο του DiEM25, την Ιδρυτική Διακήρυξη το ΜέΡΑ25 και τις θέσεις που διαμορφώνονται από τα συλλογικά όργανα, και όχι εξωγενείς προς το κίνημα/κόμμα ιδέες, επιλογές ή επιδιώξεις που εκπορεύονται από επιδιώξεις επαγγελματικές ή πολιτικές ξένες προς τον πολιτισμό, τις αξίες ή/και την επιστημονική ανάλυση του DiEM25-ΜέΡΑ25
 •  Αναγνωρίζουμε την ευθύνη να ενθαρρύνουμε και όχι να αποθαρρύνουμε τα μέλη μας και τα μελλοντικά μας μέλη να συμμετέχουν στο κίνημα/κόμμα
 • Αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία των στόχων του DiEM25-ΜέΡΑ25 βασίζεται στην ικανότητά μας να προσεγγίσουμε πολίτες που δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το κόμμα-κίνημά μας – και όχι να επιδιδόμαστε στην εσωστρέφεια
 • Αναγνωρίζουμε την ευθύνη να μην εκθέτουμε ούτε ιδιωτικά ούτε δημόσια το κόμμα/κίνημα σε διασυρμό και δυσφήμιση, και να μην υπονομεύουμε με δημόσιες δηλώσεις και ενέργειες τους πολιτικούς και εκλογικούς στόχους του κόμματος
 • Αναγνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται ποτέ να αναφερόμαστε με όρους απαξιωτικούς για άλλο μέλος κατ’ ιδίαν ή δημόσια ούτε να αμφισβητούμε την ακεραιότητα κανενός μέλους. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι κάποιος μέλος παρέβη τον Ηθικό Κώδικα, ακολουθούμε την προβλεπόμενη Διαδικασία Καταγγελίας Ανάρμοστων Συμπεριφορών (βλ. 6 πιο κάτω)

Π1.2 – Σχέσεις μεταξύ μελών

Καλλιεργούμε μεταξύ μας:

 • την συνεργασία
 • την ευθύτητα
 • την ευγένεια και ευαισθησία
 •  τον αλληλοσεβασμό.

Αποκλείουμε συμπεριφορές που θα μπορούσαν, δίκαια, να χαρακτηριστούν ως

 • ρατσιστικές
 • σεξιστικές
 • εκβιαστικές
 • υβριστικές
 • συκοφαντικές
 • εξουσιαστικές, εκμεταλλευτικές ή εμπεριέχουσες λεκτική ή σωματική βία (γραπτά ή προφορικά),
 • θίγουσες τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την νοημοσύνη, την θρησκεία/ανεξιθρησκεία, την καταγωγή, ή την ταξική θέση/προέλευση του «άλλου».

Π1.3 – Αντιμετώπιση πολιτών και εξωτερικών συνεργατών

Τόσο στην δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα προωθούμε, διατηρούμε και προασπίζουμε τις αξίες του κινήματος/κόμματος και δεν συμπεριφερόμαστε ή τοποθετούμαστε με τρόπο που να πλήττει την εικόνα του κινήματος/κόμματος.

Ως εκ τούτου,

 • Αποδοκιμάζουμε οποιαδήποτε προσβλητική και/ή ανήθικη επίθεση μέλους προς πολίτες ή εξωτερικούς συνεργάτες με οποιοδήποτε πρόσχημα – συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών αντιπάλων που επιδίδονται σε βίαιες παραβιάσεις του πολιτικού πολιτισμού
 • Αναγνωρίζουμε την ευθύνη να διαδίδουμε το πνεύμα, την ιδεολογία, τις θέσεις του κινήματος/κόμματος, και όχι προσωπικές μας αντιλήψεις, πρωτοβουλίες και θέσεις που συγκρούονται με τις αξίες, το Μανιφέστο και την επιστημονική ανάλυση του DiEM25-ΜέΡΑ25.

Π1.4 – Εμπιστευτικότητα και Προστασία Δεδομένων

Δεσμευόμαστε στην ορθή χρήση και προστασία των δεδομένων μελών ή φίλων του DiEM25-ΜέΡΑ25. Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές συζητήσεις και δεν τις μεταφέρουμε αυθαίρετα σε

 • άλλους πολιτικούς φορείς
 • κέντρα εξουσίας,
 • μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • ΜΜΕ

Προστατεύουμε τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για τις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν τους γνωστοποιούμε σε κανέναν χωρίς να έχει προηγηθεί θεσμική απόφαση – και τους παραδίδουμε στους αντικαταστάτες μας σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή απομάκρυνσής μας.

Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μελών ή φίλων (τα οποία λαμβάνουμε νομίμως στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας μας) και δεν τα κοινοποιούμε ηλεκτρονικά εντός ή εκτός του DiEM25.

Προστατεύουμε και συντηρούμε σε ασφαλή χώρο (φυσικό ή ψηφιακό) το αδημοσίευτο αρχείο του κινήματος/κόμματος (οπτικοακουστικό υλικό, σκληροί δίσκοι, αφίσες, βιβλία, άλλο υλικό) και δεν το θέτουμε σε κίνδυνο μεταφέροντας το στον προσωπικό μας χώρο, χωρίς άδεια.

 • Αθέμιτη χρήση πληροφοριών
 • Αυθαίρετη δημοσιοποίηση πληροφοριών
 • Δωροδοκία/δωροληψία

είναι πράξεις ξένες προς το DiEM25-ΜέΡΑ25.

Π1.5 – Διαδικασία Καταγγελίας Παραβιάσεων του Ηθικού Κώδικα, Αξιολόγησης & Αντιμετώπισής τους

Συμπεριφορές που καταστρατηγούν το Μανιφέστο/Διακήρυξη, τις Οργανωτικές Αρχές/Καταστατικό, και τον παρόντα Ηθικό Κώδικα, θα αντιμετωπίζονται ως εξής:

Π1.5.1 Διαδικασία εντός DiEM25

Κάθε μέλος του DiEM25 δικαιούται να προβεί σε καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο του DiEM25 Ελλάδας, το οποίο καλείται να αποφασίσει για το αν η καταγγελία είναι βάσιμη.

 • Αν το Εθνικό Συμβούλιο κρίνει ότι, όντως, η καταγγελία είναι βάσιμη, τότε ενεργοποιείται Διαδικασία Διαμεσολάβησης – της οποίας προΐσταται μέλος του Εθνικού Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση αμοιβαίως αποδεκτής διευθέτησης
 • Αν η Διαδικασία Διαμεσολάβησης αποτύχει, κάτι που θα κρίνει το Εθνικό Συμβούλιο, τότε το Εθνικό Συμβούλιο παραπέμπει το ζήτημα στην Συντονιστική Επιτροπή του DiEM25 με συγκεκριμένη εισήγηση (βλ. πιο κάτω)
 • Αν το Εθνικό Συμβούλιο κρίνει ότι η καταγγελία δεν είναι βάσιμη, τότε το καταγγέλον μέλος δύναται, αφού συλλέξει 100 υπογραφές μελών του DiEM25, να παραπέμψει απ’ ευθείας την καταγγελία του στην Συντονιστική Επιτροπή με το αίτημα συγκεκριμένης κύρωσης (βλ. πιο κάτω).

Στην περίπτωση που η καταγγελία καταλήξει στην Συντονιστική Επιτροπή (είτε μέσω Εθνικού Συμβουλίου είτε μέσω της διαδικασίας συλλογής υπογραφών), τότε η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να προβεί σε δική της Διαδικασία Διαμεσολάβησης. Εάν είτε η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο Διαδικασίας Διαμεσολάβησης είτε η Διαδικασία Διαμεσολάβησης αποτύχει, τότε η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένη κύρωση (βλ. πιο κάτω) είτε στο Επικυρωτικό Συμβούλιο του DiEM25 είτε, σε περιπτώσεις που κρίνει σοβαρές και μεγάλης σημασίας για το κίνημα, θέτει την πρότασή της σε καθολική ψηφοφορία των μελών του κινήματος.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι:

1. Προειδοποίηση και επίπληξη
2. Απώλεια θέσης εκλεγμένης ή ex officio για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ισοβίως
3. Απομάκρυνση από τις τάξεις του DiEM25 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ισοβίως

Σημ. Απομάκρυνση από τις τάξεις του DiEM25 αυτομάτως σημαίνει διαγραφή από μέλος του ΜέΡΑ25, καθώς μόνο μέλη του DiEM25 δικαιούνται να είναι μέλη του ΜέΡΑ25.

Π1.5.1 Διαδικασία εντός ΜέΡΑ25

Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 δικαιούται να προβεί σε καταγγελία μέλους ή οργάνωσης του κόμματος στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού (ΕΔ&ΤΚ) του ΜέΡΑ25.

Η ΕΔ&ΤΚ καλείται να αποφασίσει εντός μίας εβδομάδας για το αν η καταγγελία είναι αρκετά στοιχειοθετημένη και βάσιμη ώστε να προχωρήσει στην προβλεπόμενη Διαδικασία Αντιμετώπισης (βλ. πιο κάτω).

Σε περίπτωση που η ΕΔ&ΤΚ κρίνει αρνητικά, εφόσον συλλέξει τριακόσιες υπογραφές μελών, η/ο καταγγέλλων έχει τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση της ΕΔ&ΤΚ ενεργοποιώντας την Διαδικασία Αντιμετώπισης.

Π1.5.2 Διαδικασία Αντιμετώπισης

[1] Η ΕΔ&ΤΚ εισηγείται στην ΠΓ την πρέπουσα αντιμετώπιση που μπορεί να είναι:

(α) Στην περίπτωση μέλους

 • Προειδοποίηση και επίπληξη
 • Απώλεια θέσης εκλεγμένης ή ex officio για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ισοβίως
 • Απομάκρυνση από τις τάξεις του ΜέΡΑ25 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ισοβίως

Σημ.: Σε σοβαρές περιπτώσεις η ΕΔ&ΤΚ μπορεί να εισηγηθεί την αναστολή της ιδιότητας μέλους και/ή της άσκησης καθηκόντων αξιωματούχου του κόμματος για όσο διαρκεί η Διαδικασία Αντιμετώπισης.

(β) Στην περίπτωση οργάνου

 • Προειδοποίηση και επίπληξη
 • Διάλυση και επανεκλογή του οργάνου

Σημ.: Σε σοβαρές περιπτώσεις η ΕΔ&ΤΚ μπορεί να εισηγηθεί την αναστολή της λειτουργίας του οργάνου για όσο διαρκεί η Διαδικασία Αντιμετώπισης.

[2] Στην αμέσως επόμενη συνεδρία της, η ΠΓ επιλέγει είτε να διορίσει μεσολαβητή (με σκοπό την συναινετική διευθέτηση του ζητήματος) είτε λαμβάνει άμεση απόφαση:

 • Απόρριψη της εισήγησης της ΕΔ&ΤΚ και της αρχικής καταγγελίας
 • Αποδοχή της εισήγησης της ΕΔ&ΤΚ
 • Απόρριψη της εισήγησης της ΕΔ&ΤΚ και επιβολή διαφορετικής κύρωσης από εκείνη που εισηγήθηκε η ΕΔ&ΤΚ.

[3] Μέλη ή οργανώσεις που υπέστησαν κυρώσεις κατά τη Διαδικασία Αντιμετώπισης δικαιούνται να προσβάλουν την απόφαση της ΠΓ ασκώντας έφεση προς την Κεντρική Επιτροπή οποία κρίνει την έφεση στην πρώτη της προγραμματισμένη συνεδρία. Έως τότε, ισχύει η απόφαση της ΠΓ.

Π1.6 – Μεταβατικές Διατάξεις

Έως την σύσταση της ΕΔ&ΤΚ, τα πιο πάνω καθήκοντα της ΕΔ&ΤΚ ασκούνται από το Εθνικό Συμβούλιο του DiEM25 και της ΠΓ από το Διευρυμένο Προσωρινό Συμβούλιο του ΜέΡΑ25. Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να επικυρωθούν από την 1η ΚΕ του κόμματος όταν αυτή συσταθεί. Έως τότε, ισχύει η απόφαση του Διευρυμένου Προσωρινού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο
ΗΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ & ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ του ΜέΡΑ25

Το ΜέΡΑ25 δεν αναγνωρίζει την ημι-φεουδαρχική θέση της/του βουλευτή που υπονοεί και υποδαυλίζει το ισχύον παλαιοκομματικό νομικό πλαίσιο. Οι βουλευτές και ευρωβουλευτές του ΜέΡΑ25 θεωρούνται απλά μέλη στην υπηρεσία της συλλογικότητας του κόμματος, των αρχών και του προγράμματος τόσο του DiEM25 όσο και του ΜέΡΑ25, και δεσμεύονται, πέραν του Ηθικού Κώδικα Μέλους και από τον παρόντα Ηθικό Κώδικα για τους βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος ο οποίος προβλέπει τις συμπεριφορές, υποχρεώσεις και δικαιώματα που συνάδουν με την ιδιότητά τους ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΜέΡΑ25.

Σύνθημά μας, στις πρώτες εκλογές που συμμετείχε το ΜέΡΑ25, ήταν το: «Για τους Ανθρώπους, Όχι για τα Αξιώματα». Δεν ήταν απλά ένα σύνθημα. Ήταν δέσμευση ηθική και πολιτική για τους υποψήφιούς μας – εξ αρχής και στο διηνεκές: Αντίθετα με τα κόμματα της ολιγαρχίας, οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 κατέρχονται σε εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς ίχνος καριερισμού. Παράλληλα, κατέρχονται όχι ως πιόνια ενός κομματικού μηχανισμού αλλά ως ελεύθερα πνεύματα στην υπηρεσία των πολλών, ιδίως των πιο αδύναμων.

Πρόταση του ΜέΡΑ25 σε μέλος να είναι υποψήφιος για βουλευτική ή ευρωβουλευτική έδρα ισοδυναμεί με πρόταση να προβεί σε θυσίες για τον κοινό σκοπό. Αποδοχή της πρότασης αυτής σημαίνει αποποίηση της ιδέας του βουλευτή ή του ευρωβουλευτή ως μέλος «περισσότερο ίσο» από τα υπόλοιπα μέλη του DiEM25-ΜέΡΑ25 και ένταξη σε μια ομάδα που έχει υποχρέωση να εκφράζει εντός του Κοινοβουλίου τις θέσεις του κόμματος, τιμώντας παράλληλα την συλλογικότητα που έκανε δυνατή την παρουσία του στη Βουλή.

Πριν αναγορευτεί επίσημα υποψήφια/ος βουλευτής, το μέλος του ΜέΡΑ25 θα κληθεί να υπογράψει ηθική δέσμευση σχετική με το παρόν Παράρτημα.

Π2.1 – Υποχρεώσεις κατά την Προεκλογική Περίοδο

Υποψήφιοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές:

 • Απέχουν από κάθε ιδιωτική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων και πληρωμένων προωθήσεων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή επίσημων διαφημίσεων κάθε είδους) προβολής της υποψηφιότητάς τους και συνεισφέρουν όσους πόρους δύνανται στο κόμμα για την προβολή όλων των υποψήφιων του κόμματος στην εκλογική τους περιφέρεια.
 • Εκφράζονται με τρόπο που συνάδει πλήρως με την Ιδρυτική Διακήρυξη, το Πολιτικό Πρόγραμμα και το Καταστατικό του ΜέΡΑ25
 • Συνεργάζονται στενά με την αντίστοιχη ΠΣΕ στην περίπτωση βουλευτικών εκλογών και την ΟΕΣΚΕ στην περίπτωση ευρωεκλογών
 • Πληροφορούν ενδελεχώς την ΠΣΕ και την Διεύθυνση Επικοινωνίας του ΜέΡΑ25 πριν αποδεχθούν προσκλήσεις από ΜΜΕ και συμμορφώνονται με τις οδηγίες της ΠΣΕ και της Διεύθυνσης Επικοινωνίας.
 • Δεσμεύονται ότι σε περίπτωση εκλογής τους θα τηρούν τις υποχρεώσεις του όπως αυτές προβλέπονται στο μέρος 2 πιο κάτω

Παράλληλα, το κόμμα και όλες τους οι οργανώσεις:

 • Απέχουν από κάθε μεροληψία προς συγκεκριμένους υποψήφιους
 • Προωθούν ισότιμα όλες τις υποψηφιότητες μιας περιφέρειας, ή σε επίπεδο επικράτειας
 • Δαπανούν ισότιμα πόρους του κόμματος υπέρ των υποψηφίων (είτε πρόκειται για πόρους που συνεισέφεραν στο κόμμα οι υποψήφιοι είτε άλλους πόρους)
 • Διαχειρίζονται με πλήρη ισοτιμία, ισονομία και σύμφωνα με τον νόμο την όποια πρόσβαση έχουν σε βάσεις δεδομένων διαθέτουν

Π2.2 – Υποχρεώσεις εκλεγμένων βουλευτών και ευρωβουλευτών

Οι βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος λειτουργούν ομαδικά εκφράζοντας τους ανθρώπους που στήριξαν το ΜέΡΑ25 σε όλη την Επικράτεια κάνοντας δυνατή την παρουσία τους στο Κοινοβούλιο (και όχι μόνο τους προσωπικούς τους ψηφοφόρους) στο πλαίσιο της αρχής του ΜέΡΑ25 «Για τους Ανθρώπους, Όχι για τα Αξιώματα».

Π2.3 – Συνεισφορά στο κόμμα και τις ΠΣΕ

Οι εκλεγμένοι βουλευτές δεσμεύονται:

 • Να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 20% του καθαρού μισθού τους για τις ανάγκες του κόμματος. Το κόμμα με τη σειρά του δεσμεύεται να δημοσιοποιεί ανά εξάμηνο λεπτομερή απολογισμό του πως δαπανήθηκαν οι συνεισφορές αυτές.
 • Να θέσουν στην διάθεση του κόμματος τους έναν μετακλητό και έναν αποσπασμένο υπάλληλο από εκείνους που τους διαθέτει η Βουλή. Η επιλογή των μετακλητών και αποσπασμένων που διατίθενται από τους βουλευτές στο κόμμα επιλέγονται αποκλειστικά από το κόμμα. Συγκεκριμένα, η επιλογή αυτού του προσωπικού εγκρίνεται μετά από κοινή εισήγηση στην Πολιτική Γραμματεία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Συντονιστή της ΟΕΣΚΕ και του Γενικού Διευθυντή του Κόμματος. Ο βουλευτές επιλέγουν τους υπόλοιπους μετακλητούς και αποσπασμένους υπαλλήλους με τους οποίους θα συνεργάζονται.
 • Να ανοίγουν εντός μηνός από την εκλογή τους κομματικό γραφείο στην εκλογική τους περιφέρεια (ή όπου επιλέξουν στην περίπτωση ευρωβουλευτών και βουλευτών επικρατείας) συνεισφέροντας μηνιαίως το ποσό που προβλέπει ο νόμος για το άνοιγμα και την διατήρηση γραφείων. Τα γραφεία αυτά δεν θα είναι προσωπικά/βουλευτικά αλλά κοινής χρήσης από την σχετική ΠΣΕ και τον βουλευτή – με πρόβλεψη χώρου που θα χρησιμοποιεί ο βουλευτής και άλλου χώρου που θα χρησιμοποιούν τα μέλη και η ΠΣΕ. Για να γίνει σαφής η συλλογικότητα που διέπει το ΜέΡΑ25, στην πρόσοψη του κτιρίου θα διαφημίζεται μόνο το ΜέΡΑ25 (με μοναδική εξαίρεση μία πλακέτα στο κουδούνι της εισόδου όπου μπορεί να αναγράφεται και το όνομα του βουλευτή).

Π2.4 – Εκπροσώπηση στις Επιτροπές της Βουλής και ως Αγορητές του ΜέΡΑ25

 • Ο διορισμός σε Επιτροπή της Βουλής αποτελεί προνόμιο των βουλευτών, το οποίο καταχωρεί η ΚΟ και το κόμμα συλλογικά, και όχι δικαίωμα.
 • Διατηρώντας την ανεξαρτησία της σκέψης τους και το δικαίωμα έκφρασής τους εντός του κόμματος και της κοινωνίας, εντός των Επιτροπών οι βουλευτές του ΜέΡΑ25 εκφράζουν την ΚΟ στο σύνολό της με τρόπο που συντονίζεται από τον Διευθυντή της ΚΟ.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ζήτημα απέναντι στο οποίο η συλλογική στάση του ΜέΡΑ25 δεν έχει διευκρινιστεί, βουλευτής του ΜέΡΑ25 που διαφωνεί με την συλλογική στάση της ΚΟ έχει υποχρέωση να ψηφίσει στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία του Διευθυντή της ΚΟ διατηρώντας το δικαίωμα να ψηφίσει «Παρών» στην Ολομέλεια διαφοροποιούμενος από την υπόλοιπη ΚΟ. Σε αυτή την περίπτωση καλείται να δημοσιοποιήσει εκ των προτέρων κείμενο που (α) εξηγεί, και αιτιολογεί, τη στάση του κόμματος και (β) εξηγεί τις προσωπικές αρχές/σκέψεις που δεν του επέτρεψαν να υιοθετήσει τη συνολική στάση της ΚΟ.

Π2.5 – Κανόνες συμπεριφοράς βουλευτών του ΜέΡΑ25

Από τη στιγμή ανακήρυξής του ως υποψήφιος βουλευτής/ευρωβουλευτής, και ιδίως με την εκλογή του, ο βουλευτής αποκτά, πέραν των υποχρεώσεων του μέλους του ΜέΡΑ25, την υποχρέωση της χρηστής εκπροσώπησης των ψηφοφόρων και των μελών όλου του κόμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι βουλευτές/ευρωβουλευτές δεσμεύονται:

 • να προσέρχονται στις συνεδριάσεις της ΚΟ με πνεύμα συνεργασίας και συντροφικότητας
 • να εκφράζουν με πλήρη ελευθερία τις απόψεις του εντός των οργάνων του κόμματος αλλά, παράλληλα, να υποστηρίζουν με σθένος την συλλογική θέση του κόμματος ακόμα κι όταν έχουν επιφυλάξεις – τις οποίες καταθέτουν μεν στον δημόσιο διάλογο, εφόσον νιώθουν την ανάγκη, αλλά αφού έχουν πρώτα καταθέσει, με τον πιο πειστικό τρόπο, την συλλογική θέση
 • να δρουν συλλογικά εντός και εκτός των κοινοβουλίων και να συνεισφέρουν στην γενική εικόνα της ενότητας του κόμματος
 • να ενημερώνουν την/τον Διευθυντή/ρια και τον/ την Γραμματέα της ΚΟ και να λαμβάνουν την έγκρισή του για κάθε ερώτηση, τροπολογία κλπ που σκοπεύουν να καταθέσουν
 • να μην έρχονται κατ’ ιδίαν σε συναντήσεις/συζητήσεις με βουλευτές ή στελέχη άλλων κομμάτων χωρίς πρότερη ενημέρωση και έγκριση της ΚΟ
 • να μην αμφισβητούν ποτέ την ακεραιότητα οποιουδήποτε μέλους του ΜέΡΑ25 εκτός εάν έχουν στοιχεία τα οποία καταθέσουν υπό τη μορφή καταγγελίας αιτούμενοι την ενεργοποίηση της Διαδικασίας Αντιμετώπισης που προβλέπεται στον Ηθικό Κώδικα Μέλους του ΜέΡΑ25 – βλ. Παράρτημα

Π2.6 – Διαδικασία Καταγγελίας Παραβιάσεων του Ηθικού Κώδικα Υποψηφίων Βουλευτών-Ευρωβουλευτών, Αξιολόγησης & Αντιμετώπισής τους

Καταγγελία: Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 δικαιούται να προβεί σε καταγγελία υποψήφιου βουλευτή/ευρωβουλευτή ή εκλεγμένου βουλευτή/ευρωβουλευτή στην ΕΔ&ΤΚ του ΜέΡΑ25. Η ΕΔ&ΤΚ καλείται να αποφασίσει εντός μίας εβδομάδας για το αν η καταγγελία είναι αρκετά στοιχειοθετημένη και βάσιμη ώστε να προχωρήσει στην προβλεπόμενη Διαδικασία Αντιμετώπισης (βλ. πιο κάτω). Σε περίπτωση που η ΕΔ&ΤΚ κρίνει αρνητικά, εφόσον συλλέξει τριακόσιες υπογραφές μελών, ο καταγγέλλων έχει τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση της ΕΔ&ΤΚ ενεργοποιώντας την Διαδικασία Αντιμετώπισης.

Διαδικασία Αντιμετώπισης:

[1] Η ΕΔ&ΤΚ εισηγείται την πρέπουσα αντιμετώπιση που μπορεί να είναι:

 • Προειδοποίηση και επίπληξη
 • Απώλεια ιδιότητας του υποψήφιου βουλευτή/ευρωβουλευτή ή απομάκρυνση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα
 • Απομάκρυνση από τις τάξεις της ΚΟ (ή ΕΚΟ) του ΜέΡΑ25 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Σημ.: Σε σοβαρές περιπτώσεις η ΕΔ&ΤΚ μπορεί να εισηγηθεί την αναστολή της ιδιότητας όσο διαρκεί η Διαδικασία Αντιμετώπισης.

[2] Στην αμέσως επόμενη συνεδρία της, η Πολιτική Γραμματεία επιλέγει είτε να διορίσει μεσολαβητή (με σκοπό την συναινετική διευθέτηση του ζητήματος) είτε λαμβάνει άμεση απόφαση:

• Απόρριψη της εισήγησης της ΕΔ&ΤΚ και της αρχικής καταγγελίας
• Αποδοχή της εισήγησης της ΕΔ&ΤΚ
• Απόρριψη της εισήγησης της ΕΔ&ΤΚ και επιβολή διαφορετικής κύρωσης από εκείνη που εισηγήθηκε το ΕΓ.

Την απόφαση της ΠΓ οριστικοποιεί η ΚΕ στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

Επίλογος

Κανένα Καταστατικό δεν μπορεί, από μόνο του, να εγγυηθεί τις αξίες που το ενέπνευσαν. Μόνο η συνεχής προσήλωση των μελών και στελεχών του κόμματος σε αυτές τις αξίες μπορούν να τις τιμήσουν στην πράξη. Όμως, κάθε Καταστατικό αναδεικνύει τις αξίες εκείνων που συνέβαλαν στη συγγραφή του. Υπό αυτό το πρίσμα, το Καταστατικό του ΜέΡΑ25 αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία των κομμάτων που δημιουργήθηκαν για να συγκρουστούν με την ολιγαρχία-δίχως-σύνορα και να υπηρετήσουν την επιστροφή του Δήμου στο επίκεντρο της Δημοκρατίας.

Τρεις επαναστατικές καινοτομίες διακρίνουν το Καταστατικό του ΜέΡΑ25:

 • ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 είναι και μέλος του πανευρωπαϊκού DiEM25 (χωρίς να ισχύει το αντίστροφο), ενώ όλες οι σημαντικές αποφάσεις των μελών του ΜέΡΑ25 υπόκεινται σε έγκριση των συνοδοιπόρων πανευρωπαϊκά, μέσω Καθολικών Ψηφοφοριών του DiEM25.
 • ΚΛΗΡΩΤΟΙ: Σημαντικό ποσοστό των μελών κάθε οργάνου του ΜέΡΑ25 προκύπτουν από κλήρωση. Έτσι, το ΜέΡΑ25 υιοθετεί στο εσωτερικό του τον συνδυασμό (α) της αμεσοδημοκρατικής (κληρωτοί) με (β) την αντιπροσωπευτική (εκλεγμένοι) διάσταση – τον συνδυασμό που ΜέΡΑ25 & DiEM25 πρεσβεύουν ως θεμέλιο του Ριζοσπαστικού Εκδημοκρατισμού.
 • ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΑ: Με απλή πλειοψηφία τα μέλη του ΜέΡΑ25 δύνανται να άρουν την εμπιστοσύνη τους σε κάθε όργανο του κόμματος και σε κάθε μέλος που εκλέχθηκε σε θέση ευθύνης (συμπεριλαμβανομένου και του Γραμματέα).

Τα άρθρα του Καταστατικού του ΜέΡΑ25 δεν είναι παρά εργαλεία στον αγώνα κατά της ολιγαρχίας-δίχως-σύνορα. Για να κερδηθεί αυτός ο αγώνας εκ μέρους των θυμάτων της, τα μέλη του ΜέΡΑ25 δεσμεύονται να τα χρησιμοποιούν προστατεύοντας τις αξίες που τα ενέπνευσαν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο