Δημόσια Διοίκηση

Για το ΜέΡΑ25 ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί βασικό τομέα ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ παράλληλα, διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και τη λειτουργία του Κράτους. Τα βασικά κοινωνικά αγαθά ανήκουν σε όλα τα μέλη της κοινωνίας και πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Η υγεία, η παιδεία, το ασφαλιστικό, η κοινωνική πρόνοια, η εθνική ασφάλεια και βασικές ανάγκες διαβίωσης, όπως το νερό και το ρεύμα, πρέπει να ελέγχονται, να παρέχονται και να διασφαλίζονται από τον δημόσιο τομέα.

Για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον σημαντικό του ρόλο, ο Δημόσιος Τομέας θα πρέπει να είναι κατάλληλα οργανωμένος, επαρκώς στελεχωμένος και να έχει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Θα πρέπει να αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη πολιτών και επιχειρήσεων και κάθε προσπάθεια ελέγχου και τήρησης της νομιμότητας να στοχεύει στη συμμόρφωση και την εναρμόνιση της δραστηριότητάς τους με τη νομοθεσία.

Η ανάγκη διαχείρισης της πανδημίας έφερε εσπευσμένα στο προσκήνιο την ανάγκη στήριξης του Δημόσιου Τομέα και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των πολιτών, καταρρίπτοντας κάθε προκατάληψη για τον χαρακτήρα και τη σημασία του.

Επιπλέον, μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της και να σχεδιάσει τη λειτουργία της με όρους Πράσινης Μετάβασης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Είναι πλέον καιρός, όλοι/ες μαζί, κυβερνήσεις, δημόσιοι υπάλληλοι, πολίτες και επιχειρήσεις, να δούμε τον δημόσιο τομέα ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Για το ΜέΡΑ25, λοιπόν, ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής του και διαμορφώνεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες: την εύκολη πρόσβαση, την ποιοτική εξυπηρέτηση και την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία.

Εύκολη πρόσβαση

 • Διευκόλυνση της δια ζώσης και της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών και ιδιαίτερα των ΑμεΑ.
 • Εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες από όλους τους πολίτες με ειδική πρόβλεψη για τις απομακρυσμένες περιοχές με υπέργηρο πληθυσμό.
 • Δημιουργία τμήματος εξυπηρέτησης ΑμεΑ σε όλες τις υπηρεσίες.
 • Διευκόλυνση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των ψηφιακά αναλφάβητων πολιτών.
 • Αποκέντρωση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων.

Ποιοτική εξυπηρέτηση

 • Επανακαθορισμός και συντόμευση όλων των διαδικασιών ελέγχου και εξυπηρέτησης. Δημιουργία Προτύπων Διαδικασιών.
 • Μείωση της γραφειοκρατίας, έγγραφης και ηλεκτρονικής.
 • Πλήρης αποσαφήνιση των διαδικασιών, στους υπαλλήλους και στους πολίτες.
 • Αυτεπάγγελτη εξυπηρέτηση. Πλήρης εξυπηρέτηση από το σημείο της αρχικής αίτησης, εφόσον στη διαδικασία εμπλέκονται αποκλειστικά δημόσιες υπηρεσίες.
 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης για όλα τα διοικητικά θέματα. Γρήγορος έλεγχος ταυτοπροσωπίας.
 • Προώθηση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης των δημοσίων υπηρεσιών με την τοπική κοινωνία.
 • Ενιαίος σχεδιασμός της ‘’ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης’’ με ψηφιακές εφαρμογές, διασυνδεδεμένες μεταξύ τους και με πρόσβαση με τον ίδιο κωδικό.
 • Ιδιοκτησία και δημόσιος έλεγχος των ψηφιακών εφαρμογών και λογισμικών (π.χ. ΑΑΔΕ, ΕΛΣΤΑΤ, κ.ά.) και των βάσεων δεδομένων, με διαβαθμισμένη πρόσβαση.
 • Ηλεκτρονική βάση εξυπηρέτησης με δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών και άμεσης λήψης των εγγράφων που έχουν πάρει ήδη στο παρελθόν.
 • Διεύρυνση των ανοιχτών δεδομένων.
 • Προστασία Δεδομένων με τήρηση του Γενικού Κανονισμού GDPR.
 • Αναρρωτικές άδειες με γνωμάτευση ιατρού, χωρίς την αναγραφή της ασθένειας.

Αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία

 • Εσωτερική αξιολόγηση των δομών, των υπηρεσιών και των υπαλλήλων. Επανακαθορισμός της λειτουργίας των υπηρεσιών και των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.
 • Πλήρωση των οργανογραμμάτων στις υπηρεσίες και πρόσληψη επαρκούς και καταρτισμένου προσωπικού.
 • Αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους πολίτες.
 • Αξιολόγηση των αναγκών και υλοποίηση των απαραίτητων προσλήψεων σε συνδυασμό με την εθελούσια κινητικότητα.
 • Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους υπαλλήλους. Πρόσληψη όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 • Ενιαίο μισθολόγιο σε δημόσιο – ΝΠΔΔ- ΝΠΙΔ.
 • Αναβάθμιση του ρόλου της Βουλής. Καλή νομοθέτηση, κωδικοποίηση, απλούστευση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας. Κατάργηση της πολυνομίας.
 • Ίδια ποινική μεταχείριση πολιτών, βουλευτών, υπουργών. Κανένα προνόμιο καμία διακριτή μεταχείριση.
 • Για το εκλογικό σύστημα χρήση μόνο της απλής αναλογικής.
 • Επιτάχυνση του έργου της Δικαιοσύνης.
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε όλους/ες όσοι/ες εμπλέκονται σε νομικές υποθέσεις με την ιδιότητα του/της υπαλλήλου.
 • Διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας μέσω ΑΣΕΠ και ενίσχυση, αναδιαμόρφωση και ανεξαρτησία του.
 • Επανεξέταση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και του πλαισίου λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών.
 • Κατάργηση των ΣΔΙΤ. Ενίσχυση των δημόσιων έργων με αξιοποίηση των –υψηλού επιπέδου– προσόντων και ικανοτήτων του στελεχιακού δυναμικού.
 • Γεωγραφική και λειτουργική αποκέντρωση των υπηρεσιών.
 • Διακριτός ρόλος πολιτικής και δημόσιας διοίκησης, ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα οι καθορισμένες διαδικασίες.
 • Διακριτός ρόλος Γενικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σαφές και διακριτό πλαίσιο λειτουργίας, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις αντικειμένων.
 • Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη.
 • Εξορθολογισμός των δαπανών. Γρήγορη εκκαθάριση των δαπανών και απλούστευση των ελέγχων και των διαδικασιών για μικρές δαπάνες.
 • Προσαρμογή της λειτουργίας των υπηρεσιών στην πράσινη μετάβαση. Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, περιορισμός της έγγραφης αλληλογραφίας, περιορισμός της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης, ανακύκλωση συσκευών. Υιοθέτηση των «Πράσινων Προμηθειών».
 • Αναβάθμιση του ρόλου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και ενίσχυση του ρόλου του ΙΝΕΠ. Δωρεάν επιμόρφωση των υπαλλήλων, κάθε βαθμίδας και παρότρυνση να συμμετέχουν.
 • Αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του κάθε υπαλλήλου. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
 • Θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής δημοσίων υπαλλήλων για την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών από τα συστήματα δημόσιας διοίκησης άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ένα διαρκές «Erasmus» χωρίς περιορισμούς ηλικίας, προϋπηρεσίας και τυπικών προσόντων.
 • Συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης των υπηρεσιών. Εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας και της διοίκησης μέσω στόχων.
 • Ευπροσάρμοστο ωράριο εργασίας, με τηλεργασία για όσους υπαλλήλους το επιθυμούν.
 • Εστίαση στην ποιότητα της εργασίας.
 • Δημιουργία κινήτρων και δυνατότητας εξέλιξης για υπηρεσίες και υπαλλήλους.

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Στην Ελλάδα συναντάμε ιστορικά μία γραφειοκρατική αστυνομία με βασικό στοιχείο την καταστολή πολιτικών δικαιωμάτων. Ειδικά τα τελευταία χρόνια μπορούν να παρατηρηθούν περιστατικά συνεργασίας με τον ακροδεξιό και νεοναζιστικό χώρο και μία αστυνομία που λειτουργεί με μιλιταριστικά, ρεβανσιστικά και ταξικά χαρακτηριστικά. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη μία ταυτόχρονα ριζοσπαστική και ρεαλιστική προσέγγιση και μεταρρύθμιση του πλαισίου αστυνόμευσης.

Απαιτείται ένας εκ βάθρων επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εξαιρετικά ευρεία εντολή της θα πρέπει να περιοριστεί και να εστιάσει στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας με πληθώρα άλλων αρμοδιοτήτων να μεταφέρονται σε κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα πλαισιώνουν το έργο της ΕΛΑΣ ή θα λειτουργούν και αυτόνομα, δυνητικά στα πλαίσια υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αυτός ο απαραίτητος προοδευτικός επανασχεδιασμός της δημόσιας ασφάλειας θα πρέπει να λάβει χώρα στα πλαίσια δημοκρατικής αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και γενικότερης ανακατανομής πόρων από την καταστολή στην καταπολέμηση των αιτιών της εγκληματικότητας. Στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή, που τα κινήματα παγκοσμίως μάχονται για τον εκδημοκρατισμό και την αποχρηματοδότηση της αστυνομίας (defund the police).

Μία τέτοια μεταρρύθμιση θα συμπεριλαμβάνει και την κατάργηση ειδικών σωμάτων της αστυνομίας (ΜΑΤ, ομάδες Δέλτα, Ζήτα, Δίας κλπ.), τον αφοπλισμό των αστυνομικών που μετέχουν σε καθημερινές περιπολίες και τον κοινωνικό έλεγχο της εκπαίδευσης και του έργου της αστυνομίας (βλ. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτική Πολιτική, Καταστολή – Κρατική βία). Ο κοινωνικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται με συμμετοχή των πολιτών και για αυτό προβλέπεται η σύσταση ΔΙΑΣΚΕΠ (με μέλη 1/3 από το κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα από πολίτες και ειδικούς) με στόχο τον έλεγχο των προγραμμάτων σπουδών, τη διασφάλιση της σταθερής εκπαίδευσης των αστυνομικών στα διεθνή πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες ανάθεσης και διενέργειας ΕΔΕ.

Τέλος, είναι σημαντικό να υπάρξει ταυτόχρονη νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμιση και τον έλεγχο των ιδιωτικών σωμάτων ασφαλείας, καθώς σε ένα πλαίσιο εκδημοκρατισμένης αστυνομίας υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης παρακρατικών ιδιωτικών ομάδων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο