Καταστατικό

Προοίμιο

Το ΜέΡΑ25 είναι ο εκλογικός βραχίονας στην Ελλάδα του πανευρωπαϊκού, διεθνικού κινήματος Democracy in Europe Movement – DiEM25.

Το DiEM25 ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 στο Βερολίνο, ως αντίδραση στη σύγχρονη έκδοση της δεκαετίας του 1930 που βιώνει η Ευρώπη, λόγω της λυσσαλέας αντίθεσης της Ολιγαρχίας-Δίχως-Σύνορα στον ουσιαστικό εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΜέΡΑ25 ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 2018, ως αντίδραση στην ευρωπαϊκή και εγχώρια Ολιγαρχία, η οποία κατέστησε την Ελλάδα μόνιμη Χρεοδουλοπαροικία, που σταδιακά ερημοποιεί τη χώρα. Στα τέλη του 2018, το ΜέΡΑ25 συνέβαλε στην ίδρυση της Προοδευτικής Διεθνούς.

Συνδυάζοντας τον διεθνισμό, τον ριζοσπαστικό ευρωπαϊσμό, την αγωνία για την αποφυγή της κλιματικής καταστροφής και τον αυθεντικό πατριωτισμό, το ΜέΡΑ25 καταθέτει προτάσεις πολιτικής και αναλαμβάνει δράσεις (μέσω του DiEM25 και της Προοδευτικής Διεθνούς) σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Κεφάλαιο 1ο –  Ίδρυση, έμβλημα-έδρα, πανευρωπαϊκός χαρακτήρας  

1.1 Ίδρυση 

Στις 26 Μαρτίου 2018 ιδρύεται πολιτικό κόμμα με το όνομα ΜέΡΑ25 – Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής.

1.2 Έδρα-έμβλημα 

Έμβλημα του κόμματος είναι οι λέξεις «ΜέΡΑ» και «DiEM» ενωμένες με ένα χελιδόνι και τον αριθμό 25.

Έδρα του κόμματος, που ασκεί τη δραστηριότητά του σε όλη την επικράτεια, είναι η Αθήνα.

1.3 Πανευρωπαϊκός χαρακτήρας | Σχέση με το DiEM25 

Το ΜέΡΑ25 αποτελεί τον ελληνικό εκλογικό βραχίονα του διεθνικού πανευρωπαϊκού DiEM25, στόχος του οποίου είναι ο βαθύς εκδημοκρατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των χωρών της Ευρώπης.

Ως αναπόσπαστο μέρος του DiEM25, το ΜέΡΑ25 είναι το πρώτο πανευρωπαϊκό, διεθνικό ελληνικό κόμμα. Ως εκ τούτου, τα συλλογικά όργανα του ΜέΡΑ25 λογοδοτούν σε όλα τα μέλη του ΜέΡΑ25 και, πανευρωπαϊκά, του DiEM25, για όλες τις αποφάσεις πολιτικών και δράσεων, τις οποίες λαμβάνουν. Οι αποφάσεις των οργάνων του ΜέΡΑ25, οι οποίες επηρεάζουν ή αφορούν σε πολιτικές και δράσεις του DiΕΜ25, καθώς και η εκλογή εκπροσώπων και οργάνων του ΜέΡΑ25, επικυρώνονται μέσω καθολικής ψηφοφορίας, όπου συμμετέχουν τα μέλη του DiEM25 πανευρωπαϊκά.

1.4 Αξίες και μέσα   

Το τετράπτυχο του ΜέΡΑ25, που συνοδεύει την ονομασία του κόμματος, είναι ο Ευρωπαϊκός Διεθνισμός, ο Οικονομικός Ορθολογισμός, η Οικολογική Προστασία – Αειφορία και η Κοινωνική Απελευθέρωση.

Μέσο για την επίτευξη των στόχων του κόμματος και την εξυπηρέτηση των αξιών του είναι η υπεύθυνη ανυπακοή στις προσταγές της Ολιγαρχίας-Δίχως-Σύνορα σε όλα τα επίπεδα: εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο. Για την επίτευξη των στόχων του και την εξυπηρέτηση των αξιών του συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες με σκοπό την εκλογική πλειοψηφία, ώστε να εφαρμόσει την προγραμματική του πρόταση.

Το ΜέΡΑ25 επιδιώκει να είναι σύγχρονο, ανοικτό, δημοκρατικό και συμμετοχικό κόμμα και, κυρίως, να είναι το κόμμα των μελών του, που έχουν πλήρη δικαιώματα, ευθύνες και υποχρεώσεις.

Το ΜέΡΑ25 λειτουργεί συλλογικά και δημοκρατικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, με απόλυτο σεβασμό και κατοχύρωση της διαφορετικής άποψης, την οποία θεωρεί πλούτο και ενθαρρύνει να καλλιεργείται και να εκπροσωπείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής του.

1.4.1 Πολιτική κουλτούρα και επιμόρφωση

Το ΜέΡΑ25 μεριμνά ώστε τα μέλη του και οι πολίτες, γενικότερα, να αποκτήσουν τη θεωρητική κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι και την πρακτική κατάρτιση για ζητήματα καθημερινής πολιτικής δράσης.

Για τον σκοπό αυτό :

Α) Το ΜέΡΑ25 ιδρύει πολιτισμικό-επιστημονικό κέντρο, με την επωνυμία «ΚέΜΠ – ΚΕΝΤΡΟ για τον ΜΕΤΑΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» (ΜέΤΑ) και σκοπούς σύμφωνους με τις καταστατικές αρχές του κόμματος και του πανευρωπαϊκού κινήματος DiEM25.

Β) Η Πολιτική Γραμματεία σε συνεργασία με την ΟΕΣΚΕ, τον Πολιτικό Σχεδιασμό σε συνεννόηση/συνεργασία με το Κέντρο για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης, διαλέξεις και δραστηριότητες εκπαίδευσης, όπου αξιοποιεί τις γνώσεις του ΜέΤΑ, τις επεξεργασίες των Τομέων του κόμματος και των κινημάτων, κ.ά.

Κεφάλαιο 2ο – Μέλη |Εσωτερική Δημοκρατία | Συμμετοχή 

2.1 Μέλη  

(Α) Μέλος του ΜέΡΑ25 μπορεί να γίνει κάθε κάτοικος της Ελλάδας και κάθε κάτοικος εξωτερικού με δικαίωμα εκλέγειν στην Ελλάδα, που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος και δεν συμμετέχει σε άλλο ελληνικό κόμμα, κίνημα/σύλλογο ή φορέα που οι στόχοι του αντιβαίνουν τις αξίες του ΜέΡΑ25.

(Β) Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 είναι, ταυτόχρονα, και μέλος του DiEM25. Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες, μέλη του DiEM25, δεν καθίστανται αυτομάτως και μέλη του ΜέΡΑ25.

(Γ) Η εγγραφή μέλους δεν απαιτεί έγκριση.

Μπορεί να γίνει με ηλεκτρονική ή με χειρόγραφη αίτηση. Στην περίπτωση της χειρόγραφης αίτησης, η εγγραφή ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Μελών χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με ευθύνη της Οργάνωσης Βάσης (ΟΒ).

Η εγγραφή ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή της Ιδρυτικής Διακήρυξης του DiEM25, της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΜέΡΑ25, των Οργανωτικών Αρχών του DiEM25, του Προγράμματος του ΜέΡΑ25 και του παρόντος Καταστατικού. Κατά την εγγραφή του το μέλος δηλώνει την Οργάνωση Βάσης (ΟΒ) στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί. Στην περίπτωση που το μέλος είναι ηλικίας 16-35 ετών, μπορεί εάν το επιθυμεί να συμμετάσχει στη ΘΟΒ Νεολαία ΜέΡΑ25, χωρίς υποχρέωση συμμετοχής σε ΟΒ. Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ΟΒ, με δυνατότητα μετεγγραφής/ μεταφοράς κατά περίπτωση και υπό συνθήκες.

(Δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΟΒ μπορεί, προσφεύγοντας αιτιολογημένα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης Καταστατικού, η οποία ενεργεί όπως προβλέπεται (βλ. Κεφάλαιο 12.1), να ζητήσει να ακυρωθεί η εγγραφή μέλους, όταν η μέχρι τη στιγμή εκείνη δραστηριότητά του δεν συνάδει είτε με τις αρχές του Ηθικού Κώδικα Μέλους του ΜέΡΑ25 είτε με τις αξίες του Κώδικα Συντροφικής Συμπεριφοράς του DiEM25.

(Ε) Οι περιπτώσεις επανεγγραφής μελών ρυθμίζονται ως ακολούθως:

1. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους με δήλωση αποκλειστικά και μόνο στο όργανο όπου ανήκει (εσωτερική δήλωση), και στο βαθμό που το πρώην μέλος επιθυμεί να επανέλθει στο κόμμα, απαιτείται αίτηση επανεγγραφής του, συνοδευόμενη από επανορθωτική δήλωση (εάν χρειάζεται), η οποία κατατίθεται στην ΕΔΔ&ΤΚ, κοινοποιούμενη ταυτόχρονα στο όργανο όπου έγινε η δήλωση αποχώρησης. Η ΕΔΔ&ΤΚ έχει υποχρέωση να εξετάσει την αίτηση επανεγγραφής μετά τη δεσμευτική παρέλευση δύο (2) μηνών από την αποχώρηση και να προτείνει την αποδοχή ή όχι στην Πολιτική Γραμματεία, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους με δημόσια δήλωση, και στον βαθμό που το πρώην μέλος επιθυμεί να επανέλθει στο κόμμα, απαιτείται αίτηση επανεγγραφής του, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από επανορθωτική δήλωση στο αντίστοιχο μέσο ή μέσα όπου δημοσιεύθηκε η δήλωση αποχώρησης, η οποία κατατίθεται στην ΕΔΔ&ΤΚ, κοινοποιούμενη ταυτόχρονα στο όργανο, όπου έγινε η δήλωση αποχώρησης (εφόσον υπήρξε τέτοια). Η ΕΔΔ&ΤΚ έχει υποχρέωση να εξετάσει την αίτηση επανεγγραφής μετά τη δεσμευτική παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την αποχώρηση, και να προτείνει την αποδοχή ή όχι στην Πολιτική Γραμματεία, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση.

3. Σε περίπτωση διαγραφής μέλους και στο βαθμό που το πρώην μέλος επιθυμεί να επανέλθει στο κόμμα, απαιτείται αίτηση επανεγγραφής του, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από αιτιολόγηση, η οποία κατατίθεται στην ΕΔΔ&ΤΚ. Η ΕΔΔ&ΤΚ έχει υποχρέωση να εξετάσει την αίτηση επανεγγραφής, μετά τη δεσμευτική παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από τη διαγραφή του, και να προτείνει την αποδοχή ή όχι στην Πολιτική Γραμματεία, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση.

4. Σε κάθε περίπτωση, εάν γίνει αποδεκτή η αίτηση επανεγγραφής του, το πρώην μέλος επανέρχεται ως απλό μέλος του κόμματος.

2.1.1 Δικαιώματα των μελών

Τα μέλη του κόμματος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Να απαιτούν την πιστή τήρηση του Καταστατικού, της Διακήρυξης και των αποφάσεων των Συνεδρίων και της Κεντρικής Επιτροπής.

2. Έχουν απόλυτο δικαίωμα λόγου και ελεύθερης έκφρασης της άποψής τους ακόμη κι αν είναι μειοψηφική, υπό τον όρο του σεβασμού του Ηθικού Κώδικα Μέλους του ΜέΡΑ25 (Βλ. Παράρτημα).

3. Να λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση των απόψεων και θέσεων και τη λήψη αποφάσεων των οργάνων στα οποία συμμετέχουν. Να εισηγούνται θέσεις και προτάσεις και να επιδιώκουν με καταστατικό τρόπο να γίνουν θέσεις του κόμματος.

4. Μπορούν να ιδρύουν Αυθόρμητες Ομάδες Εργασίας, όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό.

5. Το δικαίωμα του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι και της κλήρωσης σε όλα τα όργανα του κόμματος, εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

6. Να έχουν πλήρη πληροφόρηση για τη δράση και τις αποφάσεις του κόμματος σε όλα τα επίπεδα.

7. Να μετέχουν σε όλες τις συζητήσεις, διεργασίες και διαβουλεύσεις του κόμματος, καθώς και σε τυχόν άλλες προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες.

8. Να απαιτούν να τους ανατίθενται αρμοδιότητες και συγκεκριμένες ευθύνες ή δραστηριότητες ενταγμένες στο πλαίσιο της δράσης του κόμματος και του οργάνου στο οποίο ανήκουν.

9. Να έχουν πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος, τις λίστες δωρεών, τον προϋπολογισμό και απολογισμό.

 2.1.2 Υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη του κόμματος έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

1. Να ασκούν έλεγχο στα όργανα του κόμματος απαιτώντας την πιστή τήρηση του Καταστατικού, της Διακήρυξης και των αποφάσεων των Συνεδρίων και της Κεντρικής Επιτροπής.

2. Να μεριμνούν για την πλήρη ενημέρωσή τους ως προς τις αποφάσεις, δράσεις, διακηρύξεις και πολιτικές θέσεις του κόμματος.

3. Να συμμετέχουν σε μία από τις ΟΒ του ΜέΡΑ25 και να λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητές της.

4. Να καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή. Το ύψος της συνδρομής, η αυξομείωσή της ή η απαλλαγή από αυτήν ορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

2.2 Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας – Εσωτερική Δημοκρατία και Διαφάνεια 

Η Δημοκρατία και η Διαφάνεια είναι βασικοί πυλώνες του DiEM25 και, συνεπώς, του ΜέΡΑ25. Κάθε μέλος έχει πρόσβαση στις δομές του κόμματος, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλήρη διαφάνεια και πάντα με λογοδοσία στα μέλη του DiEM25 πανευρωπαϊκά.

Κάθε όργανο και κάθε οργάνωση υποχρεούται να κοινοποιεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του/της στο σώμα ή το όργανο το οποίο συντονίζει την Οργάνωση.

Τα μέλη του DiEM25 έχουν πρόσβαση στις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος, τις λίστες δωρεών, τον προϋπολογισμό και απολογισμό.

Κάθε Όργανο, Διεύθυνση, Ομάδα ή Επιτροπή του ΜέΡΑ25, σε όλα τα επίπεδα, υποχρεούται να συντάσσει – και να καταθέτει στο όργανο ή στο σώμα από το οποίο έχει εκλεγεί ή οριστεί – περιοδικό απολογισμό των δράσεών του, προσβάσιμο σε όλα τα μέλη του ΜέΡΑ25.

2.3 Ηθικός Κώδικας Μέλους  

Το κόμμα θεσπίζει Ηθικό Κώδικα Μέλους, στον οποίο υπόκεινται όλα τα μέλη και οι εργαζόμενοι σε αυτό (βλ. Παράρτημα 1) και ο οποίος περιλαμβάνει διαδικασία ανάκλησης, μομφής ή διαγραφής σε περίπτωση παραβίασής του. Επιπλέον, καθώς τα μέλη του ΜέΡΑ25 είναι και μέλη του DiEM25, υπόκεινται και στον Κώδικα Συντροφικής Συμπεριφοράς του DiEM25. Συνεπώς, στην περίπτωση που μέλος του ΜέΡΑ25 διαγραφεί από το DiEM25 (στο πλαίσιο των διαδικασιών, που ορίζει ο Κώδικας Συντροφικής Συμπεριφοράς του DiEM25) διαγράφεται αυτόματα και από τον κατάλογο των μελών του ΜέΡΑ25.

2.4 Ισότητα, Ισηγορία, Φεμινισμός, Αυτοπροσδιορισμός 

Όλα τα μέλη του ΜέΡΑ25 είναι ίσα απέναντι στο κόμμα και τις διαδικασίες του. Έχουν Δικαίωμα Λόγου και Ισηγορίας. Οι διαδικασίες λειτουργίας του κόμματος εγγυώνται ότι οι απόψεις/προτάσεις κάθε μέλους αξιολογούνται στη βάση της αξίας τους και όχι στη βάση του ποιος και με ποιο τρόπο τις εκφέρει/προτείνει.

Το ΜέΡΑ25 σέβεται κάθε είδους διαφορετικότητα και προωθεί την ισότιμη συμμετοχή εκπροσώπων των φύλων, στις διαδικασίες και τις δομές του κόμματος ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού.

Για το ΜέΡΑ25 ο φεμινισμός δεν αφορά απλά στα θεωρούμενα «γυναικεία» ζητήματα. Αφορά στην ανατροπή υποχθόνιων και συνήθως αόρατων, σχέσεων κυρίαρχου–κυριαρχούμενου, και ευρύτερα συμβάσεων κυριαρχίας, που μπορεί να μην έχουν σχέση με το φύλο.

Το ΜέΡΑ25 πασχίζει να εκπροσωπεί:

 • Όλα τα θύματα της εκμετάλλευσης, του αυταρχισμού και της οικολογικής καταστροφής, που δημιουργούν ο καπιταλισμός και η εξουσία εν γένει, καθώς και η Χρεοδουλοπαροικία στη χώρα μας, ειδικότερα.
 • Όλες τις περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, χωρίς να κάνει διακρίσεις μεταξύ Ελληνίδων και Ελλήνων πολιτών και κατοίκων της Ελλάδας.
 • Όσον αφορά στην ιδεολογική, φιλοσοφική ή εθνοτική ταυτότητα, το κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 διατηρεί το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, σεβόμενο τις αρχές και τις αξίες του κόμματος και του κινήματος, όπως αυτές περιγράφονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη, το Προοίμιο και το Κεφάλαιο 1 του παρόντος Καταστατικού.

2.5 Ηλεκτρονικές Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών ΜέΡΑ25

Στη λειτουργία του DiEM25 προβλέπονται Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών (AMVs) για σημαντικά θέματα πολιτικής, οι οποίες μπορεί να προκαλούνται είτε με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25, είτε με πρωτοβουλία συγκεκριμένου αριθμού ενεργών μελών του κινήματος.

Το ΜέΡΑ25 προσθέτει στις παραπάνω, τις Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών ΜέΡΑ25.

Αυτές μπορεί να προκαλούνται με πρωτοβουλία:

 • είτε της Κεντρικής Επιτροπής,
 • είτε του 33% των ενεργών μελών του κόμματος.

Ως ενεργά μέλη ορίζονται εδώ τα μέλη τα οποία έχουν συμμετάσχει σε κάποια ηλεκτρονική ψηφοφορία του MέΡΑ25 ή του DiEM25, κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Στις Καθολικές Ψηφοφορίες Μελών ΜέΡΑ25 συμμετέχουν όλα τα μέλη του κόμματος. Οι όροι διεξαγωγής (αριθμός λέξεων, ερώτημα, αντιπροτάσεις, χρόνος διαβούλευσης) καθεμιάς από αυτές, προτείνονται:

 • είτε από τα μέλη που πήραν την πρωτοβουλία για την κάθε Καθολική Ψηφοφορία,
 • είτε από την Κεντρική Επιτροπή

και επικυρώνονται από την Πολιτική Γραμματεία.

Το αποτέλεσμα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και μπορεί να ανατραπεί μόνο από απόφαση ΔιαΣυν (Διαβουλευτικό Συνέδριο) ή Καθολική Ψηφοφορία του DiEM25.

 Κεφάλαιο 3ο – Οργανωτική Συγκρότηση του ΜέΡΑ25

Επαναλαμβάνουμε από το σημείο 1.4 : «Το ΜέΡΑ25 επιδιώκει να είναι σύγχρονο, ανοικτό, δημοκρατικό και συμμετοχικό κόμμα και κυρίως να είναι το κόμμα των μελών του, που έχουν πλήρη δικαιώματα, ευθύνες και υποχρεώσεις».

Το ΜέΡΑ25 συγκροτείται από Οργανώσεις Βάσης (ΟΒ), Σώματα και Όργανα. Σώματα του ΜέΡΑ25 είναι η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη, το Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν) και η Συνέλευση των Μελών της/των ΟΒ.

Όργανα του ΜέΡΑ25 είναι η Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) και η Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ).

Για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους, οι Οργανώσεις και τα Όργανα εκλέγουν ή με συναίνεσή τους ιδρύουν ομάδες εργασίας, επιτροπές, γραμματείες, γραφεία και άλλες δομές, που είτε προβλέπονται από το Καταστατικό είτε συγκροτούνται ad hoc και εισηγούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών και έκτακτων αναγκών.

Στις συνεδριάσεις όλων των παραπάνω πρέπει να εξαντλείται κάθε δυνατότητα ισηγορίας και ισότιμης συμμετοχής όλων των μελών τους. Οι συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά είτε με συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

3.1 Οργάνωση Βάσης (ΟΒ) 

Οι Οργανώσεις Βάσης (ΟΒ) είναι τα δομικά κύτταρα του ΜέΡΑ25. Είναι το θεμέλιο του Κόμματος. Είναι το ΜέΡΑ25 στην κοινωνία.

Συγκροτούνται με τοπικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις πρακτικές οργανωτικές ανάγκες, και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των οργανωτικών στόχων του ΜέΡΑ25 στη γειτονιά, τη συνοικία, τον οικισμό, το χωριό, την πόλη και τον Δήμο.

Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται να υπάρξει ΟΒ διαδημοτικά ή και σε ευρύτερο επίπεδο με απόφαση της ΟΕΣΚΕ και σε συνεννόηση με τα τοπικά μέλη. Σε περιπτώσεις με μικρό αριθμό μελών επιδιώκεται η συστηματική συνεδρίαση και δράση γειτονικών ΟΒ με σκοπό την πιο ενεργή δραστηριοποίηση των μελών και της ΟΒ.

Οι ΟΒ λειτουργούν με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Τα μέλη των ΟΒ, τοπικά και διαπεριφερειακά, δύνανται να συγκροτήσουν Αυθόρμητες Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη και την εκπόνηση πολιτικών θέσεων και να τις επικοινωνούν μέσω των ΟΒ ή των Τομέων στα πολιτικά και εκτελεστικά όργανα και τις λοιπές οργανώσεις και ομάδες του κόμματος.

Οι ΟΒ λειτουργούν με διαδικασίες ανοιχτές στην κοινωνία. Επικοινωνούν, επηρεάζονται και αντλούν προβληματισμούς από αυτήν με στόχο την ενημέρωση και την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στη ζωή και την πολιτική επιρροή του κόμματος. Οι ΟΒ επιδιώκουν την ισόρροπη συμμετοχή και ισηγορία των φύλων και όλων των κοινωνικών ομάδων.

Οι ΟΒ παροτρύνουν τα μέλη τους να συμμετέχουν ενεργά στον συνδικαλισμό, στα τοπικά κινήματα, στις τοπικές κινήσεις, στους συλλόγους και σε κάθε συλλογικότητα που δρα και λειτουργεί στην περιοχή τους, εφόσον δεν αντιπαρατίθενται στην Ιδρυτική Διακήρυξη, το Καταστατικό και το Πρόγραμμα του ΜέΡΑ25 και του DiEM25.

Για την καλύτερη δράση και λειτουργία, η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΟΒ εκλέγει ή ορίζει με συναίνεση τον Συντονιστή/την Συντονίστρια και τον Αναπληρωτή Συντονιστή/την Αναπληρώτρια Συντονίστρια, με θητεία που δύναται να είναι από έξι μήνες έως δύο έτη και ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Οι θέσεις ευθύνης που τυχόν δημιουργούνται προβλέπονται, ώστε με το έργο τους να εξυπηρετούν συγκεκριμένες πρακτικές ανάγκες (επικοινωνία, οικονομικά, γραμματεία, κινηματικά κ.λπ.).

Κάθε 6 μήνες, ο Συντονιστής/η Συντονίστρια υποβάλλει στα μέλη της ΟΒ απολογισμό δράσεων.

Καθήκοντα της ΟΒ :

 • Να διαδίδει τις ιδέες και θέσεις του κόμματος.
 • Να συλλέγει προτάσεις από μέλη και πολίτες.
 • Να συμμετέχει σε δράσεις αλληλεγγύης και επιμόρφωσης στην περιοχή της.
 • Να προσελκύει νέα μέλη.
 • Να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις υπό τη σημαία του ΜέΡΑ25.
 • Να προσεγγίζει τοπικές συλλογικότητες για κοινές δράσεις.
 • Να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες.
 • Να συγκαλεί συνέλευση των μελών της πριν τις Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής ή των Σωμάτων, προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις, που θα υποβληθούν στην Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή (ΠΣΕ) για προώθηση στα Όργανα ή στα αντίστοιχα Σώματα.

Οι ΟΒ μπορούν και οφείλουν να συνεργάζονται και να συνεδριάζουν μεταξύ τους, ιδίως στο επίπεδο της Εκλογικής Περιφέρειας, με την αρωγή της ΠΣΕ, για να συντονίζουν κοινές δράσεις και δραστηριότητες.

Ενέργειες από τις οποίες πρέπει να απέχει η ΟΒ:

 • Προώθηση ιδεών που παραβιάζουν το πνεύμα της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Προγράμματος, του Καταστατικού ή των πολιτικών θέσεων του ΜέΡΑ25 ή του DiEM25.
 • Συλλογή και διάθεση χρημάτων κατά τρόπο, που δεν εναρμονίζεται με το καθιερωμένο σύστημα και τους κανόνες του ΜέΡΑ25 για τη συλλογή και χρήση δωρεών.
 • Χρήση του ονόματος, του λογότυπου, της πλατφόρμας ή του οργανισμού του ΜέΡΑ25 για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μέλη του κόμματος.

3.2 Περιφερειακές Συντονιστικές Επιτροπές (ΠΣΕ)

 • Οι ΠΣΕ συγκροτούνται από αντιπροσώπους, που εκλέγουν ή συναινετικά ορίζουν οι ΟΒ σύμφωνα με διαδικασία, που προτείνει και επιτηρεί η ΟΕΣΚΕ.
 • Οι ΠΣΕ συντονίζουν το έργο των ΟΒ της Εκλογικής Περιφέρειας σε σχέση με τον συνδικαλισμό, τα κινήματα, τις κινήσεις, τους συλλόγους, τα σωματεία και τις διάφορες συλλογικότητες. Παρέχουν στις ΟΒ την αναγκαία τεχνική και υλική αρωγή για να είναι αποτελεσματικές στο έργο τους. Οι ΠΣΕ παρέχουν κάθε βοήθεια σε μέλη, που επιδιώκουν να εκλεγούν σε θέσεις ευθύνης αυτών των συλλογικοτήτων.
 • Οι ΠΣΕ έχουν την ευθύνη να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν συνεργασίες με άλλα κόμματα, κινήσεις ή προσωπικότητες, που προωθούν σκοπούς ή αξίες ασυμβίβαστες με το πνεύμα της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Καταστατικού ή του Προγράμματος του κόμματος και τις εκάστοτε εκστρατείες του.
 • Οι ΠΣΕ δεν δημοσιεύουν κείμενα/εικόνες/βίντεο/δράσεις, που προορίζονται για το ευρύ κοινό, χωρίς πρότερη ενημέρωση της ΟΕΣΚΕ ή της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του ΜέΡΑ25.
 • Κάθε ΠΣΕ ορίζει συναινετικά ή εκλέγει Συντονιστή/Συντονίστρια ή Συντονιστική Επιτροπή, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, με διαδικασίες που ορίζονται από την ΟΕΣΚΕ σε συνεργασία με την ΠΣΕ.
 • Η ΟΕΣΚΕ έχει δικαίωμα να προτείνει αιτιολογημένα στην Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 την αντικατάσταση Συντονιστή/Συντονίστριας ή Συντονιστικής Επιτροπής και ανάδειξη νέας.
 • Οι συνεδριάσεις των ΠΣΕ ορίζονται σε τουλάχιστον μία τον μήνα.
 • Ο Συντονιστής/η Συντονίστρια ή η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία με την ΟΕΣΚΕ και τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του ΜέΡΑ25 ορίζει υπεύθυνο, που διαχειρίζεται τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, τις δημόσιες ιστοσελίδες, ομάδες και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημιουργοί αυτών των δημόσιων σελίδων, ομάδων και λογαριασμών θα είναι οι αρμόδιοι της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, που στη συνέχεια θα προσθέτουν τους Υπεύθυνους διαχειριστές/τις Υπεύθυνες διαχειρίστριες των ΠΣΕ ως επιμελητές ή επιμελήτριες (contributors) σε σελίδες ή ομάδες ή συγκατόχους των κωδικών εισόδου μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Κάθε εκλογική Περιφέρεια έχει έναν και μόνο λογαριασμό με τον λογότυπο ΜέΡΑ25 στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η ΠΣΕ έχει την ευθύνη να προβάλει και να προωθεί στα τοπικά μέσα και στους λογαριασμούς, που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρωτοβουλίες, δράσεις και αποφάσεις των ΟΒ της εκλογικής της Περιφέρειας, καθώς και το κοινοβουλευτικό και κομματικό έργο, που αφορούν στην Περιφέρεια. Οι ΠΣΕ μπορούν και οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, ιδίως στο επίπεδο της Διοικητικής Περιφέρειας, για να συντονίζουν κοινές δράσεις και δραστηριότητες, οι οποίες δεν εμπίπτουν και δεν υποκαθιστούν το πεδίο αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Επιτροπής, των περιφερειακών συνδιασκέψεων και του Διαβουλευτικού Συνεδρίου. Για τέτοιου είδους έκτακτα ζητήματα απευθύνονται στην Πολιτική Γραμματεία, η οποία αποφασίζει μετά από εισηγήσεις της ΟΕΣΚΕ και της Επιτροπής Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού.

3.2.1 Καθήκοντα της ΠΣΕ:

 • Να διαδίδει και να υπερασπίζεται τις ιδέες και τις θέσεις του κόμματος.
 • Να μεριμνά για τον πολλαπλασιασμό της οργανωτικής απήχησης του ΜέΡΑ25 στην τοπική κοινωνία, να διερευνά τη δυνατότητα και να εισηγείται στην ΟΕΣΚΕ δημιουργία νέων ΟΒ.
 • Να συλλέγει προτάσεις από τις ΟΒ, από πολίτες και από συλλογικότητες.
 • Να συμμετέχει σε δράσεις αλληλεγγύης και επιμόρφωσης στην περιοχή της.
 • Να προσελκύει νέα μέλη και να τα καθοδηγεί ώστε να εγγράφονται στην τοπική ΟΒ.
 • Να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις υπό τη σημαία του ΜέΡΑ25.
 • Να προσεγγίζει τοπικές συλλογικότητες για κοινές δράσεις.
 • Να οργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκστρατείες.
 • Να εξουσιοδοτεί μέλος της για να παρίσταται στις συνελεύσεις των ΟΒ, όταν συνεδριάζουν.
 • Να συγκαλεί συνέλευση των μελών της πριν από τις Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής ή των Σωμάτων, προκειμένου αφού συγκεντρώσει και κωδικοποιήσει τις προτάσεις των ΟΒ να τις προωθεί στην Κεντρική Επιτροπή ή στα αντίστοιχα Σώματα.
 • Να συγκαλεί σε τακτά διαστήματα συνελεύσεις όλων των ΟΒ και των υπόλοιπων μελών της εκλογικής περιφέρειας.

3.2.2 Ενέργειες από τις οποίες πρέπει να απέχει η ΠΣΕ: 

 • Προώθηση ιδεών που παραβιάζουν το πνεύμα της Ιδρυτικής Διακήρυξης, του Προγράμματος, του Καταστατικού ή των πολιτικών θέσεων του ΜέΡΑ25 και του DiEM25.
 • Συλλογή και διάθεση χρημάτων κατά τρόπο, που δεν εναρμονίζεται με το καθιερωμένο σύστημα και τους κανόνες του ΜέΡΑ25 για τη συλλογή και χρήση δωρεών.
 • Χρήση του ονόματος, του λογότυπου, της πλατφόρμας ή του οργανισμού του ΜέΡΑ25 για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών σε μέλη του κόμματος.

3.3 Οργανώσεις εκτός Επικράτειας 

Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες, μέλη του ΜέΡΑ25, που κατοικούν εκτός Ελλάδας, μπορούν να δημιουργούν οργανώσεις του ΜέΡΑ25 στον τόπο διαμονής τους. Ταυτόχρονα, μπορούν να γίνουν μέλη κομμάτων που ιδρύθηκαν ως εκλογικοί βραχίονες του DiEM25 στη χώρα κατοικίας τους ή κομμάτων με τα οποία το DiEM25 συνεργάζεται εκλογικά σε οποιαδήποτε χώρα ή άλλων μετά από έγκριση από την Πολιτική Γραμματεία.

Κεφάλαιο 4ο – ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΜέΡΑ25

4.1  Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) 

4.1.1 Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής

 • Η Κεντρική Επιτροπή είναι το διαβουλευόμενο όργανο που μεταξύ των Συνεδρίων παρακολουθεί την τήρηση του Καταστατικού, την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων του Συνεδρίου, και την Οργανωτική Ανάπτυξη του κόμματος.
 • Η Κεντρική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση των αξιών του ΜέΡΑ25-DiEM25, την εφαρμογή των αρχών και του προγράμματός του, την έκφραση αυτών στους φορείς που λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΜέΡΑ25 και την παρουσία του κόμματος στην κοινωνία και στα κινήματα.
 • Η Κεντρική Επιτροπή εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του κόμματος.

4.1.2 Συγκρότηση και Λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής

Η Κεντρική Επιτροπή αποτελείται από 154 μέλη. Κατά τα 2/3 εκλέγονται από το Συνέδριο του ΜέΡΑ25 και κατά το 1/3 κληρώνονται από το Συνέδριο του ΜέΡΑ25 (σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 του παρόντος Καταστατικού).

Στην Κεντρική Επιτροπή συμμετέχουν, αυτοδικαίως και με πλήρη δικαιώματα, ο/η Γραμματέας, το συντονιστικό δίδυμο ΘΟΒ Νεολαίας και ΘΟΒ Συνδικαλισμού και, κατ’ ελάχιστον, τέσσερα (4) μέλη που ορίζει η Νεολαία ΜέΡΑ25 και τέσσερα (4) μέλη που ορίζει η ΘΟΒ Συνδικαλισμού.

Με πρόταση του/της Γραμματέα μπορούν να ορίζονται ως επιπλέον μέλη της Κεντρικής Επιτροπής πρόσωπα τα οποία θα εντάσσονται σε σχεδιασμένες οργανωτικές ή πολιτικές προσπάθειες και δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

 • Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ΚΟ) και οι Ευρωβουλευτές/τριες του ΜέΡΑ25, που δεν εξελέγησαν στην Κεντρική Επιτροπή, συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς ψήφο και χωρίς το δικαίωμα της εκλογής/κλήρωσης στην Πολιτική Γραμματεία.
 • Στην πρώτη της συνεδρίαση μετά το Διαβουλευτικό Συνέδριο η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει (σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 του παρόντος καταστατικού) από τα μέλη της :

◦ Τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής.

◦ Την Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ).

◦ Την Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού.

4.1.3 Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής

Με ευθύνη του Συντονιστή/της Συντονίστριάς της, η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά ανά τρίμηνο για να αξιολογήσει την υλοποίηση των αποφάσεών της για το τρίμηνο, που πέρασε και να προγραμματίσει το επόμενο τρίμηνο.

 • Τα θέματα και οι εισηγήσεις της Ημερήσιας Διάταξης των Συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής αποφασίζονται από την Πολιτική Γραμματεία, η οποία δέχεται γνωμοδοτικές εισηγήσεις και θέματα από την ΟΕΣΚΕ, τον ΠΟΛΣΧΕΔ, τους Τομείς, τις ΟΒ, ή/και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Η τελική Ημερήσια Διάταξη μαζί με τα σχετικά κείμενα διαβιβάζεται στις ΠΣΕ και τις ΟΒ τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαβουλευτούν επ’ αυτών και να υποβάλλουν σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις.
 • Οι προτάσεις κοινοποιούνται εγγράφως στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες στην Κεντρική Επιτροπή (μέλη και εκπροσώπους Τομέων), τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για την καλύτερη προετοιμασία και διαβούλευση.
 • Τροπολογίες που διαγράφουν, τροποποιούν ή προσθέτουν σημεία στην Εισήγηση, κατατίθενται μέχρι δύο ημέρες πριν τη Συνεδρίαση, στην Πολιτική Γραμματεία.
 • Η Συνεδρίαση ξεκινά αφού εκλεγεί Προεδρείο με ευθύνη του Συντονιστή/της Συντονίστριας της Κεντρικής Επιτροπής.
 • Το Προεδρείο κατανέμει σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη τον χρόνο των ομιλιών και διευθύνει τη συζήτηση.
 • Ο/Η Γραμματέας λαμβάνει το λόγο και παρεμβαίνει κατά προτεραιότητα.
 • Η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από απόφαση του/της Γραμματέα, ή της Πολιτικής Γραμματείας, ή μετά από αίτημα του 1/3 τουλάχιστον των μελών της.
 • Οι προτάσεις, εισηγήσεις, τεκμηρίωση και ο διάλογος που προηγήθηκε της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, παραμένουν στη διάθεση των μελών του ΜέΡΑ25, ως σχετικά της απόφασης (βλέπε 2.1.1).
 • Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής δημοσιοποιούνται στα Μέσα του κόμματος και στον Τύπο ενώ, μετά από απόφαση του Προεδρείου της, δύναται να καλυφθεί ζωντανά από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μέρος της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής.

4.2 Γραμματέας 

Ο/Η Γραμματέας του ΜέΡΑ25 εκπροσωπεί το κόμμα, τις αξίες και τις θέσεις του στην κοινωνία και διεθνώς, και λειτουργεί ως ο εγγυητής/η εγγυήτρια:

 • των συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών,
 • της διεθνικής και πατριωτικής υπόστασης του κόμματος ως αναπόσπαστο μέρος του DiEM25,
 • της τήρησης του Καταστατικού του ΜέΡΑ25 και των οργανωτικών αρχών του DiEM25,
 • της υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου, της Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Γραμματείας και των καθολικών ψηφοφοριών του DiEM25.

Ο/Η Γραμματέας του ΜέΡΑ25:

 • συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με στελέχη του ΜέΡΑ25, που έχουν την ευθύνη νευραλγικών τομέων του κόμματος,
 • προεδρεύει της ΚΟ, και αν έχει εκλεγεί βουλευτής/βουλεύτρια, είναι ο/η Πρόεδρος της ΚΟ,
 • μπορεί να συγκαλεί, να συμμετέχει και να εισηγείται σε οποιοδήποτε όργανο ή σώμα του κόμματος επιθυμεί, εκτός από την Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου,
 • εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζει το Κεφάλαιο 6,
 • αναπληρώνεται, σε περίπτωση που κωλύεται, από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησης ή απολύτου διαρκούς κωλύματος, ο/η Γραμματέας εκλέγεται σε έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο, κατά τη διαδικασία του Κεφαλαίου 6,
 • προβλέπεται άρση εμπιστοσύνης στον/στη Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 4.4.

4.3 Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής

 • Η Πολιτική Γραμματεία είναι το εκτελεστικό όργανο που υλοποιεί τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής μεταξύ των συνεδριάσεών της. Αντιμετωπίζει τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις προβάλλοντας και υποστηρίζοντας τις θέσεις του Κόμματος και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Παρακολουθεί, καταθέτει απολογισμό και συντονίζει τη δράση της ΚΟ, της ΟΕΣΚΕ, της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού (ΠΟΛΣΧΕΔ), της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και του Οικονομικού Διευθυντή/ της Οικονομικής Διευθύντριας, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν ex officio (χωρίς ψήφο) σε συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας, όταν συζητούνται θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους.
 • Η Πολιτική Γραμματεία αποτελείται συνολικά από 21 μέλη και εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6. Στην Πολιτική Γραμματεία συμμετέχουν ο/η Γραμματέας και ο Συντονιστής/η Συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής. Ακόμα, ένα (1) μέλος ορίζει η ΘΟΒ Συνδικαλισμού και ένα μέλος η Νεολαία. Ακόμα πέντε (5) μέλη της κληρώνονται από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με τρόπο που ορίζει το Κεφάλαιο 6.
 • Η Πολιτική Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο εβδομάδες με πρόεδρο τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής. Η Πολιτική Γραμματεία μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως με βάση τον εσωτερικό της Κανονισμό.
 • Ο/Η Γραμματέας παρεμβαίνει κατά προτεραιότητα όποτε το επιθυμεί.
 • Η Πολιτική Γραμματεία ορίζει:

◦ Τη διεύθυνση του Κοινοβουλευτικού Έργου του ΜέΡΑ25 και τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της ΚΟ, οι οποίοι παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας, εάν δεν είναι μέλη της.

◦ Την Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου και Κινηματικής Εξόρμησης (ΟΕΣΚΕ).

◦ Την Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού (ΠΟΛΣΧΕΔ).

◦ Τον/Την Εκπρόσωπο Τύπου και ΜΜΕ του ΜέΡΑ25 (ο/η Εκπρόσωπος Τύπου και ΜΜΕ παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας, εάν δεν είναι μέλος της).

◦ Τη Διεύθυνση Επικοινωνίας.

4.4 Ανακλητότητα – Άρση εμπιστοσύνης

Ο/Η Γραμματέας και η Πολιτική Γραμματεία μπορεί να ανακληθούν με την εξής διαδικασία:

 • Το 1/3 του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένταξη στην Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίας της ζήτημα άρσης εμπιστοσύνης προς την Πολιτική Γραμματεία και/ή τον/τη Γραμματέα.
 • Εάν η πρόταση άρσης εμπιστοσύνης εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Κεντρικής Επιτροπής (για την Πολιτική Γραμματεία και/ή για τον/τη Γραμματέα), συγκαλείται Έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο, σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή Πολιτικής Γραμματείας και Γραμματέα.
 • Το Έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο εισηγείται (όπως και το Τακτικό Διαβουλευτικό Συνέδριο) την Πολιτική Γραμματεία και τον/τη Γραμματέα σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25.

H Κεντρική Επιτροπή μπορεί να ανακληθεί:

 • Με τη συλλογή αποδεδειγμένων υπογραφών της απόλυτης πλειοψηφίας των συνέδρων του τελευταίου ΔιαΣυν ή του συνόλου των μελών του ΜέΡΑ25.
 • Σε αυτή την περίπτωση συγκαλείται Έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο, σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή Κεντρικής Επιτροπής.
 • Το Έκτακτο Διαβουλευτικό Συνέδριο εισηγείται (όπως και το Τακτικό Διαβουλευτικό Συνέδριο) την Κεντρική Επιτροπή, η οποία, κατόπιν, εκλέγει σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 την Πολιτική Γραμματεία και τον/τη Γραμματέα.

Για κάθε άλλο όργανο ή πρόσωπο σε θέση ευθύνης η διαδικασία ανάκλησης έχει ως εξής:

 • Το 1/3 του συνόλου των μελών του σώματος από το οποίο εξελέγησαν έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένταξη στην Ημερήσια Διάταξη της επόμενης συνεδρίας του οργάνου (που υποχρεωτικά λαμβάνει χώρα εντός μίας εβδομάδας) ζήτημα άρσης εμπιστοσύνης στο όργανο ή πρόσωπο.
 • Για να εγκριθεί η άρση εμπιστοσύνης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του σώματος.

Τα εκλεγμένα ή κληρωτά μέλη στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, που αδικαιολόγητα απουσιάζουν για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις των οργάνων, απομακρύνονται από τη θέση τους και αντικαθίστανται από αναπληρωματικά/επιλαχόντα μέλη.

Οι Συντονιστές/Συντονίστριες των Τομέων, οι οποίοι για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποια συνέλευση, απομακρύνονται από τη θέση τους και αντικαθίστανται από την Πολιτική Γραμματεία.

4.5 Γενικές διατάξεις

Σε όλες τις εκλογές του παρόντος καταστατικού και όχι μόνον αυτού του κεφαλαίου ο αριθμός των σταυρών που τίθενται στα ψηφοδέλτια είναι τα 3/4 των θέσεων που εκλέγονται.

Κεφάλαιο 5ο –  Σώματα του ΜέΡΑ25

Σώματα του ΜέΡΑ25 είναι η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη, το Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν), και οι Γενικές Συνελεύσεις των Ομάδων Βάσης (ΟΒ).

5.1 Ιδρυτική Συνδιάσκεψη

Την 26η Μαρτίου 2018 συνήλθε σε σώμα και πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη του κόμματος στην οποία παρουσιάστηκαν η Ιδρυτική Διακήρυξη, σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας, Καταστατικού, και πλαισίου Πολιτικού Προγράμματος, άπαντα ήδη εγκεκριμένα από καθολική ψηφοφορία των μελών του DiEM25.

Με το παρόν Καταστατικό η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη αναγνωρίζεται ως το Πρώτο Σώμα του ΜέΡΑ25, από το οποίο αντλούν τη νομιμοποίησή τους τα Όργανα και τα Σώματα του ΜέΡΑ25.

5.2. Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν)

5.2.1 Αρμοδιότητες

 • Το Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν) αποτελεί το κορυφαίο διαβουλευτικό όργανο του κόμματος.
 • Το ΔιαΣυν συγκαλείται κάθε τρία (3) χρόνια, ώστε να συζητούνται όλα τα ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά θέματα, που αφορούν στο στίγμα, την ιδεολογία και τη δράση του ΜέΡΑ25, καθώς και την εκκίνηση της διαδικασίας επανεκλογής των οργάνων του κόμματος. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η Πολιτική Γραμματεία αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της αναβολής του ΔιαΣυν για περίοδο, που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δώδεκα (12) μήνες.
 • Το ΔιαΣυν προτείνει τον/τη Γραμματέα, την Κεντρική Επιτροπή και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου στα μέλη του DiEM25, τα οποία εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές μέσω Καθολικής Ψηφοφορίας.

5.2.2 Διοργάνωση

Υπεύθυνη για τη διοργάνωση του ΔιαΣυν είναι η ΟΕΣΚΕ. Ο χρονισμός, ο προϋπολογισμός κι οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης του ΔιαΣυν προτείνονται από την ΟΕΣΚΕ στην Πολιτική Γραμματεία, η οποία εισηγείται σχετικά, για τελική έγκριση, στην Κεντρική Επιτροπή.

5.2.3 Συγκρότηση και Σύνεδροι

Οι Σύνεδροι καθορίζονται ως εξής:

 • Ο αριθμός συνέδρων, που εξελέγησαν ή συμμετέχουν, προκύπτει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κατόπιν εισήγησης της ΟΕΣΚΕ με βάση τη συμμετοχή στην προσυνεδριακή διαδικασία.
 • Οι εκλεγμένοι/εκλεγμένες σύνεδροι εκλέγονται με τρόπο που περιγράφει το Κεφάλαιο 6.
 • Στο Συνέδριο συμμετέχουν, ως ex officio σύνεδροι με πλήρη δικαιώματα, μόνο τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, οι Ευρωβουλευτές/Ευρωβουλεύτριες, τα μέλη της ΟΕΣΚΕ, τα μέλη του Πολιτικού Σχεδιασμού και οι Συντονιστές και Συντονίστριες των Τομέων και των ΘΟΒ Νεολαίας και Συνδικαλισμού.
 • Στους πιο πάνω συνέδρους προστίθεται ένας αριθμός κληρωτών συνέδρων (οι οποίοι κληρώνονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6), ο οποίος ισούται με το 40% των εκλεγμένων συνέδρων.
 • Μέσω εκλογής ή κλήρωσης επιλέγονται σύνεδροι και από τα μέλη του DiEM25 εκτός Ελλάδος, ανεξάρτητα εθνικότητας ή εντοπιότητας. Ο αριθμός αυτών των συνέδρων προκύπτει με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κατόπιν εισήγησης της ΟΕΣΚΕ με βάση τη συμμετοχή στην προσυνεδριακή διαδικασία και τον ελάχιστο αριθμό συνέδρων.
 • Μετά από πρόταση του/της Γραμματέα, και απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, είναι δυνατόν να καλούνται στο Συνέδριο ως σύνεδροι, με πλήρη δικαιώματα, πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του ΜέΡΑ25, αλλά έχουν διακριθεί με το έργο τους ή τη δράση τους σε τομείς που συμπίπτουν με τη Διακήρυξη, το Πολιτικό Πρόγραμμα και το Καταστατικό του ΜέΡΑ25. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να ξεπερνούν σε αριθμό τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας.

5.2.4 Προσυνεδριακή Διαδικασία | Θεματολογία | Διαβούλευση Ι Επιτροπή Θέσεων

 • Ως το κορυφαίο διαβουλευτικό όργανο του κόμματος, το Διαβουλευτικό Συνέδριο συζητά και αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα πολιτικών, αξιών, διαδικασιών και δράσεων του ΜέΡΑ25.
 • Η προσυνεδριακή διαδικασία διαρκεί τουλάχιστον έξι μήνες κατά τους οποίους:

◦ Τα μέλη του ΜέΡΑ25 δύνανται μέσω διαβουλευτικών διαδικασιών να θέσουν ζητήματα προς συζήτηση στο ΔιαΣυν.

◦ Το Πολιτικό Πρόγραμμα και το Καταστατικό τίθενται σε διαβούλευση με στόχο την έγκαιρη κατάθεση προτάσεων επικαιροποίησης ή/και αναθεώρησής τους από μέλη και κομματικές οργανώσεις που θα συζητηθούν στο ΔιαΣυν.

◦ Με την προκήρυξη του Συνεδρίου η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει τη διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου και η επιτροπή θέσεων αναλαμβάνει τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας.

 • Τρεις εβδομάδες πριν την έναρξη του Συνέδριου κατατίθενται στην Πολιτική Γραμματεία προτάσεις θεματολογίας του, με ευθύνη της ΟΕΣΚΕ και του ΠΟΛΣΧΕΔ.
 • Η τελική θεματολογία του ΔιαΣυν εγκρίνεται μέσω καθολικής ψηφοφορίας του συνόλου των μελών DiEM25.
 • Η Πολιτική Γραμματεία και η ΟΕΣΚΕ συντάσσουν την ημερήσια διάταξη και την πρόσκληση του Συνεδρίου.

5.2.5 Προεδρείο του Διαβουλευτικού Συνεδρίου (ΔιαΣυν)

 • Το Συνέδριο ξεκινά με την πρόταση από την Πολιτική Γραμματεία τιμητικού Προεδρείου, το οποίο προεδρεύει μόνο κατά την εναρκτήρια ομιλία του/της Γραμματέα.
 • Το Προεδρείο του ΔιαΣυν προτείνεται από την Πολιτική Γραμματεία. Αποτελείται από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, της ΟΕΣΚΕ, του ΠΟΛΣΧΕΔ, και κληρωτούς συνέδρους, που δεν ξεπερνούν το 50% της σύνθεσης του Προεδρείου.
 • Το Προεδρείο, μετά από κοινή εισήγηση της ΟΕΣΚΕ και της Πολιτικής Γραμματείας, προσδιορίζει τους κανόνες διεξαγωγής των συζητήσεων και των ψηφοφοριών, κατά τον εσωτερικό κανονισμό της Κεντρικής Επιτροπής.

5.2.6 Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στο Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν)

Το Διαβουλευτικό Συνέδριο εισηγείται τις πολιτικές θέσεις, το Πρόγραμμα και το Καταστατικό, συμπεριλαμβανομένων και προτάσεων αναθεωρήσεών τους. Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται μέσω καθοριστικών Καθολικών Ψηφοφοριών όλων των μελών του DiEM25.

 • Οι εισηγήσεις του ΔιαΣυν ψηφίζονται μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, που λαμβάνουν χώρα στο χώρο όπου διεξάγεται το ΔιαΣυν με ταυτόχρονη δυνατότητα συμμετοχής συνέδρων εξ αποστάσεως.
 • Όλες οι ψηφοφορίες για τις πολιτικές θέσεις είναι ηλεκτρονικές (με τη βοήθεια εφαρμογών) και ονομαστικές (με καταγραφή του αριθμού μητρώου του συνέδρου). Πλήρες αρχείο της κάθε ψήφου δημοσιοποιείται σε πραγματικό χρόνο.
 • Οι ψηφοφορίες για εκλογή προσώπων σε θέσεις ευθύνης είναι απολύτως μυστικές, και γίνονται με τρόπο που να εγγυάται την απόλυτη μυστικότητα της ψήφου.

5.2.7 Έκτακτο Συνέδριο

 • Ανάμεσα στα τακτικά συνέδρια του κόμματος μπορεί να συγκληθεί έκτακτο συνέδριο με όλες τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες του τακτικού συνεδρίου.
 • Τη σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου μπορεί να ζητήσει η Κεντρική Επιτροπή ή το 1/3 του συνόλου των μελών του ΜέΡΑ25, μετά από αίτημά τους.
 • Η σύγκληση του εκτάκτου συνεδρίου πραγματοποιείται το πολύ μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη στιγμή, που διατυπώνεται το σχετικό αίτημα.

5.2.8 Διαρκές Συνέδριο

 • Σε περίπτωση ανάγκης λήψης κρίσιμων αποφάσεων συγκαλείται το διαρκές συνέδριο με τους συνέδρους του προηγούμενου τακτικού συνεδρίου.
 • Τη σύγκληση διαρκούς συνεδρίου μπορεί να ζητήσει η Κεντρική Επιτροπή ή Οργανώσεις Βάσης, που αντιπροσωπεύουν το 1/4 των μελών του ΜέΡΑ25.
 • Η θεματολογία του διαρκούς συνεδρίου είναι απολύτως περιορισμένη στο θέμα για το οποίο συγκαλείται.

5.3 Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ομάδας Βάσης (ΟΒ)

 • Η ΟΒ καλείται σε τακτική Γενική Συνέλευση κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά τον μήνα.
 • Κατά τη διάρκεια του προσυνεδριακού διαλόγου, με τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, διαμορφώνει την πρόταση-εισήγησή της προς το ΔιαΣυν, και ομοίως πριν από κάθε σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων.
 • Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του Συντονιστή/της Συντονίστριας της ΟΒ ή με αίτημα του 15% των μελών της.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1), εφόσον έχει επιτευχθεί απαρτία. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η ΓΣ της ΟΒ επαναλαμβάνεται και για να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων μελών της ΟΒ στη Γενική Συνέλευση είτε αυτή είναι με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά είτε και με τους δύο τρόπους.
 • Οι ΓΣ είναι ανοιχτές και δημόσιες, εκτός από τις φορές που ορίζεται διαφορετικά. Μετά από απόφαση της συνέλευσης της ΟΒ οι συνελεύσεις των ΟΒ έχουν το δικαίωμα να καταγράφουν τις συνελεύσεις τους και σε συνεννόηση με τις ΠΣΕ και την ΟΕΣΚΕ να τις αναρτούν στα κοινωνικά δίκτυα με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
 • Το πλαίσιο λειτουργίας των ΟΒ ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή.

Κεφάλαιο 6ο –  Εκλογική Διαδικασία | Ψηφοφορίες | Κληρώσεις

6.1 Επιλογή Κληρωτών για θέσεις ευθύνης

Κληρωτοί συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα στο Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν), στην Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ), στην Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ), καθώς και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού (ΕΔΔ&ΤΚ).

 • Όλες οι κληρώσεις διεξάγονται, με πλήρη σεβασμό του παρόντος Καταστατικού, από τον Υπεύθυνο/την Υπεύθυνη Ψηφιακών Δεδομένων της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25, ο οποίος/η οποία έχει πρόσβαση στα δεδομένα των μελών του ΜέΡΑ25 και με τρόπο που ικανοποιεί πλήρως την αρχή της ισότητας πιθανότητας κλήρωσης (μεταξύ μελών που δικαιούνται να κληρωθούν), την αρχή της κλήρωσης ίδιου αριθμού γυναικών και ανδρών (εκτός από περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένος αριθμός γυναικών σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.3), καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για κάθε ένα από τα σώματα/όργανα στα οποία εντάσσονται κληρωτοί/κληρωτές ισχύουν οι πιο κάτω μέθοδοι κλήρωσης:

 • Διαβουλευτικό Συνέδριο: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5.2.3, στον αριθμό των εκλεγμένων και ex officio συνέδρων προστίθεται ένα 40% μελών του ΜέΡΑ25 που προκύπτουν από κλήρωση.

◦ Η εκλογή των συνέδρων γίνεται πριν την κλήρωση των κληρωτών συνέδρων. Όσοι/όσες σύνεδροι έθεσαν υποψηφιότητα για μία από τις θέσεις εκλεγμένων συνέδρων εξαιρούνται της κλήρωσης για την επιλογή των κληρωτών συνέδρων.

◦ Η κλήρωση γίνεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν το ΔιαΣυν, μεταξύ όλων των μελών του ΜέΡΑ25, χωρίς πρότερη δήλωση ενδιαφέροντος (όπως ακριβώς κληρώνονται οι ένορκοι).

◦ Μέλη που κληρώθηκαν και δήλωσαν εντός μίας εβδομάδας αδυναμία να συμμετάσχουν δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, αντικαθίστανται.

◦ Μέλη που κληρώθηκαν και δεν απάντησαν μετά από επαναλαμβανόμενες προσπάθειες επικοινωνίας, ή δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν αλλά απείχαν, τίθενται σε αναστολή για περίοδο που αποφασίζει η Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού. Αυτά τα μέλη δεν αντικαθίστανται.

 • Κεντρική Επιτροπή: Οι κληρωτοί/κληρωτές της Κεντρικής Επιτροπής κληρώνονται μεταξύ των συνέδρων του ΔιαΣυν, που επέλεξαν να μην θέσουν υποψηφιότητα για μία εκ των εκλεγόμενων θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η εκλογή των αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται πριν την κλήρωση. Οι σύνεδροι που έθεσαν υποψηφιότητα εξαιρούνται της κλήρωσης.
 • Πολιτική Γραμματεία: Τα κληρωτά μέλη της κληρώνονται μεταξύ των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που επέλεξαν να μην θέσουν υποψηφιότητα για μία εκ των θέσεων της Πολιτικής Γραμματείας. (Σημ. Η εκλογή των αιρετών γίνεται πριν την κλήρωση των κληρωτών. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έθεσαν υποψηφιότητα για μία από τις θέσεις εκλεγμένων μελών της Πολιτικής Γραμματείας εξαιρούνται της κλήρωσης).
 • Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού: Δύο μέλη της ΕΔΔ&ΤΚ κληρώνονται από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

6.2 Εκλογή σε θέσεις ευθύνης

– Διαβουλευτικό Συνέδριο: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5.2.3, οι εκλεγμένοι/εκλεγμένες σύνεδροι εκλέγονται από τις Οργανώσεις Βάσης με μέτρο που καθορίζει η Κεντρική Επιτροπή μετά από πρόταση της ΟΕΣΚΕ. Το μέτρο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) σύνεδρο ανά τρία (3) μέλη ή μεγαλύτερο από ένα (1) σύνεδρο ανά δέκα (10) μέλη. Σε κάθε περίπτωση κάθε ΟΒ εκπροσωπείται τουλάχιστον από έναν (1) σύνεδρο.

◦ Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ΟΒ, οι σύνεδροι εκλέγονται από Γενική Συνέλευση των μελών της εκλογικής περιφέρειας, με ευθύνη της ΠΣΕ, με το ίδιο μέτρο και τις ίδιες διασφαλίσεις.

◦ Για τις οργανώσεις εξωτερικού/αποδήμων ισχύουν τα ίδια με τις ΟΒ, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ελάχιστης συμμετοχής τουλάχιστον πενήντα (50) συνέδρων από τις οργανώσεις αυτές.

– Γραμματέας: Προτείνεται από το Διαβουλευτικό Συνέδριο (ΔιαΣυν), αλλά η επιλογή του/της εγκρίνεται, σύμφωνα με τις Οργανωτικές Αρχές του DiEM25, από Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

◦ Υποψηφιότητες για θέση του/της Γραμματέα κατατίθενται σε ειδική ενότητα του ΔιαΣυν, που αφορά αποκλειστικά την εκλογή εκπροσώπων. Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα, εφόσον έγινε μέλος τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν την έναρξη του ΔιαΣυν.

◦ Η ψηφοφορία μεταξύ των συνέδρων γίνεται ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τους κανόνες του ΔιαΣυν – βλ. 5.2.6).

◦ Σε περίπτωση, που καμία υποψηφιότητα για τη θέση του/της Γραμματέα, δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στο ΔιαΣυν, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων.

◦ Η υποψηφιότητα για τη θέση του/της Γραμματέα, που συγκεντρώσει το 50%+1 των ψηφισάντων, παραπέμπεται προς έγκριση από Καθολική Ψηφοφορία του DiEM25, όπου εγκρίνεται με σχετική πλειοψηφία.

◦ Στην περίπτωση απόρριψης από τα μέλη του DiEM25 της πρότασης των μελών του ΔιαΣυν για τη θέση του/της Γραμματέα, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ υποψηφιοτήτων, που καταθέτει στην κρίση των μελών του DiEM25 η Κεντρική Επιτροπή μετά από ειδική συνεδρία της. Από αυτές τις υποψηφιότητες εκλέγεται Γραμματέας, πιθανώς μετά από δύο γύρους (όπως και στο ΔιαΣυν), ο υποψήφιος/η υποψήφια, που αποσπά την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του DiEM25.

– Κεντρική Επιτροπή: Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που εκλέγονται, και τα μέλη της ΘΟΒ «Νεολαία ΜέΡΑ25», που απαρτίζουν την Κεντρική Επιτροπή, εκλέγονται με τον εξής τρόπο:

◦ Υποψηφιότητα για την εκλογή των υπολοίπων μελών στην Κεντρική Επιτροπή μπορούν να υποβάλουν όλοι οι Σύνεδροι αρκεί να έγιναν μέλη τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη της εκάστοτε συνεδριακής διαδικασίας.

◦ Από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, εκλέγονται υποχρεωτικά τρεις (3) εκπρόσωποι από κάθε Διοικητική Περιφέρεια, οι οποίοι εκλέγονται από όλους τους συνέδρους της συγκεκριμένης Διοικητικής Περιφέρειας και τέσσερις (4) εκπρόσωποι από τους απόδημους οι οποίοι εκλέγονται από όλους/ες τους/τις συνέδρους εξωτερικού.

◦ Ο περιορισμός των τριών (3) μηνών δεν ισχύει για τους συνέδρους του Κεφαλαίου 5.2.3, τους οποίους προτείνει ο/η Γραμματέας.

◦ Οι υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή κατατίθενται σε ειδική ενότητα του Διαβουλευτικού Συνέδριου, που αφορά αποκλειστικά στην εκλογή εκπροσώπων.

◦ Η ψηφοφορία μεταξύ των συνέδρων γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τους κανόνες του ΔιαΣυν (βλ. 5.2.6).

– Η ΘΟΒ «Νεολαία ΜέΡΑ25» και η ΘΟΒ Συνδικαλισμού εκλέγουν τους/τις αντιπροσώπους τους πριν ή κατά τη διεξαγωγή του ΔιαΣυν με τρόπο συμβατό με τον εσωτερικό τους κανονισμό.

 • Συντονιστής/Συντονίστρια Κεντρικής Επιτροπής: Υποψήφια/ος μπορεί να είναι αποκλειστικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ υποψηφιότητες για τη θέση Συντονιστή/Συντονίστριας του συντονιστικού διδύμου της Κεντρικής Επιτροπής μπορούν να προτείνουν ο/η Γραμματέας και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Συντονιστής/η Συντονίστρια του συντονιστικού διδύμου της Κεντρικής Επιτροπής εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων.
 • Πολιτική Γραμματεία: Υποψήφιοι μπορεί να είναι όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

◦ Υποψηφιότητες για μέλη της Πολιτικής Γραμματείας προτείνουν ο/η Γραμματέας και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

◦ Ο τελικός κατάλογος των μελών της Πολιτικής Γραμματείας, καθώς και ο Συντονιστής/η Συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής, εγκρίνονται με σχετική πλειοψηφία σε Καθολική Ψηφοφορία του DiEM25.

◦ Στην περίπτωση απόρριψης από τα μέλη του DiEM25 της πρότασης των μελών της Κεντρικής Επιτροπής για τη σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ δύο συνθέσεων υποψηφιοτήτων, που καταθέτει στην κρίση των μελών του DiEM25, η Κεντρική Επιτροπή μετά από ειδική συνεδρία της. Από αυτές τις συνθέσεις (που πρέπει να αποτελούνται από διαφορετικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής) εκλέγεται η νέα Πολιτική Γραμματεία, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του DiEM25.

 • Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού: Τρία μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή μετά από εισήγηση είτε του Συντονιστή/της Συντονίστριάς της είτε του 10% των μελών της.

6.3 Αρχές ισηγορίας και ισότητας φύλων στην ανάδειξη εκλεγμένων/διορισμένων μελών των σωμάτων, εκτελεστικών και διοικητικών οργάνων του ΜέΡΑ25

Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες εντός του ΜέΡΑ25 ισχύουν δεσμευτικά τα πιο κάτω:

 • Καταρτίζεται πάντα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 • Για τα Βουλευόμενα Σώματα που εκλέγονται/κληρώνονται (Διαβουλευτικό Συνέδριο και Κεντρική Επιτροπή) τηρείται απαρεγκλίτως η αρχή της ίσης εκπροσώπησης των φύλων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί, σε περίπτωση που αποδειχθεί απαραίτητο, μέσω της αλλαγής των παραμέτρων της ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών.
 • Για την Πολιτική Γραμματεία, που αποτελεί εκτελεστικό όργανο της Κεντρικής Επιτροπής, επιδιώκεται η αρχή της ίσης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των εκλεγμένων της μελών. Στην περίπτωση, που αυτό δεν επιτευχθεί, η ανισότητα αντιμετωπίζεται: (α) μέσω της αλλαγής των παραμέτρων της ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών, και (β) μέσω εξισορροπητικών επιλογών στελεχών σε άλλες δομές του κόμματος (π.χ. Διεύθυνση/Διαχείριση).
 • Οι θέσεις Συντονιστή/Συντονίστριας της Κεντρικής Επιτροπής, Συντονιστή/Συντονίστριας της ΘΟΒ Νεολαία ΜέΡΑ25 και Συντονιστή/Συντονίστριας της ΘΟΒ Συνδικαλισμού καλύπτονται, η καθεμία, από δύο άτομα, μια γυναίκα κι έναν άνδρα, στη βάση της ισοτιμίας των φύλων. Τα δύο αυτά άτομα ως συντονιστικό δίδυμο: (Α) καταθέτουν κοινή υποψηφιότητα ώστε να εκλεγούν και να λειτουργήσουν εφόσον εκλεγούν από κοινού ως συντονιστική δυάδα. (Β) Στα όργανα που συμμετέχουν μοιράζονται μία ψήφο μεταξύ τους. Σε περίπτωση μεταξύ τους διαφωνίας, η κοινή ψήφος τους καταμετράται ως «ΛΕΥΚΟ».

6.4. Σύσταση Εφορευτικών Επιτροπών

Για τη διασφάλιση των διαδικασιών ψηφοφοριών, ηλεκτρονικών ή μη, συστήνονται 3μελείς Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες επικυρώνουν κάθε αποτέλεσμα. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών επιλέγονται με τη διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα στα άτομα που δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ως υποψήφιοι/ες.

Στο ΔιαΣυν, η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη του και είναι αρμόδια για οποιαδήποτε ψηφοφορία κατά το χρόνο διενέργειάς του.

Στην Κεντρική Επιτροπή, η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη της και είναι αρμόδια για οποιαδήποτε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια των συνόδων της.

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής απαιτείται να γνωρίζουν τον αριθμό των μελών του εκλογικού σώματος, τον αριθμό των μελών που έχουν ψηφίσει, να ελέγχουν το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και να διασφαλίζουν τις θεμελιώδεις αρχές και απαιτήσεις ασφαλείας.

Η εφορευτική επιτροπή δεν έχει σταθερή σύνθεση.

Κεφάλαιο 7ο – Εκτελεστικά Όργανα του ΜέΡΑ25 | Διευθύνσεις | Τομείς | Θεματικές Οργανώσεις

7.1. Εκτελεστικά Όργανα του ΜέΡΑ25

7.1.1 Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου & Κινηματικής Εξόρμησης (ΟΕΣΚΕ)

 • Η ΟΕΣΚΕ είναι υπεύθυνη για την προσυνεδριακή διαδικασία, την ανά τριετία διοργάνωση του Διαβουλευτικού Συνεδρίου, καθώς και την οργανωτική και κινηματική παρουσία του ΜέΡΑ25 σε ολόκληρη την Επικράτεια και τον Απόδημο Ελληνισμό.
 • Πέρα των ανωτέρω η ΟΕΣΚΕ έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό.
 • Η ΟΕΣΚΕ αποτελείται από τον Συντονιστή/τη Συντονίστριά της, τον Αναπληρωτή/την Αναπληρώτριά της και μέλη. Ο τελικός αριθμός μελών της ΟΕΣΚΕ αποφασίζεται από την Πολιτική Γραμματεία.
 • Τα μέλη της ΟΕΣΚΕ μπορούν παρακολουθούν τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής και ο Συντονιστής/η Συντονίστρια μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου.

7.1.2 Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού (ΠΟΣΧΕΔ)

 • Εκπονούν τις καθημερινές παρεμβάσεις του ΜέΡΑ25 στη διαδικασία του Νομοθετικού και του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, και προτείνουν επικαιροποιήσεις του Πολιτικού Προγράμματος του ΜέΡΑ25.
 • Ο Πολιτικός Σχεδιασμός διαθέτει Διεύθυνση. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο της θέσης του Διευθυντή/της Διευθύντριας του ΠΟΛΣΧΕΔ με αυτήν του Διευθυντή/της Διευθύντριας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
 • Η Κεντρική Επιτροπή, έπειτα από πρόταση του/της Γραμματέα ή/και του Συντονιστή/της Συντονίστριας της Κεντρικής Επιτροπής, δύναται να ορίσει επιτροπή θέσεων, η οποία λειτουργεί συνεπικουρικά στο έργο του Πολιτικού Σχεδιασμού και υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό του Διευθυντή/της Διευθύντριας του ΠΟΛΣΧΕΔ. Ανάλογα με τη θεματική που εξετάζει η επιτροπή θέσεων δύνανται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αντίστοιχων αρμόδιων Τομέων.

7.1.3 Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας αποτελείται από ειδικούς, υπεύθυνους για την επικοινωνιακή στρατηγική και τις καθημερινές παρεμβάσεις του κόμματος στον δημόσιο διάλογο μέσω της ιστοσελίδας του ΜέΡΑ25, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, των ΜΜΕ κ.λπ.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας, σε συνεργασία με την Πολιτική Γραμματεία, αναλαμβάνει να διαμοιράσει ρόλους και ευθύνες στα μέλη που τη στελεχώνουν.

7.2. Τομείς | Ομάδες τουΜέΡΑ25

 • Οι Τομείς επεξεργάζονται πολιτικές θέσεις και εκπονούν προτάσεις για το Πρόγραμμα του ΜέΡΑ25, για όλα τα πολιτικά, οικονομικά, οικολογικά και πολιτιστικά θέματα, τις οποίες καταθέτουν στην κρίση των συλλογικών οργάνων του κόμματος στη διαδικασία συγγραφής και εφαρμογής του Προγράμματος του ΜέΡΑ25.
 • Στους Τομείς μπορούν να συμμετέχουν και μη κομματικά μέλη, εξαιρουμένων ρητώς των μελών που έχουν διαγραφεί με απόφαση της ΕΔΔ&ΤΚ.
 • Οι Τομείς δικτυώνονται και συνεργάζονται με τις Αυθόρμητες Ομάδες Εργασίας (βλ. Κεφ. 7.2.2), ενημερώνονται για τοπικά θέματα και παρέχουν αρωγή, ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση τοπικών ή ειδικών προγραμμάτων.
 • Οι Τομείς όπως και οι ΟΒ μπορούν να έχουν δικό τους τρόπο λειτουργίας υπό την προϋπόθεση οι κανόνες λειτουργίας, που καταθέτουν να έχουν την έγκριση της Πολιτικής Γραμματείας. Ο κανονισμός λειτουργίας των Τομέων μπορεί να προτείνεται υποδειγματικά από την Πολιτική Γραμματεία μετά από σχετική συζήτηση και προτάσεις των Τομέων.
 • Μέσα στους Τομείς και διατομεακά, τα μέλη μπορούν αυθόρμητα να δημιουργούν Υποτομείς ή Αυθόρμητες Ομάδες Εργασίας ειδικού σκοπού για τη μελέτη και την επεξεργασία πολιτικών θέσεων, δρώντας επικουρικά στον Τομέα ή τους Τομείς.
 • Οι Τομείς επικοινωνούν μεταξύ τους με διατομεακές συναντήσεις και συνεργασίες.
 • Η σύσταση των Τομέων και η επιλογή των Συντονιστών/Συντονιστριών τους, που είναι υποχρεωτικά μέλη του κόμματος, γίνεται από την Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 μετά από κοινή πρόταση του Πολιτικού Σχεδιασμού και της ΟΕΣΚΕ και έπειτα από συζήτηση με τα μέλη του αντίστοιχου Τομέα.
 • Κάθε έξι (6)μήνες και έπειτα από διαβούλευση και συνδιαμόρφωση με τα μέλη του Τομέα, ο Συντονιστής/η Συντονίστρια του Τομέα υποβάλλει στην Πολιτική Γραμματεία απολογισμό δράσεων.
 • Οι Συντονιστές/Συντονίστριες των Τομέων μπορούν να συναντώνται μηνιαίως υπό τον συντονισμό του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας, που είναι υπεύθυνο για τους Τομείς ή/και του Διευθυντή/της Διευθύντριας του Πολιτικού Σχεδιασμού με σκοπό την παρουσίαση των ζητημάτων με τα οποία ασχολούνται και την ανταλλαγή εργαλείων και καλών πρακτικών.
 • Οι Συντονιστές/Συντονίστριες των Τομέων μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου.

7.3. Ομάδες του ΜέΡΑ25

7.3.1 Αυθόρμητες Ομάδες Εργασίας (ΑΟΕ)

Μέλη του ΜέΡΑ25 δύνανται να συστήσουν κατά το δοκούν Αυθόρμητες Ομάδες Εργασίας (ΑΟΕ), διαπεριφερειακά και διατομεακά, στα πλαίσια των ΟΒ και των Τομέων (βλ. 3.1 και 7.2.1) με στόχο τη μελέτη και την εκπόνηση πολιτικών θέσεων, που άπτονται των κοινών τους ενδιαφερόντων για τοπικά ή ειδικά ζητήματα. Οι Αυθόρμητες Ομάδες Εργασίας δεσμεύονται να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στον σχετικό Τομέα του ΜέΡΑ25, αλλά να μην τις κοινοποιούν γενικότερα ως θέσεις του ΜέΡΑ25.

7.3.2 Νεολαία ΜέΡΑ25

Το ΜέΡΑ25 αντιλαμβάνεται τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά χαρακτηριστικά της νεολαίας και προβλέπει τη δημιουργία Θεματικής Οργάνωσης Βάσης (ΘΟΒ) με αντικείμενο την επεξεργασία πολιτικών αναφορικά με τα προβλήματα της νέας γενιάς, προσέλκυσης και ενεργοποίησης νέων στην πολιτική ζωή, αλλά και συμμετοχής σε σχετικές νεανικές, φοιτητικές, μαθητικές κινηματικές δράσεις.

Η ΘΟΒ «Νεολαία ΜέΡΑ25» εκπονεί οργανωτικό σχέδιο και εσωτερικό κανονισμό σε συνεννόηση με την Κεντρική Επιτροπή, στο πνεύμα της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΜέΡΑ25 και εναρμονισμένο με το Καταστατικό του κόμματος, για να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες, στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, στους μαθητές και στις μαθήτριες και τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες ή τους άνεργους νέους και τις άνεργες νέες.

Η ΘΟΒ «Νεολαία ΜέΡΑ25» ορίζει μέλη της που συμμετέχουν ένα (1) στην ΟΕΣΚΕ, ένα (1) στον ΠΟΛΣΧΕΔ και ένα (1) στη Διεύθυνση Επικοινωνίας, ενώ εκλέγει, σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, Συντονιστικό Δίδυμο που συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Πολιτική Γραμματεία.

7.3.4 Συνδικαλιστικό ΜέΡΑ25

Προβλέπεται δημιουργία Θεματικής Οργάνωσης Βάσης (ΘΟΒ) για την επεξεργασία πολιτικών αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις και την «αγορά» εργασίας, καθώς και τον συντονισμό σχετικών δράσεων. Η ΘΟΒ «Συνδικαλιστικό ΜέΡΑ25» ορίζει μέλος της, σε συνεννόηση με την ΟΕΣΚΕ, που συμμετέχει στις εργασίες της ex offιcio, ως πλήρες μέλος.

Κεφάλαιο 8ο – Συνδιασκέψεις

8.1 Περιφερειακή Συνδιάσκεψη (ΠεΣυν)

 • Η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη αφορά σε συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Συγκαλείται τακτικά πριν από κάθε Συνέδριο και εγκαίρως, με απόφαση του/της Γραμματέα, πριν τη διεξαγωγή των Περιφερειακών Εκλογών.
 • Πριν το Συνέδριο οι υπεύθυνοι σύνδεσμοι της ΟΕΣΚΕ και τα εκλεγμένα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από τη συγκεκριμένη Περιφέρεια, συγκεντρώνουν τις προτάσεις των ΟΒ, των ΠΣΕ, των ΑΟΕ, των Τομέων και του ΠΟΛΣΧΕΔ και καταρτίζουν την τελική εισήγηση για το πρόγραμμα του ΜέΡΑ25, που αφορά στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Πριν τις Περιφερειακές Εκλογές η συνδιάσκεψη συντάσσει την εισήγησή της για τη στάση του ΜέΡΑ25 στις επερχόμενες Περιφερειακές Εκλογές για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια.
 • Εκτάκτως μπορεί να συγκληθεί ΠεΣυν με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας μετά από α) Εισήγηση του/της Γραμματέα, β) αιτιολογημένη εισήγηση της ΟΕΣΚΕ, ή γ) αιτιολογημένη εισήγηση του 1/3 τουλάχιστον των ΠΣΕ της Συγκεκριμένης Διοικητικής Περιφέρειας.
 • Ημερήσια Διάταξη και Θέμα της έκτακτης ΠεΣυν αποφασίζει η Πολιτική Γραμματεία.
 • Στην ΠεΣυν, εκτός από τον/τη Γραμματέα, συμμετέχουν όλοι οι Συντονιστές και οι Συντονίστριες και οι Αναπληρωτές Συντονιστές και οι Αναπληρώτριες Συντονίστριες των ΟΒ και των ΠΣΕ της Περιφέρειας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που προέρχονται από την περιφέρεια αυτή, οι βουλευτές/τριες και οι εκλεγμένοι/εκλεγμένες αυτοδιοικητικοί, που είναι μέλη του ΜέΡΑ25 της συγκεκριμένης Περιφέρειας.
 • Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνδιασκέψεων τίθενται σε επικυρωτική ψηφοφορία από όλα τα μέλη του ΜέΡΑ25 της συγκεκριμένης Περιφέρειας και αποτελούν την Τελική Εισήγηση της ΠεΣυν.

8.2 Πανελλαδικές Θεματικές Συνδιασκέψεις (ΠαΘεΣυν)

 • Συγκαλούνται με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας.
 • Η Ημερήσια Διάταξη και το Θέμα της ΠαΘεΣυν αποφασίζει η Πολιτική Γραμματεία, η οποία προβλέπει και τους συμμετέχοντες.
 • Οι αποφάσεις της ΠαΘεΣυν αποτελούν εισήγηση προς την Πολιτική Γραμματεία, που καλείται να λάβει σχετική απόφαση, το συντομότερο δυνατόν.

Κεφάλαιο 9ο – Κοινοβουλευτική Λειτουργία

9.1 Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ)

 • «Αυτή η φωνή αξίζει να είναι στη Βουλή!» Βασικός στόχος της ΚΟ του ΜέΡΑ25 είναι να τιμούμε το σύνθημα αυτό και τους ψηφοφόρους, που ανταποκρίθηκαν σε αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι βουλευτές/τριες του ΜέΡΑ25 αποποιούνται των όποιων παλαιοκομματικών προνομίων τους αναγνωρίζει το νομικό πλαίσιο και λειτουργούν με μοναδικό στόχο να ακούγεται η φωνή του ΜέΡΑ25 στο Κοινοβούλιο.
 • Όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές και όλες οι υποψήφιες βουλεύτριες του ΜέΡΑ25 αποδέχονται τον Ηθικό Κώδικα Υποψήφιων Βουλευτών/Βουλευτριών και Ευρωβουλευτών/Ευρωβουλευτριών (βλ. Παράρτημα 2), ενώ η επιλογή τους υπόκειται στο Κεφάλαιο 10.
 • Πρόεδρος της ΚΟ είναι ο/η Γραμματέας του ΜέΡΑ25, εφόσον έχει εκλεγεί βουλευτής/βουλεύτρια ή σε διαφορετική περίπτωση βουλευτής/βουλεύτρια, που εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση.
 • Ο/Η Πρόεδρος της ΚΟ έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που αναγνωρίζει στους Αρχηγούς Κομμάτων το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής, και οι Νόμοι.
 • Ο/Η Πρόεδρος της ΚΟ εισηγείται στην ΚΟ τον/τη Γραμματέα της ΚΟ (που πρέπει να είναι βουλευτής/βουλεύτρια) και στην Πολιτική Γραμματεία τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της ΚΟ (που δεν μπορεί να είναι βουλευτής/βουλεύτρια).
 • Οι βουλευτές/βουλεύτριες της ΚΟ του ΜέΡΑ25 συνεδριάζουν ως όργανο σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό, που καταρτίζει η ΚΟ και επικυρώνει η Κεντρική Επιτροπή. Όλοι οι βουλευτές/βουλεύτριες του ΜέΡΑ25 συμμορφώνονται με τον Ηθικό Κώδικα Υποψηφίων βουλευτών/βουλευτριών, τον οποίο είχαν αποδεχτεί ως υποψήφιοι/υποψήφιες.

9.2 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου και Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού

 • Το Κοινοβουλευτικό Έργο του ΜέΡΑ25 υποστηρίζεται από ειδικούς, που συγκροτούν τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου, και οι οποίοι δύνανται να στελεχώνουν και την Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος.
 • Η Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Έργου παρέχει στους βουλευτές και τις βουλεύτριες την απαραίτητη βοήθεια για την άρτια εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους.
 • Αντικείμενο της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου είναι η επεξεργασία Νομοσχεδίων και Νομοθετημάτων, η έκδοση άποψης επ’ αυτών και η εισήγηση για τις τοποθετήσεις και την ψήφο των βουλευτών και βουλευτριών.
 • Της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου προΐσταται ο Διευθυντής/η Διευθύντρια της ΚΟ.
 • Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια της ΚΟ δύναται να επιλέγει τα μέλη της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου, μετά από έγκριση του/της Προέδρου της ΚΟ και σε συνεργασία με τον/τη Γραμματέα της ΚΟ.

Κεφάλαιο 10ο –  Επιλογή Υποψήφιων σε Βουλευτικές, Ευρωβουλευτικές & Αυτοδιοικητικές Εκλογές

10.1 Υποψήφιοι Βουλευτές και Βουλεύτριες

Έξι μήνες πριν τις προγραμματισμένες εκλογές ή με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, η ΟΕΣΚΕ καλεί κάθε ΠΣΕ:

 • να συλλέξει προτάσεις υποψηφιοτήτων από τις ΟΒ, και
 • να προβεί σε συναινετική πρόταση ή σε ενδεικτική ψηφοφορία, στην οποία τα μέλη του ΜέΡΑ25 με δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια κατανέμουν «σταυρούς» ίσους σε αριθμό με τον αριθμό των υποψηφίων που απαρτίζουν έναν πλήρη συνδυασμό.

Η ΟΕΣΚΕ δεσμεύεται να λάβει υπόψη την πιο πάνω διαδικασία, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει ή να αφαιρέσει υποψηφιότητες υπό τον όρο της πλήρους αιτιολόγησης στην οποία η ΠΣΕ έχει τη δυνατότητα να απαντήσει.

Η τελική πρόταση για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου κάθε εκλογικής περιφέρειας λαμβάνεται από την Κεντρική Επιτροπή, μετά από την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας σε συνεργασία με την ΟΕΣΚΕ και πιθανές αντιεισηγήσεις των ΠΣΕ.

Όσον αφορά στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας, το εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή η Πολιτική Γραμματεία.

Τέλος, όλα τα ψηφοδέλτια για τις βουλευτικές εκλογές τίθενται προς έγκριση σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25.

10.2 Υποψήφιοι/ες Ευρωβουλευτές/τριες

Το ευρωψηφοδέλτιο του ΜέΡΑ25 καταρτίζεται μετά από εκτενή διαβούλευση με τα μέλη του κόμματος.

Έξι μήνες πριν τις ευρωεκλογές, η ΟΕΣΚΕ ζητά από μέλη και κομματικές οργανώσεις προτάσεις ονομάτων υποψηφίων. Κατόπιν οι προτάσεις αυτές τίθενται σε ενδεικτικές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, που βοηθούν την ΟΕΣΚΕ να προβεί σε εισήγηση προς τον/τη Γραμματέα και την Πολιτική Γραμματεία.

Η τελική πρόταση για την κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου λαμβάνεται από την Κεντρική Επιτροπή, μετά από την εισήγηση του/της Γραμματέα και της Πολιτικής Γραμματείας, και τίθεται προς έγκριση σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25.

10.3 Υποψηφιότητες στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές

10.3.1 Περιφερειακές Εκλογές

Η Κεντρική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ΠεΣυν (βλ. 8.1) αποφασίζει για τη στάση των δυνάμεων του ΜέΡΑ25 στις Περιφερειακές Εκλογές.

10.3.2 Δημοτικές Εκλογές

Για τις Δημοτικές Εκλογές, ακολουθείται διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των αντίστοιχων ΟΒ, του αντίστοιχου Τομέα, της ΟΕΣΚΕ και της Πολιτικής Γραμματείας. Η τελική απόφαση εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή, με εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας.

Κεφάλαιο 11ο –  ΔΙΟΙΚΗΣΗ |ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι υπηρεσίες του ΜέΡΑ25 προς τα μέλη και τους πολίτες διοικούνται εκ μέρους των μελών και των οργάνων του κόμματος από μια γενική και μία οικονομική διεύθυνση. Η Διοίκηση-Διαχείριση στελεχώνεται από έμμισθους/έμμισθες και εθελοντές/εθελόντριες, που απαιτείται να είναι μέλη του ΜέΡΑ25.

11.1 Διοίκηση

 • Το Οργανόγραμμα των υπηρεσιών Διοίκησης του ΜέΡΑ25 και ο Κανονισμός Λειτουργίας τους συντάσσονται με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας. Με την επικύρωσή τους κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του κόμματος.
 • Το έργο των Διευθύνσεων συντονίζεται από τον Γενικό Διευθυντή/τη Γενική Διευθύντρια του ΜέΡΑ25, ο οποίος/η οποία ορίζεται από την Πολιτική Γραμματεία μετά από πρόταση του/της Γραμματέα.

11.2 Διαχείριση

Η Κεντρική Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος. Μετά από εισήγηση του/της Γραμματέα, η Πολιτική Γραμματεία ορίζει τον Οικονομικό Διευθυντή/την Οικονομική Διευθύντρια, που καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, παρακολουθεί την πορεία των οικονομικών του κόμματος, είναι υπεύθυνος/η απέναντι στο νόμο, τα μέλη και τους πολίτες για τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών του ΜέΡΑ25 και παρουσιάζει αναλυτικό οικονομικό απολογισμό στην Κεντρική Επιτροπή και στο Διαβουλευτικό Συνέδριο.

Κεφάλαιο 12ο – Όργανα Διαφάνειας και Ελέγχου

12.1 Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης Καταστατικού (ΕΔΔ&ΤΚ) 

 • Η Επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη που χαίρουν γενικής εκτίμησης ως προς το συνοδοιπορικό τους ήθος, την άριστη γνώση του Καταστατικού, του Κώδικα Ηθικής Μέλους του ΜέΡΑ25 και του Κώδικα Συντροφικής Συμπεριφοράς του DiEM25.
 • Από τα επτά (7) μέλη, τρία (3) εκλέγονται και δύο (2) κληρώνονται από την Κεντρική Επιτροπή σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.
 • Τον/Την Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της ΕΔΔ&ΤΚ, ένας εκ των οποίων είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, εισηγείται η Συντονιστική Επιτροπή του DiEM25, κατόπιν διαβούλευσης με την Πολιτική Γραμματεία.
 • Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα, μετά από καταγγελία, να εξετάζει εάν μέλος, απλό ή με θέση ευθύνης, επιδίδεται σε πράξεις, παραλείψεις και συμπεριφορές που αντιβαίνουν στο Καταστατικό ή τον Ηθικό Κώδικα μέλους του ΜέΡΑ25 (βλ. Παράρτημα).
 • Η Επιτροπή επιλαμβάνεται είτε μετά από καταγγελία μέλους, ή αίτημα από σώμα ή όργανο του κόμματος, ή και αυτοδικαίως.
 • Η Επιτροπή έχει υποχρέωση, εκτός από κατεπείγουσες ή προφανώς ακραίες περιπτώσεις, να καλέσει τον ελεγχόμενο/την ελεγχόμενη και κατόπιν αποφασίζει με πλειοψηφία για τα μέτρα ή τις κυρώσεις που θα εισηγηθεί (βλ. Παράρτημα 1).
 • Σε περιπτώσεις που αφορούν κινηματικές και οργανωτικές υποθέσεις, η ΕΔΔ&ΤΚ ζητά και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της ΟΕΣΚΕ.

12.2 Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ)

 • Το Διαβουλευτικό Συνέδριο εκλέγει 3μελή Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (ΕΟΕ), που έχει την ευθύνη να ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος μετά από εισήγηση είτε του Συντονιστή/της Συντονίστριάς της είτε του 10% των μελών της.
 • Η ΕΟΕ έχει απρόσκοπτη πρόσβαση και δυνατότητα ελέγχου στα οικονομικά δεδομένα όλων των δομών του ΜέΡΑ25.
 • Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιουδήποτε προβλήματος έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Πολιτική Γραμματεία και τη Συντονιστική Επιτροπή του DiEM25 αμελλητί.
 • Η ΕΟΕ παρουσιάζει ετήσια αναλυτική έκθεση ελέγχου των οικονομικών πεπραγμένων του ΜέΡΑ25 στη Συντονιστική Επιτροπή του DiEM25 και στην Κεντρική Επιτροπή ετησίως, καθώς και τριετή αναλυτική έκθεση στο τακτικό Διαβουλευτικό Συνέδριο.
 • Στην περίπτωση, που η Συντονιστική Επιτροπή του DiEM25 το κρίνει σκόπιμο, διορίζεται ορκωτός/ή λογιστής/λογίστρια της επιλογής της για να προβεί σε οικονομικό έλεγχο.

Κεφάλαιο 13ο –  Αναθεώρηση του Καταστατικού

 • Με εξαίρεση το Προοίμιο, όλα τα Κεφάλαια του Καταστατικού του ΜέΡΑ25 είναι αναθεωρήσιμα.
 • Κάθε τακτικό Διαβουλευτικό Συνέδριο δύναται, μετά από απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των συνέδρων, να προτείνει αναθεώρηση άρθρων του Καταστατικού του ΜέΡΑ25. Οι αναθεωρήσεις αυτές εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25.
 • Έκτακτη σύγκληση Διαβουλευτικού Συνεδρίου με σκοπό την αναθεώρηση του Καταστατικού προβλέπεται ύστερα από εισήγηση είτε της Πολιτικής Γραμματείας είτε της Συντονιστικής Επιτροπής του DiEM25 στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.
 • Στην περίπτωση έκτακτης σύγκλησης Διαβουλευτικού Συνεδρίου με σκοπό την αναθεώρηση του Καταστατικού, οι προτάσεις του Συνεδρίου, τελικά, εγκρίνονται ή απορρίπτονται σε Καθολική Ψηφοφορία των μελών του DiEM25.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η τήρηση του Καταστατικού επαφίεται στα μέλη του ΜέΡΑ25, που πρέπει να αποφασίζουν πάντα με βάση τις αξίες του τετράπτυχου του Προοιμίου του ΜέΡΑ25.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο
ΗΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΜέΡΑ25

Η δημοκρατία, η ισηγορία, η μέριμνα για την αειφορία και ο πολιτικός πολιτισμός ξεκινά απ’ το «σπίτι» μας. Στο ΜέΡΑ25 βρεθήκαμε για να δώσουμε από κοινού τον καλό αγώνα εναντίον του αυταρχισμού που βάθυνε και επεκτάθηκε, καθώς η Ελλάδα μετατρεπόταν σε Χρεοδουλοπαροικία εντός μιας Ευρώπης, που ολίσθαινε στον διπλό αυταρχισμό του ολιγαρχικού κατεστημένου και της ξενοφοβικής, πατριαρχικής Δεξιάς.

Όμως, ο αυταρχισμός κι η έφεση προς τον εξουσιασμό επί του «άλλου», ήταν και είναι πάντα διάχυτος σε καπιταλιστικές, πατριαρχικές κοινωνίες. Τα μέλη του ΜέΡΑ25 έχουμε την υποχρέωση να βρισκόμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση εναντίον κάθε μορφής αυταρχικής, πατριαρχικής, εξουσιαστικής συμπεριφοράς εντός των οργάνων του κόμματος, ώστε να αλλάξουμε τον κόσμο και να απελευθερώσουμε τους συνανθρώπους μας.

Με την εγγραφή τους στο ΜέΡΑ25, τα μέλη αποδέχονται τις αρχές του Μανιφέστου και των Οργανωτικών Αρχών του DiEM25, την Ιδρυτική Διακήρυξη, το Καταστατικό του ΜέΡΑ25 και τον Ηθικό Κώδικα Μέλους του ΜέΡΑ25.

Ο Ηθικός Κώδικας Μέλους εξειδικεύει το απαιτούμενο πλαίσιο συμπεριφοράς:

 • αναδεικνύοντας τις ηθικές υποχρεώσεις του μέλους,
 • εντοπίζοντας πιθανές προβληματικές συμπεριφορές,
 • ορίζοντας ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης προβληματικών συμπεριφορών.

Η τήρηση αλλά και η προστασία του παρόντος Κώδικα αποτελεί συλλογική ευθύνη όλων των μελών του DiEM25-ΜέΡΑ25 και ειδικότερα των εκλεγμένων αξιωματούχων του ΜέΡΑ25.

Π1.1 – Αξίες

Ως δημοκρατικό κίνημα, τη Δημοκρατία δεν την εκλαμβάνουμε μόνο στη βάση των ψηφοφοριών, αλλά βασικών αξιών που περιλαμβάνουν:

 • Τη Δημοκρατία ως Έννοια και ως Πράξη.
 • Τον Πολιτικό Πολιτισμό, το Πνεύμα Συνεργασίας και τον Σεβασμό στην Προσωπικότητα του Άλλου.
 • Την Ισηγορία, εννοούμενη ως το δικαίωμα στη συλλογική αξιολόγηση μιας άποψης/πρότασης ανεξάρτητα από το ποιος την εξέφρασε ή πώς την εξέφρασε.
 • Την Ανιδιοτέλεια (που εκφράζει το σύνθημα «Για τους Ανθρώπους – Όχι για τα Αξιώματα» το οποίο μεταφράζεται σε αποχή από φιλοδοξία προσωπικής ανέλιξης).
 • Την Απουσία Κρυφής Ατζέντας (π.χ. «εισοδισμός» με σκοπό την προώθηση ατζέντας ξένης προς την ιδεολογία και το πρόγραμμα του DiEM25-ΜέΡΑ25).
 • Την Απέχθεια προς κάθε μορφή Εκμετάλλευσης και Συστηματικών Διακρίσεων.
 • Τον Φεμινισμό, εννοούμενο όχι ως γυναικείο ζήτημα, αλλά ως αντίσταση στην τάση τους «ενός» να εξουσιάζει τον «άλλο» μέσω υποχθόνιων μορφών εξουσίας.
 • Την Ευγένεια και τη Συνοδοιπορική Αλληλεγγύη.

Ευθύνες-Υποχρεώσεις

 • Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχική διαδικασία σε κάθε οργάνωση και δομή του κόμματος.
 • Αναγνωρίζουμε την ευθύνη να προωθούμε τις ιδέες του κινήματος/κόμματος όπως αυτές εκφράζονται στο Μανιφέστο του DiEM25, την Ιδρυτική Διακήρυξη το ΜέΡΑ25 και τις θέσεις που διαμορφώνονται από τα συλλογικά όργανα, και όχι εξωγενείς προς το κίνημα/κόμμα ιδέες, επιλογές ή επιδιώξεις που εκπορεύονται από επιδιώξεις επαγγελματικές ή πολιτικές ξένες προς τον πολιτισμό, τις αξίες ή/και την επιστημονική ανάλυση του DiEM25-ΜέΡΑ25.
 • Αναγνωρίζουμε την ευθύνη να ενθαρρύνουμε και όχι να αποθαρρύνουμε τα μέλη μας και τα μελλοντικά μας μέλη να συμμετέχουν στο κίνημα/κόμμα.
 • Αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία των στόχων του DiEM25-ΜέΡΑ25 βασίζεται στην ικανότητά μας να προσεγγίσουμε πολίτες, που δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το κόμμα/κίνημά μας και όχι να επιδιδόμαστε στην εσωστρέφεια.
 • Αναγνωρίζουμε την ευθύνη να μην εκθέτουμε ούτε ιδιωτικά ούτε δημόσια το κόμμα/κίνημα σε διασυρμό και δυσφήμηση, και να μην υπονομεύουμε με δημόσιες δηλώσεις και ενέργειες τους πολιτικούς και εκλογικούς στόχους του κόμματος.
 • Αναγνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται ποτέ να αναφερόμαστε με όρους απαξιωτικούς για άλλο μέλος, κατ’ ιδίαν ή δημόσια, ούτε να αμφισβητούμε την ακεραιότητα κανενός μέλους. Σε περίπτωση, που κρίνουμε ότι κάποιος μέλος παρέβη τον Ηθικό Κώδικα, ακολουθούμε την προβλεπόμενη Διαδικασία Καταγγελίας Ανάρμοστων Συμπεριφορών (βλ. 6 πιο κάτω)

Π1.2 – Σχέσεις μεταξύ μελών

Καλλιεργούμε μεταξύ μας:

 • την συνεργασία
 • την ευθύτητα
 • την ευγένεια και ευαισθησία
 • τον αλληλοσεβασμό.

Αποκλείουμε συμπεριφορές που θα μπορούσαν, δίκαια, να χαρακτηριστούν ως

 • ρατσιστικές
 • σεξιστικές
 • εκβιαστικές
 • υβριστικές
 • συκοφαντικές
 • εξουσιαστικές, εκμεταλλευτικές ή εμπεριέχουσες λεκτική ή σωματική βία (γραπτά ή προφορικά),
 • θίγουσες τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την νοημοσύνη, την θρησκεία/ανεξιθρησκεία, την καταγωγή, ή την ταξική θέση/προέλευση του «άλλου».

Π1.3 – Αντιμετώπιση πολιτών και εξωτερικών συνεργατών και συνεργατριών

Τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα προωθούμε, διατηρούμε και προασπίζουμε τις αξίες του κινήματος/κόμματος και δεν συμπεριφερόμαστε ή τοποθετούμαστε με τρόπο που να πλήττει την εικόνα του κινήματος/κόμματος.

Ως εκ τούτου,

 • Αποδοκιμάζουμε οποιαδήποτε προσβλητική και/ή ανήθικη επίθεση μέλους προς πολίτες ή εξωτερικούς συνεργάτες με οποιοδήποτε πρόσχημα – συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών αντιπάλων, που επιδίδονται σε βίαιες παραβιάσεις του πολιτικού πολιτισμού.
 • Αναγνωρίζουμε την ευθύνη να διαδίδουμε το πνεύμα, την ιδεολογία, τις θέσεις του κινήματος/κόμματος, και όχι προσωπικές μας αντιλήψεις, πρωτοβουλίες και θέσεις που συγκρούονται με τις αξίες, το Μανιφέστο και την επιστημονική ανάλυση του DiEM25-ΜέΡΑ25.

Π1.4 – Εμπιστευτικότητα και Προστασία Δεδομένων

Δεσμευόμαστε στην ορθή χρήση και προστασία των δεδομένων μελών του DiEM25-ΜέΡΑ25. Προστατεύουμε τις εμπιστευτικές συζητήσεις και δεν τις μεταφέρουμε αυθαίρετα σε

 • άλλους πολιτικούς φορείς,
 • κέντρα εξουσίας,
 • μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • ΜΜΕ.

Προστατεύουμε τους κωδικούς, που χρησιμοποιούμε για τις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν τους γνωστοποιούμε σε κανέναν, χωρίς να έχει προηγηθεί θεσμική απόφαση – και τους παραδίδουμε στους αντικαταστάτες μας σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή απομάκρυνσής μας.

Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μελών, τα οποία λαμβάνουμε νομίμως στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας μας, και δεν τα κοινοποιούμε ηλεκτρονικά εντός ή εκτός του ΜέΡΑ25/DiEM25.

Προστατεύουμε και συντηρούμε σε ασφαλή χώρο (φυσικό ή ψηφιακό) το αδημοσίευτο αρχείο του κινήματος/κόμματος (οπτικοακουστικό υλικό, σκληροί δίσκοι, αφίσες, βιβλία, άλλο υλικό) και δεν το θέτουμε σε κίνδυνο μεταφέροντας το στον προσωπικό μας χώρο, χωρίς άδεια.

 • Αθέμιτη χρήση πληροφοριών,
 • Αυθαίρετη δημοσιοποίηση πληροφοριών,
 • Δωροδοκία/δωροληψία,

είναι πράξεις ξένες προς το DiEM25-ΜέΡΑ25.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μελών του κόμματος δεν διαβιβάζονται σε άλλα μέλη. Η επικοινωνία των οργάνων του κόμματος με τα μέλη πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή /και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δύναται να είναι ατομική ή συλλογική. Στην περίπτωση αυτή οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών της κοινής λίστας μπορεί είναι εμφανείς. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στα μη κομματικά μέλη Τομέων (7.2.1).

Σημειώνεται ότι όσοι/όσες εκ της κομματικής ή επαγγελματικής τους ιδιότητας επεξεργάζονται ΔΠΧ υπόκεινται ρητώς στην Τήρηση της προστασίας τους και τη χρήση τους μόνο προς τον νόμιμο σκοπό για τον οποίο αυτά έχουν συλλεγεί.

Π1.5 – Διαδικασία Καταγγελίας Παραβιάσεων του Ηθικού Κώδικα, Αξιολόγησης και Αντιμετώπισής τους

Συμπεριφορές που καταστρατηγούν το Μανιφέστο/Ιδρυτική Διακήρυξη, τις Οργανωτικές Αρχές/Καταστατικό, και τον παρόντα Ηθικό Κώδικα, θα αντιμετωπίζονται ως εξής:

Π1.5.1 Διαδικασία εντός DiEM25

Κάθε μέλος του DiEM25 δικαιούται να προβεί σε καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο του DiEM25 Ελλάδας, το οποίο καλείται να αποφασίσει για το αν η καταγγελία είναι βάσιμη.

 • Αν το Εθνικό Συμβούλιο κρίνει ότι, όντως, η καταγγελία είναι βάσιμη, τότε ενεργοποιείται Διαδικασία Διαμεσολάβησης, της οποίας προΐσταται μέλος του Εθνικού Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση αμοιβαίως αποδεκτής διευθέτησης.
 • Αν η Διαδικασία Διαμεσολάβησης αποτύχει, κάτι που θα κρίνει το Εθνικό Συμβούλιο, τότε το Εθνικό Συμβούλιο παραπέμπει το ζήτημα στη Συντονιστική Επιτροπή του DiEM25 με συγκεκριμένη εισήγηση (βλ. πιο κάτω).
 • Αν το Εθνικό Συμβούλιο κρίνει ότι η καταγγελία δεν είναι βάσιμη, τότε το καταγγέλλον μέλος δύναται, αφού συλλέξει 100 υπογραφές μελών του DiEM25, να παραπέμψει απευθείας την καταγγελία του στη Συντονιστική Επιτροπή με το αίτημα συγκεκριμένης κύρωσης (βλ. πιο κάτω).

Στην περίπτωση που η καταγγελία καταλήξει στη Συντονιστική Επιτροπή (είτε μέσω Εθνικού Συμβουλίου είτε μέσω της διαδικασίας συλλογής υπογραφών), τότε η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να προβεί σε δική της Διαδικασία Διαμεσολάβησης. Εάν είτε η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίσει ότι δεν υπάρχει περιθώριο Διαδικασίας Διαμεσολάβησης είτε η Διαδικασία Διαμεσολάβησης αποτύχει, τότε η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένη κύρωση (βλ. πιο κάτω) είτε στο Επικυρωτικό Συμβούλιο του DiEM25 είτε, σε περιπτώσεις που κρίνει σοβαρές και μεγάλης σημασίας για το κίνημα, θέτει την πρότασή της σε καθολική ψηφοφορία των μελών του κινήματος.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι:

 1. Προειδοποίηση και επίπληξη.
 2. Απώλεια θέσης εκλεγμένης ή ex officio για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ισοβίως.
 3. Απομάκρυνση από τις τάξεις του DiEM25 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ισοβίως.

Σημ. Απομάκρυνση από τις τάξεις του DiEM25 αυτομάτως σημαίνει διαγραφή από μέλος του ΜέΡΑ25, καθώς μόνο μέλη του DiEM25 δικαιούνται να είναι μέλη του ΜέΡΑ25.

Π1.5.1 Διαδικασία εντός ΜέΡΑ25

Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 δικαιούται να προβεί σε καταγγελία μέλους ή οργάνωσης του κόμματος στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Διαμεσολάβησης και Τήρησης του Καταστατικού (ΕΔΔ&ΤΚ) του ΜέΡΑ25.

Η ΕΔΔ&ΤΚ καλείται να αποφασίσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος για το αν η καταγγελία είναι αρκετά στοιχειοθετημένη και βάσιμη, ώστε να προχωρήσει στην προβλεπόμενη Διαδικασία Αντιμετώπισης (βλ. πιο κάτω). Σε περίπτωση που η ΕΔΔ&ΤΚ κρίνει αρνητικά, εφόσον συλλέξει τριακόσιες υπογραφές μελών, ο καταγγέλλων/η καταγγέλλουσα έχει τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση της ΕΔΔ&ΤΚ ενεργοποιώντας τη Διαδικασία Αντιμετώπισης.

Π1.5.2 Διαδικασία Αντιμετώπισης

[1] Η ΕΔΔ&ΤΚ διορίζει μεσολαβητή/μεσολαβήτρια, με στόχο τη συναινετική διευθέτηση του ζητήματος και εάν αυτή αποτύχει ή κριθεί αδύνατη, αποφασίζει την πρέπουσα αντιμετώπιση που μπορεί να είναι:

(α) Στην περίπτωση μέλους

– Προειδοποίηση και επίπληξη.

– Απώλεια θέσης εκλεγμένης ή ex officio για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ισοβίως.

– Απομάκρυνση από τις τάξεις του ΜέΡΑ25 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ισοβίως.

Σημ.: Σε σοβαρές περιπτώσεις η ΕΔΔ&ΤΚ μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της ιδιότητας μέλους και/ή της άσκησης καθηκόντων αξιωματούχου του κόμματος για όσο διαρκεί η Διαδικασία Αντιμετώπισης.

(β) Στην περίπτωση οργάνου

– Προειδοποίηση και επίπληξη.

– Διάλυση και επανεκλογή του οργάνου.

Σημ.: Σε σοβαρές περιπτώσεις η ΕΔΔ&ΤΚ μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της λειτουργίας του οργάνου για όσο διαρκεί η Διαδικασία Αντιμετώπισης.

[2] Μέλη ή οργανώσεις που υπέστησαν κυρώσεις κατά τη Διαδικασία Αντιμετώπισης δικαιούνται να προσβάλουν την απόφαση ασκώντας έφεση προς την Πολιτική Γραμματεία, η οποία κρίνει την έφεση στην πρώτη της προγραμματισμένη συνεδρία. Έως τότε, ισχύει η απόφαση της ΕΔΔ&ΤΚ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο
ΗΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ & ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ του ΜέΡΑ25

Το ΜέΡΑ25 δεν αναγνωρίζει την ημι-φεουδαρχική θέση του βουλευτή/της βουλεύτριας, που υπονοεί και συντηρεί το ισχύον παλαιοκομματικό νομικό πλαίσιο. Οι βουλευτές/τριες και ευρωβουλευτές/τριες του ΜέΡΑ25 θεωρούνται απλά μέλη στην υπηρεσία της συλλογικότητας του κόμματος, των αρχών και του προγράμματος τόσο του DiEM25 όσο και του ΜέΡΑ25, και δεσμεύονται, πέραν του Ηθικού Κώδικα Μέλους και από τον παρόντα Ηθικό Κώδικα για τους βουλευτές/τις βουλεύτριες και ευρωβουλευτές/ευρωβουλεύτριες του κόμματος, ο οποίος προβλέπει τις συμπεριφορές, υποχρεώσεις και δικαιώματα, που συνάδουν με την ιδιότητά τους ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΜέΡΑ25.

Σύνθημά μας, στις πρώτες εκλογές που συμμετείχε το ΜέΡΑ25, ήταν το: «Για τους Ανθρώπους, Όχι για τα Αξιώματα». Δεν ήταν απλά ένα σύνθημα. Ήταν δέσμευση ηθική και πολιτική για τους υποψήφιούς μας, εξ αρχής και στο διηνεκές: Αντίθετα με τα κόμματα της ολιγαρχίας, οι υποψήφιοι του ΜέΡΑ25 κατέρχονται σε εκλογικές αναμετρήσεις, χωρίς ίχνος καριερισμού. Παράλληλα, κατέρχονται όχι ως πιόνια ενός κομματικού μηχανισμού, αλλά ως ελεύθερα πνεύματα στην υπηρεσία των πολλών, ιδίως των πιο αδύναμων.

Πρόταση του ΜέΡΑ25 σε μέλος να είναι υποψήφιος για βουλευτική ή ευρωβουλευτική έδρα ισοδυναμεί με πρόταση να προβεί σε θυσίες για τον κοινό σκοπό. Αποδοχή της πρότασης αυτής σημαίνει αποποίηση της ιδέας του βουλευτή/της βουλεύτριας ή του ευρωβουλευτή/της ευρωβουλεύτριας ως μέλος «περισσότερο ίσο» από τα υπόλοιπα μέλη του DiEM25-ΜέΡΑ25 και ένταξη σε μια ομάδα που έχει υποχρέωση να εκφράζει εντός του Κοινοβουλίου τις θέσεις του κόμματος, τιμώντας παράλληλα τη συλλογικότητα που έκανε δυνατή την παρουσία του/της στη Βουλή.

Πριν αναγορευτεί επίσημα υποψήφιος βουλευτής/υποψήφια βουλεύτρια, το μέλος του ΜέΡΑ25 θα κληθεί να υπογράψει ηθική δέσμευση σχετική με το παρόν Παράρτημα, καθώς και δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται ότι σε περίπτωση αποχώρησής του/της από την ΚΟ του ΜέΡΑ25 θα υποχρεούται να παραιτηθεί και από την έδρα του/της στη Βουλή.

Π2.1 – Υποχρεώσεις κατά την Προεκλογική Περίοδο

Υποψήφιοι Βουλευτές/τριες και Ευρωβουλευτές/τριες:

 • Απέχουν από κάθε ιδιωτική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων και πληρωμένων προωθήσεων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή επίσημων διαφημίσεων κάθε είδους) προβολής της υποψηφιότητάς τους και συνεισφέρουν όσους πόρους δύνανται στο κόμμα για την προβολή όλων των υποψήφιων του κόμματος στην εκλογική τους περιφέρεια.
 • Εκφράζονται με τρόπο, που συνάδει πλήρως με την Ιδρυτική Διακήρυξη, το Πολιτικό Πρόγραμμα και το Καταστατικό του ΜέΡΑ25.
 • Συνεργάζονται στενά με την αντίστοιχη ΠΣΕ στην περίπτωση βουλευτικών εκλογών και την ΟΕΣΚΕ στην περίπτωση ευρωεκλογών.
 • Πληροφορούν ενδελεχώς την ΠΣΕ και τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του ΜέΡΑ25, πριν αποδεχθούν προσκλήσεις από ΜΜΕ και συμμορφώνονται με τις οδηγίες της ΠΣΕ και της Διεύθυνσης Επικοινωνίας.
 • Δεσμεύονται ότι σε περίπτωση εκλογής τους θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές προβλέπονται στο μέρος 2 πιο κάτω.

Παράλληλα, το κόμμα και όλες τους οι οργανώσεις:

 • Απέχουν από κάθε μεροληψία προς συγκεκριμένους υποψήφιους.
 • Προωθούν ισότιμα όλες τις υποψηφιότητες μιας περιφέρειας, ή σε επίπεδο επικράτειας.
 • Δαπανούν ισότιμα πόρους του κόμματος υπέρ των υποψηφίων (είτε πρόκειται για πόρους που συνεισέφεραν στο κόμμα οι υποψήφιοι είτε άλλους πόρους).
 • Διαχειρίζονται με πλήρη ισοτιμία, ισονομία και σύμφωνα με τον νόμο την όποια πρόσβαση έχουν σε όποιες βάσεις δεδομένων διαθέτουν.

Π2.2 – Υποχρεώσεις εκλεγμένων βουλευτών/τριών και ευρωβουλευτών/τριών

Οι βουλευτές/τριες και ευρωβουλευτές/τριες του κόμματος λειτουργούν ομαδικά εκφράζοντας τους ανθρώπους, που στήριξαν το ΜέΡΑ25 σε όλη την Επικράτεια, κάνοντας δυνατή την παρουσία τους στο Κοινοβούλιο (και όχι μόνο τους προσωπικούς τους ψηφοφόρους) στο πλαίσιο της αρχής του ΜέΡΑ25 «Για τους Ανθρώπους, Όχι για τα Αξιώματα».

Π2.3 – Συνεισφορά στο κόμμα και τις ΠΣΕ

Οι εκλεγμένοι βουλευτές/οι εκλεγμένες βουλεύτριες δεσμεύονται:

 • Να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 20% του καθαρού μισθού τους για τις ανάγκες του κόμματος. Το κόμμα με τη σειρά του δεσμεύεται να δημοσιοποιεί ανά εξάμηνο λεπτομερή απολογισμό του πως δαπανήθηκαν οι συνεισφορές αυτές.
 • Να θέσουν στη διάθεση του κόμματος έναν μετακλητό και έναν αποσπασμένο υπάλληλο από εκείνους, που τους διαθέτει η Βουλή. Η επιλογή των μετακλητών και αποσπασμένων, που διατίθενται από τους βουλευτές/τις βουλεύτριες στο κόμμα επιλέγονται αποκλειστικά από το κόμμα. Συγκεκριμένα, η επιλογή αυτού του προσωπικού εγκρίνεται μετά από κοινή εισήγηση στην Πολιτική Γραμματεία του/της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Διευθυντή/της Διευθύντριας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Συντονιστή/της Συντονίστριας της ΟΕΣΚΕ και του Γενικού Διευθυντή/της Γενικής Διευθύντριας του κόμματος. Οι βουλευτές/τριες επιλέγουν τους υπόλοιπους μετακλητούς και αποσπασμένους υπαλλήλους με τους οποίους θα συνεργάζονται.
 • Να ανοίγουν εντός μηνός από την εκλογή τους κομματικό γραφείο στην εκλογική τους περιφέρεια (ή όπου επιλέξουν στην περίπτωση ευρωβουλευτών/ευρωβουλευτριών και βουλευτών/βουλευτριών επικρατείας) συνεισφέροντας μηνιαίως το ποσό που προβλέπει ο νόμος για το άνοιγμα και τη διατήρηση γραφείων. Τα γραφεία αυτά δεν θα είναι προσωπικά/βουλευτικά, αλλά κοινής χρήσης από τη σχετική ΠΣΕ και τον βουλευτή/τη βουλεύτρια, με πρόβλεψη χώρου που θα χρησιμοποιεί ο βουλευτής/η βουλεύτρια και άλλου χώρου που θα χρησιμοποιούν τα μέλη και η ΠΣΕ. Για να γίνει σαφής η συλλογικότητα που διέπει το ΜέΡΑ25, στην πρόσοψη του κτιρίου θα διαφημίζεται μόνο το ΜέΡΑ25 (με μοναδική εξαίρεση μία πλακέτα στο κουδούνι της εισόδου, όπου μπορεί να αναγράφεται και το όνομα του βουλευτή/της βουλεύτριας).

Π2.4 – Εκπροσώπηση στις Επιτροπές της Βουλής και ως Αγορητές/τριες του ΜέΡΑ25

 • Ο διορισμός σε Επιτροπή της Βουλής αποτελεί προνόμιο των βουλευτών/βουλευτριών, το οποίο καταχωρεί η ΚΟ και το κόμμα συλλογικά, και όχι δικαίωμα.
 • Διατηρώντας την ανεξαρτησία της σκέψης τους και το δικαίωμα έκφρασής τους εντός του κόμματος και της κοινωνίας, εντός των Επιτροπών οι βουλευτές/τριες του ΜέΡΑ25 εκφράζουν την ΚΟ στο σύνολό της με τρόπο που συντονίζεται από τον Διευθυντή της ΚΟ.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ζήτημα απέναντι στο οποίο η συλλογική στάση του ΜέΡΑ25 δεν έχει διευκρινιστεί, βουλευτής/βουλεύτρια του ΜέΡΑ25, που διαφωνεί με τη συλλογική στάση της ΚΟ έχει υποχρέωση να ψηφίσει στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία του Διευθυντή της ΚΟ διατηρώντας το δικαίωμα να ψηφίσει «παρών»/«παρούσα» στην Ολομέλεια διαφοροποιούμενος από την υπόλοιπη ΚΟ. Σε αυτή την περίπτωση καλείται να δημοσιοποιήσει εκ των προτέρων κείμενο που (α) εξηγεί, και αιτιολογεί, τη στάση του κόμματος και (β) εξηγεί τις προσωπικές αρχές/σκέψεις που δεν του επέτρεψαν να υιοθετήσει τη συνολική στάση της ΚΟ.

Π2.5 – Κανόνες συμπεριφοράς βουλευτών/τριών του ΜέΡΑ25

Από τη στιγμή ανακήρυξής του ως υποψήφιος βουλευτής/ευρωβουλευτής, και ιδίως με την εκλογή του, ο βουλευτής/η βουλεύτρια αποκτά, πέραν των υποχρεώσεων του μέλους του ΜέΡΑ25, την υποχρέωση της χρηστής εκπροσώπησης των ψηφοφόρων και των μελών όλου του κόμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι βουλευτές-βουλεύτριες/ευρωβουλευτές-ευρωβουλεύτριες δεσμεύονται:

 • να προσέρχονται στις συνεδριάσεις της ΚΟ με πνεύμα συνεργασίας και συντροφικότητας,
 • να εκφράζουν με πλήρη ελευθερία τις απόψεις του εντός των οργάνων του κόμματος αλλά, παράλληλα, να υποστηρίζουν με σθένος τη συλλογική θέση του κόμματος ακόμα κι όταν έχουν επιφυλάξεις – τις οποίες καταθέτουν μεν στον δημόσιο διάλογο, εφόσον νιώθουν την ανάγκη, αλλά αφού έχουν πρώτα καταθέσει, με τον πιο πειστικό τρόπο, τη συλλογική θέση,
 • να δρουν συλλογικά εντός και εκτός των κοινοβουλίων και να συνεισφέρουν στη γενική εικόνα της ενότητας του κόμματος,
 • να ενημερώνουν τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια και τον/τη Γραμματέα της ΚΟ και να λαμβάνουν την έγκρισή του/της για κάθε ερώτηση, τροπολογία κ.λπ. που σκοπεύουν να καταθέσουν,
 • να μην έρχονται κατ’ ιδίαν σε συναντήσεις/συζητήσεις με βουλευτές/τριες ή στελέχη άλλων κομμάτων χωρίς πρότερη ενημέρωση και έγκριση της ΚΟ,
 • να μην αμφισβητούν ποτέ την ακεραιότητα οποιουδήποτε μέλους του ΜέΡΑ25, εκτός εάν έχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να καταθέσουν υπό τη μορφή καταγγελίας αιτούμενοι την ενεργοποίηση της Διαδικασίας Αντιμετώπισης, που προβλέπεται στον Ηθικό Κώδικα Μέλους του ΜέΡΑ25 – βλ. Παράρτημα.

Π2.6 – Διαδικασία Καταγγελίας Παραβιάσεων του Ηθικού Κώδικα Υποψηφίων Βουλευτών/τριών-Ευρωβουλευτών/τριών, Αξιολόγησης & Αντιμετώπισής τους

Καταγγελία: Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 δικαιούται να προβεί σε καταγγελία υποψήφιου βουλευτή/ευρωβουλευτή ή εκλεγμένου βουλευτή/ευρωβουλευτή στην ΕΔΔ&ΤΚ του ΜέΡΑ25. Η ΕΔΔ&ΤΚ καλείται να αποφασίσει εντός μίας εβδομάδας για το αν η καταγγελία είναι αρκετά στοιχειοθετημένη και βάσιμη, ώστε να προχωρήσει στην προβλεπόμενη Διαδικασία Αντιμετώπισης (βλ. πιο κάτω). Σε περίπτωση που η ΕΔΔ&ΤΚ κρίνει αρνητικά, εφόσον συλλέξει τριακόσιες υπογραφές μελών, ο καταγγέλλων/η καταγγέλλουσα έχει τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση της ΕΔΔ&ΤΚ ενεργοποιώντας τη Διαδικασία Αντιμετώπισης.

Διαδικασία Αντιμετώπισης:

[1] Η ΕΔΔ&ΤΚ εισηγείται την πρέπουσα αντιμετώπιση που μπορεί να είναι:

– Προειδοποίηση και επίπληξη,

– Απώλεια ιδιότητας του υποψήφιου βουλευτή/ευρωβουλευτή η της υποψήφιας βουλεύτριας/ευρωβουλεύτριας ή απομάκρυνση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα,

– Απομάκρυνση από τις τάξεις της ΚΟ (ή ΕΚΟ) του ΜέΡΑ25 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σημ.: Σε σοβαρές περιπτώσεις η ΕΔΔ&ΤΚ μπορεί να εισηγηθεί την αναστολή της ιδιότητας όσο διαρκεί η Διαδικασία Αντιμετώπισης.

[2] Στην αμέσως επόμενη συνεδρία της, η Πολιτική Γραμματεία επιλέγει είτε να διορίσει μεσολαβητή/μεσολαβήτρια (με σκοπό τη συναινετική διευθέτηση του ζητήματος) είτε λαμβάνει άμεση απόφαση:

 • Απόρριψη της εισήγησης της ΕΔΔ&ΤΚ και της αρχικής καταγγελίας,
 • Αποδοχή της εισήγησης της ΕΔΔ&ΤΚ,
 • Απόρριψη της εισήγησης της ΕΔΔ&ΤΚ και επιβολή διαφορετικής κύρωσης από εκείνη που εισηγήθηκε η ΕΔΔ&ΤΚ.

Την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας οριστικοποιεί η Κεντρική Επιτροπή στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.

Επίλογος

Κανένα Καταστατικό δεν μπορεί, από μόνο του, να εγγυηθεί τις αξίες που το ενέπνευσαν. Μόνο η συνεχής προσήλωση των μελών και στελεχών του κόμματος σε αυτές τις αξίες μπορούν να τις τιμήσουν στην πράξη. Όμως, κάθε Καταστατικό αναδεικνύει τις αξίες εκείνων που συνέβαλαν στη συγγραφή του. Υπό αυτό το πρίσμα, το Καταστατικό του ΜέΡΑ25 αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία των κομμάτων που δημιουργήθηκαν για να συγκρουστούν με την Ολιγαρχία-Δίχως-Σύνορα και να υπηρετήσουν την επιστροφή του Δήμου στο επίκεντρο της Δημοκρατίας.

Τρεις επαναστατικές καινοτομίες διακρίνουν το Καταστατικό του ΜέΡΑ25:

 • ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: Κάθε μέλος του ΜέΡΑ25 είναι και μέλος του πανευρωπαϊκού DiEM25 (χωρίς να ισχύει το αντίστροφο), ενώ όλες οι σημαντικές αποφάσεις των μελών του ΜέΡΑ25 υπόκεινται σε έγκριση των συνοδοιπόρων/συνοδοιπορισσών πανευρωπαϊκά, μέσω Καθολικών Ψηφοφοριών του DiEM25.
 • ΚΛΗΡΩΤΟΙ: Σημαντικό ποσοστό των μελών κάθε οργάνου του ΜέΡΑ25 προκύπτουν από κλήρωση. Έτσι, το ΜέΡΑ25 υιοθετεί στο εσωτερικό του τον συνδυασμό (α) της αμεσοδημοκρατικής (κληρωτοί/κληρωτές) με (β) την αντιπροσωπευτική (εκλεγμένοι/εκλεγμένες) διάσταση, τον συνδυασμό που ΜέΡΑ25 και DiEM25 πρεσβεύουν ως θεμέλιο του Ριζοσπαστικού Εκδημοκρατισμού.
 • ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΑ: Με απλή πλειοψηφία τα μέλη του ΜέΡΑ25 δύνανται να άρουν την εμπιστοσύνη τους σε κάθε όργανο του κόμματος και σε κάθε μέλος που εκλέχθηκε σε θέση ευθύνης (συμπεριλαμβανομένου και του/της Γραμματέα).

Τα άρθρα του Καταστατικού του ΜέΡΑ25 δεν είναι παρά εργαλεία στον αγώνα κατά της Ολιγαρχίας-Δίχως-Σύνορα. Για να κερδηθεί αυτός ο αγώνας εκ μέρους των θυμάτων της, τα μέλη του ΜέΡΑ25 δεσμεύονται να τα χρησιμοποιούν προστατεύοντας τις αξίες που τα ενέπνευσαν.

Κατεβάστε το Καταστατικό σε μορφή PDF.

Μετάβαση στο περιεχόμενο