Το ΜέΡΑ25 κατέθεσε τροπολογία για την πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
05 Δεκ, 2019

Το ΜέΡΑ25 επαναφέρει την τροπολογία για κατάργηση της προπληρωμής φόρου 100% την οποία είχε απορρίψει η ΝΔ ως “άσχετη” στο τότε πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο που είχε φέρει η Κυβέρνηση. Στο παρόν σχέδιο νόμου η Κυβέρνηση εμπεριέχει μια μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100 στο 95%, μόλις δηλαδή κατά 5% (οπότε πλέον δεν θα μπορέσει να ισχυριστεί με κανένα τρόπο ότι η μείωση ή κατάργηση της προπληρωμής φόρου είναι άσχετη με φορολογικό νομοσχέδιο!). Εμείς απέναντι σε αυτή τη μείωση που συνιστά κοροϊδία και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών αντιτάσσουμε την πλήρη κατάργηση της προπληρωμής φόρου 100%, μια ουσιαστική δηλαδή ελάφρυνση της τάξης των 2,76 δις έναντι της ισχνής των 137 εκ. που προτάσσει η Κυβέρνηση. Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι πραγματικά υπέρ της κατάργησης της υπερφορολόγησης και ποιος από την άλλη απλώς εμπαίζει τον ελληνικό λαό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Θέμα: Κατάργηση της προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι υφιστάμενες σήμερα διατάξεις του άρθρου 69 και του άρθρου 71 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» αποτελούν την μεγαλύτερη πληγή της ελληνικής οικονομίας. Οποιοδήποτε νομοσχέδιο δεν τις καταργεί, ολικώς ή μερικώς, δεν συνεισφέρει στην αποκατάσταση του φορολογικού ορθολογισμού ή/και της φορολογικής δικαιοσύνης. 

Η ελληνική οικονομία αποτελείται από χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον κύριο εργοδότη στη χώρα μας.

Η πρόβλεψη για ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) Προκαταβολή Φόρου καθιστά μη βιώσιμες μεγάλο ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων, μειώνει δραστικά την οικονομική δραστηριότητα, πλήττει τον ανταγωνισμό (αυξάνοντας την συγκέντρωση των αγορών και ενισχύοντας τα ολιγοπώλια), και λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για την φοροδιαφυγή και την έξοδο κεφαλαίων.

Στόχος της εν λόγω τροπολογίας-προσθήκης είναι η σταδιακή κατάργηση της βασικής αιτίας που ο ιδιωτικός τομέας αδυνατεί να ανακάμψει και η ουσιαστική υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω (α) της άμεσης ολικής κατάργησης της Προκαταβολής Φόρου για επιχειρήσεις με προσωπικό πλήρους απασχόλησης κάτω των (5) εργαζομένων, (β) της μείωσης της Προκαταβολής Φόρου από το εκατό τοις εκατό (100%) στο πενήντα τοις εκατό (50%) για επιχειρήσεις με προσωπικό πλήρους απασχόλησης μεταξύ πέντε (5) και πεντακοσίων (500) εργαζομένων, για το οικονομικό έτος 2020 και ολική κατάργηση (για αυτές τις επιχειρήσεις) για το οικονομικό έτος 2021 και (γ) της Ολικής κατάργησης της Προκαταβολής Φόρου για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του πλήθους των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης από το οικονομικό έτος 2022.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Με την προτεινόμενη τροπολογία-προσθήκη προτείνεται η κατάργηση των άρθρων 69 και 71 του νόμου 4172/2013 και η αντικατάσταση τους ως εξής:

«1. Στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, στα νομικά πρόσωπα ή στις νομικές οντότητες, που απασχολούν από πέντε (5) έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, με βάση τη δήλωση που υποβάλλουν και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2020 βεβαιώνεται ποσό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ’ , ε’ και στ’ του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.

3. Τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν

α) για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που απασχολούν κάτω από πέντε (5) εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, για τα οποία προβλέπεται μηδενικό ποσό βεβαίωσης φόρου, του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Και

β) για νομικά πρόσωπα ή στις νομικές οντότητες που απασχολούν πάνω από πεντακόσιους (500) εργαζομένους πλήρους απασχόλησης για τους οποίους βεβαιώνεται ποσό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

4. Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση ή οριστικός τίτλος, ο καταβλητέος φόρος υπολογίζεται με βάση το φόρο που προκύπτει από στοιχεία του εγγύτερου φορολογικού έτους.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και επί των προσωρινών δηλώσεων που υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση.

6. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

7. Αν μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 70 του 4172/2013. Η εννεάμηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης μείωσης του προκαταβλητέου ποσού φόρου αρχίζει από την ημέρα έναρξης του νέου φορολογικού έτους.

8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή και καταργούνται πλήρως:

α) για το οικονομικό έτος 2021 όπου και καταργούνται για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες, που απασχολούν από 5 (πέντε) έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

β) για το οικονομικό έτος 2022 για κανένα φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, για κανένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν.»

Αθήνα, 5.12.2019

Οι προτείνοντες βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης

Αγγελική Αδαμοπούλου

Κρίτων Αρσένης

Κλέων Γρηγοριάδης

Γεώργιος Λογιάδης

Φωτεινή Μπακαδήμα

Σοφία Σακοράφα

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο