Τροπολογία από την Κ.Ο. του ΜέΡΑ25 για την επανεξέταση της άδειας για οπλοκατοχή

Ανακοινώσεις ΜέΡΑ25
28 Σεπ, 2022

Με τις διατάξεις του ν. 2168/ 1993 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του ν. 4678/ 2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 70), ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά, κατοχή, χρήση κ.λπ. όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών ειδών οπλισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 περ. α’ αυτού, οι άδειες του εν λόγω νόμου δεν χορηγούνται σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και λοιπών αντικειμένων, τα οποία αναφέρονται στον ίδιο ως άνω νόμο και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας, ενώ η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3009/2/177-α (ΦΕΚ 4705/Β/23-10-2020), η οποία εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, περιγράφεται ως προαπαιτούμενο της διαδικασίας αδειοδότησης οπλοκατοχής η χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης από ιατρούς ψυχιατρικής ειδικότητας ως εξής: «3) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου, καθώς και πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής, από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταλληλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο. Τα ως άνω πιστοποιητικά παραδίδονται από τους ιατρούς, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένων φακέλων. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας αστυνομική αρχή ελέγχει το απαραβίαστο των φακέλων και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελος του παραβιάσθηκε. Τα ως άνω πιστοποιητικά δεν απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας αγοράς όπλου για θήρα, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλου όπλου για θήρα και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής. Από την υποχρέωση προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εξαιρούνται οι υπηρετούντες ως μόνιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα.».

Οι ανωτέρω διατάξεις του νόμου και οι προβλέψεις της ανωτέρω ΚΥΑ πάσχουν ελλείμματα τα οποία επισημαίνουν πολλοί ψυχίατροι και τα οποία χρήζουν άμεσα θεραπείας. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι η απουσία συγκεκριμένου και κοινού πρωτοκόλλου, για δημόσιους και ιδιωτεύοντες ιατρούς, δημιουργεί σοβαρή δυσλειτουργία στη διαδικασία. Πολλοί ιατροί προτείνουν πρωτόκολλα τα οποία περιλαμβάνουν τοξικολογικό έλεγχο με έκδοση σχετικού παραπεμπτικού, ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι προσπαθούν να αποφύγουν τη διαδικασία και αναζητούν με τους γνωστούς «πλάγιους τρόπους» την εξασφάλιση του σχετικού πιστοποιητικού. Είναι πράγματι εκρηκτικός ο συνδυασμός μιας τέτοιας ευρείας βούλησης για δωροδοκία και της απουσίας ενός ομοιόμορφου συγκεκριμένου ιατρικού πρωτοκόλλου σε μια διαδικασία με δυνάμει εξαιρετικά επικίνδυνα αποτελέσματα για τη δημόσια τάξη. Σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν είναι γνωστό ότι επίορκοι κάθε επαγγέλματος έστησαν διαφόρων ειδών «παραμάγαζα». Η πιθανότητα «εξαγοράς» ψυχιατρικής γνωμάτευσης για άδεια οπλοκατοχής και οπλοχρησίας αυξάνει σαφώς τον κίνδυνο πρόκλησης εγκλημάτων. Αν σε αυτή τη συνθήκη αθροίσουμε και την μεγάλου εύρους παράνομη οπλοκατοχή στη χώρα μας, ο επιπρόσθετος παράγοντας ρίσκου εκτινάσσεται. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο άμεσα να θεσπιστεί συγκεκριμένο κοινό ομοιόμορφο πρωτόκολλο εξέτασης των ατόμων που καταθέτουν σχετικό αίτημα. Οι χορηγηγούμενες γνωματεύσεις πρέπει να καταχωρίζονται σε βάση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων η οποία πρέπει να διασυνδέεται κατά τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ με τη σχετική βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.

Επομένως, με την παρούσα σκοπείται η θεραπεία των ανωτέρω παρατηρούμενων ελλείψεων προς τον σκοπό της εξασφάλισης της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών, ιδιαιτέρως των πιο ευάλωτων, από φαινόμενα βίαιης συμπεριφοράς που παρατηρείται ότι τελούνται με τη χρήση όπλων, μέσα από ενιαίους κανόνες που ισχύουν οριζόντια τόσο για τους επαγγελματίες οπλίτες όσο και για τους απλούς πολίτες, υπό τις αρχές της διαφάνειας και της ισότητας. Οι ελλείψεις θεραπεύονται με ορισμένη διαδικασία και προσδιοριζόμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στις προτεινόμενες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 18 που παρέχει αόριστη εξουσιοδότηση στον αρμόδιο υπουργό για έκδοση απόφασης με την οποία ορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας και τα σχετικά δικαιολογητικά, με σειρά εδαφίων που τα ανωτέρω ορίζουν de lege, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Με το εδάφιο α προβλέπεται η χορήγηση των ίδιων ιατρικών πιστοποιητικών που προβλέπονται με την ΚΥΑ ΚΥΑ 3009/2/177-α (ΦΕΚ 4705/Β/23-10-2020), με τη διαφορά ότι η Ψυχιατρική εκτίμηση διενεργείται από δύο Ψυχιάτρους από κατάλογο πραγματογνωμόνων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που θα ορίζει ο κατά περίπτωση αρμόδιος Ιατρικός Σύλλογος. Περαιτέρω, τα πιστοποιητικά αυτά θα εκδίδονται βάσει κοινού ιατρικού πρωτοκόλλου που περιγράφεται στο εδάφιο β και μόνον ηλεκτρονικά διά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, όπως προβλέπεται στο εδάφιο γ. Προς τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτούνται οι συναρμόδιοι υπουργοί Δημόσιας Τάξης, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης να εκδώσουν ΚΥΑ για τη σύσταση και λειτουργία ενός επιμέρους Μητρώου του Εθνικού Μητρώου Γνωματεύσεων με αντικείμενο την οπλοκατοχή. Με το εδάφιο δ προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Κατόχων Όπλου, ενώ εξουσιοδοτούνται προς τούτο οι συναρμόδιοι υπουργοί. Η μέχρι τούδε περιγραφόμενη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προβλέπεται με το εδάφιο στ ότι δύναται να εφαρμοστεί καταρχάς με πιλοτικό πρόγραμμα σε μία περιφέρεια, την περιφέρεια της Κρήτης, για διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών, με τη συνδρομή των Ιατρικών Συλλόγων. Με την έκδοση των ανωτέρω προβλεπομένων ΚΥΑ, καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση.

Δείτε την τροπολογία ΕΔΩ.

Θέλεις να μαθαίνεις για τις δράσεις του ΜεΡΑ25; Γράψου εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο