Ενστάσεις Αντισυνταγματικότητας κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25 για το Ελληνικό

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
23 Μαρ, 2021

Ενστάσεις Αντισυνταγματικότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΜέΡΑ25

στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου- Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων»

Όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τα αρθ. 4, 17, 25, 106 παρ 1 εδ.α και παρ. 2 του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα:

Ισότητα και γενικό συμφέρον δεν εκφράζουν έννοιες αντιτιθέμενες, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες και ισότιμες στη σύγχρονη έννομη τάξη. Το δημόσιο συμφέρον αναδεικνύεται και λειτουργεί ως στοιχείο της έννοιας της ισότητας (Ευάγγελος Β. Βενιζέλος, Το Γενικό Συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών δικαιωμάτων, σελ. 149 : «η έννοια του γενικού συμφέροντος λειτουργεί […] ως εννοιολογικό και κανονιστικό συστατικό της αναλογικής ή διαφοροποιητικής ισότητας που επιβάλλει στον κοινό νομοθέτη ή τη Διοίκηση την ίση ρύθμιση όμοιων καταστάσεων και την ανόμοια ρύθμιση ανόμοιων καταστάσεων»).

Όταν η διαφορετική μεταχείριση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος επιβάλλοντας απόκλιση από την αρχή της ισότητας, οι διακρίσεις είναι αποτέλεσμα των υποκειμενικών κρίσεων του νομοθέτη και όχι εκείνων του δικαστή. Η εξειδίκευση του δημοσίου συμφέροντος είναι απόρροια του συσχετισμού δυνάμεων που ενυπάρχουν στην κοινωνία. Κυρίαρχη θέση ανάμεσα τους διατηρεί η πολιτική εξουσία, χρέος της οποίας είναι να καθορίζει το δημόσιο συμφέρον ανάλογα µε τη λαϊκή βούληση που την εξέλεξε.

Περαιτέρω, στο Σύνταγμα εντοπίζεται στο άρθρο 17 παρ. 1 σύμφωνα µε το οποίο «Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα, όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος».

Επίσης στο άρθρο 106 παρ. 1 εδ α΄, σύμφωνα µε το οποίο «Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας».

Μολονότι η έννοια του δημοσίου συμφέροντος δεν εμφανίζεται στη συγκεκριμένη διάταξη, στο άρθρο 106 ορίζεται πως «το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος».

Στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου τίθεται ένας ακόμα φραγμός στην ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία, η οποία «δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας».

Το δημόσιο συμφέρον ενυπάρχει λοιπόν ως έννοια ακόμα και σε δράσεις προερχόμενες από ιδιώτες.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Σε ότι αφορά το άρθρο 1:

Η σύμβαση συνετάγη κατά παρέκκλιση του προβλεπόμενου συμβολαιογραφικού τύπου, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης. Μέχρι τη μεταγραφή ή την καταχώριση του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος, επιτρέπεται και θεωρείται έγκυρη, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, κάθε μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου που διενεργείται ή έχει διενεργηθεί για κάθε προγενέστερη μεταγραπτέα ή καταχωριστέα πράξη. Το έννομο αποτέλεσμα επέρχεται αναδρομικά από τον χρόνο έκδοσης ή κατάρτισής της, δηλαδή ήδη πριν από τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Τυχόν άρνηση μεταγραφής – καταχώρισης από υποθηκοφύλακες ή προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων, συνιστά παράβαση καθήκοντος, κατ` άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

Περαιτέρω η διανομή και ο καθορισμός των όρων χρήσης γης της έκτασης του Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, των 6,2km², δλδ όση είναι η έκταση του Γιβραλτάρ , αποτελεί έγκλημα, περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό. Η τεράστια αυτή έκταση δωρίζεται σε έναν ολιγάρχη παραβιάζοντας κάθε έννοια δημοσίου συμφέροντος, απομειώνοντας την περιουσίου του Ελληνικού Λαού και καταρρίπτοντας κάθε έννοια ισότητας παραβιάζοντας προδήλως την αρχή της αναλογικότητας.

Σε ότι αφόρα το άρθρο 2:

Με αυτό το άρθρο προβλέπεται μια κατ’ ουσίαν περαιτέρω (και μελλοντική) θωράκιση της σύμβασης (δηλαδή του «επενδυτή»). Συγκεκριμένα:

Οι όροι της μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία που θα περιβληθεί τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε ή μεταξύ των εκάστοτε ειδικών ή/και καθολικών διαδόχων τους.

Πρόδηλες παραδρομές της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο Σύμβασης Διανομής – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας μπορούν να διορθωθούν με συμβολαιογραφική πράξη διόρθωσης μεταξύ των μερών, δίχως να απαιτείται κύρωση με νόμο. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, ουδέν άλλο έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση προσαρτάται.

Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι ιδιοκτησίες που περιέρχονται με την κυρούμενη σύμβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., αυτοδίκαια παύουν να αποτελούν δημόσια κτήματα και διαγράφονται οίκοθεν από το Κτηματολόγιο Δημοσίων Κτημάτων, κατά παρέκκλιση.

Καθίσταται αδιστάκτως βέβαιη η παραβίαση των προαναφερόμενων άρθρων καθώς οι εν λόγω διατάξεις παραβιάζουν σφόδρα τα αρθ. 4, 17, 25, 106 παρ 1 εδ.α και παρ. 2 του Συντάγματος.

Σε ότι αφορά το άρθρο 3:

Το υπό εξέταση άρθρο αφορά τη διαδικασία μεταβίβασης-πλήρους ιδιωτικοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Λαού χωρίς κανένα όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο, απομειώνοντας την περιουσία του και προστατεύοντας τα περιουσιακά δικαιώματα της ολιγαρχίας . Σε συνδυασμό μάλιστα με το ακαταδίωκτο των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ που θέσπισε το 2016 η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να αποδωθούν ποτέ ευθύνες για το έγκλημα που θα συντελεστεί εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

i. Από τη μεταγραφή, μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ δικαιώματα πλήρους κυριότητας και συνιστάται δικαίωμα επιφανείας επί ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Αγίου Κοσμά Ελληνικού.

ii. Το ΤΑΙΠΕΔ προβαίνει σε μεταβίβαση των εν λόγω εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. διά εισφοράς σε είδος. Η αξία των μεταβιβαζόμενων εμπραγμάτων δικαιωμάτων καθορίζεται στο ποσό των ευρώ 911.200.000 και συνδιαμορφώνει το συνολικό τίμημα της μεταβίβασης των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

iii. Το ΤΑΙΠΕΔ, υπό την ιδιότητα του μοναδικού μετόχου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καλυπτόμενη με εισφορά σε είδος κατά το ποσό των ευρώ 911.200.000 και την έκδοση 9.112.000 νέων ονομαστικών μετοχών, κατά παρέκκλιση. Κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των ευρώ 915.000.000, διαιρούμενο σε 9.150.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς εκατό ευρώ (€100). Το σύνολο των ανωτέρω μετοχών, με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, θα μεταβιβασθεί έναντι του συμφωνημένου τιμήματος για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

iv. Η σύμβαση μεταβίβασης καταρτίζεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη ειδική και γενική διάταξη και υπόκειται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, και μαζί με το προσαρτώμενο σε αυτήν ειδικό διάγραμμα, κυρώνεται με νόμο και με επιμέλεια της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μεταγράφεται.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατά τα ανωτέρω εισφορά των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών ή οποιουδήποτε τρίτου. Επίσης, για τη μεταγραφή της σύμβασης μεταβίβασης (εισφοράς) στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, καταβάλλονται ψιχία στους υποθηκοφύλακες και αποκλείεται οποιασδήποτε άλλη επιβάρυνση ή τέλος υπέρ Δημοσίου ή τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για την καταχώριση της ως άνω σύμβασης στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. Μη συμμόρφωση με την παρούσα από υποθηκοφύλακες ή προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα.

Σε ότι αφορά το άρθρο 4:

Πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών, ο Αγοραστής ή ο Εγγυητής του δύναται να ξεκινήσει, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ), τις εξής ενέργειες-εργασίες: την ανέγερση νέου κτιρίου μετεγκατάστασης σωματείων ατόμων με αναπηρία, την αποκατάσταση του Νεότερου Μνημείου – Υποστέγου Γ της Πολεμικής Αεροπορίας «Hangar C» και τη διαμόρφωσή του για την εντός αυτού λειτουργία ενός Κέντρου Πληροφόρησης (“EXPERIENCE CENTER”), στην εντός της περιοχής των Υποστέγων Πολεμικής Αεροπορίας (Hangars) («Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών») υλοποίηση ενός τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου, συνολικής έκτασης περίπου 85 στρεμμάτων (“MINI PARK”), την ανέγερση νέου κτιρίου «Sales Center» και την ανακατασκευή-επισκευή ή/και νέα κατασκευή περίφραξης, για λόγους ασφαλείας του εργοταξίου.

Αυτή όμως η δυνατότητα προβλέπεται μόνο για τον συγκεκριμένο ολιγάρχη. Οι υπόλοιποί πολίτες. Καθίσταται λοιπόν πρόδηλη η παραβίαση των προαναφερόμενων άρθρων καθώς οι εν λόγω προβλέψεις παραβιάζουν σφόδρα τα αρθ. 4, 17, 25, 106 παρ 1 εδ.α και παρ. 2 του Συντάγματος.

Σε ότι αφορά το άρθρο 5:

Πρόκειται για άρθρο που περιλαμβάνει διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και βρίθει από δώρα προς τον «επενδυτή». Σταχυολογούμε: (α) Επιτρέπεται η «κατασκευή περιφράξεων για διαχωρισμό δραστηριοτήτων και λειτουργιών, ακόμα και εντός του ίδιου γηπέδου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης» και επιπλέον, «για την οριοθέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, επιτρέπεται η κατασκευή περίφραξης περιμετρικά της συνολικής έκτασης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης». Με άλλες λέξεις, η πρόσβαση στις περιοχές κατοικίας που θα διαμορφωθούν ή σε όποια άλλη χρήση επιλέξει ο επενδυτής δεν θα είναι ελεύθερη, αλλά ελεγχόμενη. Πρόκειται για το μοντέλο των περίκλειστων πόλεων, ένα μοντέλο πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. (β) Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του 30% των ψηλών κτιρίων που θα κατασκευαστούν στο Ελληνικό για τη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων. (γ) Συμπιέζονται ακόμα περισσότερο οι χρόνοι των αδειοδοτήσεων [επί μπαραδείγματι, το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης υποχρεούται να απαντήσει εντός 10ημέρου, ειδάλλως θεωρείται ότι συναινεί!] (δ) Για όποιο έργο βρίσκεται εκτός των ζωνών ανάπτυξης και τον χώρο του πάρκου δεν απαιτείται άδεια, αλλά έγκριση από το Γραφείο Ελληνικού, δηλαδή από το ίδιο το ΥπΑνΕ. (ε) Εκχωρείται στον «επενδυτή» η δυνατότητα επιλογής να εκδίδει άδειες για μεμονωμένα έργα ή ενότητες!

Λίγο αναλυτικότερα:

Στο Παράκτιο μέτωπο, ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,25 και το μέγιστο ύψος των κτιρίων σε δεκαέξι (16) μέτρα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή ενός και μόνο υψηλού κτιρίου ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Η ενιαία λειτουργία και διαχείριση εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων παροχής υπηρεσιών, χώρων συνάθροισης κοινού, χώρων εστίασης και αναψυκτηρίων και κέντρων διασκέδασης και αναψυχής επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. Επιτρέπονται επίσης και οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της συνολικής έκτασης του παράκτιου μετώπου. Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας ο συντελεστής δόμησης που καθορίζεται από την πολεοδομική μελέτη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0.6 και το ύψος των κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έντεκα (11) μέτρα.

Για όλες τις οικοδομικές εργασίες εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά απαιτείται η έκδοση άδειας. Οι άδειες χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού. Οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται υστέρα από εισήγηση του Γραφείου Ελληνικού και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, ειδική διαδικασία ελέγχου, καθώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενημέρωσης των φακέλων των οικοδομικών αδειών, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

Κτίρια και εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά δύνανται να κατεδαφίζονται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.

Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τα έργα του Μητροπολιτικού Πόλου και ειδικότερα στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συνεχίζεται χωρίς κώλυμα.

Οι άδειες για εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν εντός των ζωνών ανάπτυξης, δύνανται να εκδίδονται τμηματικά.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο