ΑμεΑ

Οι θέσεις του ΜέΡΑ25 για τα Άτομα με Αναπηρία

Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας κρίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

Προοίμιο

Ο σεβασμός της οργανωμένης κοινωνίας προς τα ΑμεΑ πρέπει να αποτελείται από ένα διττό πλέγμα προστασίας: αφενός θεσμική προστασία κατά οποιασδήποτε διάκρισης και αφετέρου απρόσκοπτη και δίχως περιορισμούς εξομάλυνση του βίου των ΑμεΑ με παροχές από την Πολιτεία στην υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την αξιοπρεπή ηθική και υλική διαβίωση τους. Το ΜέΡΑ25 δεν θα πέσει στην παγίδα της διάκρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε θετικά και αρνητικά, σε παροχές και προστασία από τις διακρίσεις. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ένα και αδιαίρετο σύνολο παροχών και προστασίας κατά των διακρίσεων. Οι θέσεις του ΜέΡΑ25 για τα Άτομα με Αναπηρία υπηρετούν ακριβώς αυτό το πλαίσιο προστασίας και παροχών.

Βασικές Πολιτικές για τα Άτομα με Αναπηρία

 1.  Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) έως το 2030 με σαφείς πληροφορίες για τη χρηματοδότηση των μέτρων και συγκεκριμένους δείκτες για την επίτευξη των στόχων, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Κατά την προετοιμασία του ΕΣΔ ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία (ή των γονέων στην περίπτωση ανηλίκων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους).
 2. Δημιουργία Ταμείου Συμπερίληψης και Μακροχρόνιας Υποστήριξης που θα διασφαλίζει τη λήψη μέτρων για μια αυτοπροσδιοριζόμενη ζωή με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία («λειτουργικά κριτήρια»). Μέσω του Ταμείου θα εκπληρωθούν και τα χρόνια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος, όπως η παροχή υπηρεσιών προσωπικής βοήθειας σε πολίτες με αναπηρία, η εναρμόνιση των υπηρεσιών φύλαξης παιδιών με αναπηρία ή παιδιών με γονέα ΑμεΑ, κ.ά.
 3. Δωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων θεραπειών, φαρμάκων, αναλώσιμων υγειονομικών υλικών.
 4. Καθιέρωση νομικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει τους σημαντικούς εθνικούς κανονισμούς για την παροχή υπηρεσιών «Προσωπικής Βοήθειας» σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες με αναπηρία και την επίσημη αναγνώριση του επαγγέλματος του «Προσωπικού Βοηθού», όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 5. Πλήρες δημόσιο δίκτυο πρώιμης και έγκαιρης διάγνωσης σοβαρών ασθενειών και αναπηριών. Σύσταση Κέντρων Αποκατάστασης σε όλα τα επίπεδα, με εξειδίκευση σε διαφορετικά είδη αναπηρίας και στελέχωση από αντίστοιχες ειδικότητες ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.
 6. Ενοποίηση όλων των επιδομάτων αναπηρίας σε ένα, και μετατροπή του σε ειδική κοινωνική σύνταξη που θα παρέχει αξιοπρεπή διαβίωση.
 7. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ενός δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς, για τη στήριξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες, μέχρι το 2030. Ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών σε όλα τα δημόσια σχολεία, με ενίσχυση αναγκαίων υπηρεσιών, όπως η παροχή υποστηρικτικού διδακτικού προσωπικού.
 8. Προσανατολισμός προς μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της εξάλειψης νομικών ή οικονομικών φραγμών (όπως είναι η αναφορά στη «μη ικανότητα για εργασία» για τα άτομα με αναπηρίες). Προσαρμογή των θέσεων εργασίας στις προσωποποιημένες συνθήκες εργασίας κάθε υπαλλήλου με αναπηρία, με την παράλληλη υποστήριξη των εργοδοτών από την πολιτεία, πχ. εξοπλίζοντας τον χώρο εργασίας με τις αναγκαίες υποστηρικτικές τεχνολογίες και χρηματοδοτώντας το ενδεχόμενο κόστος εργονομικών προσαρμογών.
 9. Διεύρυνση των ποσοστώσεων για προσλήψεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σχετική προσαρμογή της νομοθεσίας του ΑΣΕΠ. Θέσπιση σχετικών προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ.
 10. Προσβάσιμα και πράσινα ΜΜΜ που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλους ανεξαιρέτως τους επιβάτες, αλλά και την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος. Δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες με αναπηρία.
 11. Μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των πολιτών με αναπηρία, με υπολογισμό της εργατικής εισφοράς και παροχή συστήματος κινήτρων.
 12. Εκσυγχρονισμός του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα στην κατεύθυνση της θέσπισης της προσβασιμότητας των αναπήρων σε όλες τις νέες κατασκευές, δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και της μετασκευής των παλαιότερων, όπου αυτό είναι δυνατό.
 13. Θέσπιση επιχορήγησης θεάτρων, κινηματογράφων και ξενοδοχείων για τις εργασίες αποκατάστασης της προσβασιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών τους και ενεργοποίηση ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Πρόβλεψη για δωρεάν παροχές σε ΑμεΑ που κάνουν χρήση αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών.
 14. Έμπρακτη απενοχοποίηση της αναπηρίας με μέτρα υπέρ της αποϊδρυματοποίησης, απέναντι στην «κουλτούρα της εξάρτησης» και της ιατρικοποίησης της αναπηρίας. Πλήρης και ισότιμη αναγνώριση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων με αναπηρία, βάσει του κοινωνικού μοντέλου αξιολόγησης της αναπηρίας.
 15. Απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφορία για όλους μέσω της πλήρους εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και των Ευρωπαϊκών Προτύπων για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Αξιολόγηση των ιστοτόπων και των εφαρμογών του δημόσιου τομέα από IT ειδικούς στον Καθολικό Σχεδιασμό (Universal Design), με τη συνδρομή χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών (assistive technology users). Παράλληλη προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης από εξειδικευμένο προσωπικό για την εκπαίδευση των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, ώστε να παραμείνει η τεχνογνωσία στα χέρια των εργαζομένων, αποφεύγοντας τις αναθέσεις σε εξωτερικούς προμηθευτές.
 16. Εξάλειψη της αδικίας και των διακρίσεων στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μέσω των λύσεων που παρέχει η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου και να προασπίζεται η ελευθερία και η ιδιωτικότητα των πολιτών με αναπηρία.

Άτομα με Αναπηρία και Προσβασιμότητα – Μεταφορές κ Υποδομές

Αναφορικά με τα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα κριτήριο είναι η καθολική προσβασιμότητα και η εξάλειψη των αποκλεισμών. Το ΜέΡΑ25 με ευαισθησία απέναντι στα δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρίες (εμφανείς ή μη) και περιορισμένη κινητικότητα (παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες) στοχεύει στο να φέρει νέα ώθηση στη διασφάλιση της προσβασιμότητας κατά την παροχή υπηρεσιών μεταφορών και την κατασκευή ή βελτίωση των υποδομών.

Η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί κρίσιμη ατζέντα για το ΜέΡΑ25. Είναι σημαντικός ο σχεδιασμός των προϊόντων και των περιβαλλόντων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού. Η επιδίωξη είναι να επιτραπεί στα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Συνοπτικά προτείνονται:

 • Ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό 10ετές σχέδιο δράσης ενσωμάτωσης αρχών καθολικού σχεδιασμού, που θα αξιολογείται διαρκώς και θα επιβλέπεται, ενώ υποστηρίζεται από συμβουλευτικό όργανο αποτελούμενο και από εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία.
 • Εισαγωγή αρμοδιότητας υπηρεσιών προσβασιμότητας στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, για τη μελέτη και την επίβλεψη έργων που αφορούν τα έργα προσβασιμότητας στον χώρο. Παράλληλα, τα άτομα με αναπηρία της πόλης και τα εμποδιζόμενα άτομα συνεργάζονται στενά στα έργα σε ζητήματα «επιτόπιων δοκιμών».
 • Ίδρυση Ειδικού Γραφείου για άτομα με αναπηρία, με στόχο τον εντοπισμό τομέων που παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες και τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και κτίρια, υπεύθυνο και για τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στην πόλη. Στο Ειδικό Γραφείο υπάγονται ομάδες αστικής κινητικότητας που αποτελούνται από ΑμεΑ, από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και εκπροσώπους της δημοτικής ή περιφερειακής αρχής.
 • Ίδρυση forum με σκοπό να προσφέρει έναν ανοικτό δίαυλο για διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και, κυρίως, με τα άτομα με αναπηρία, αλλά και οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ζητημάτων προσβασιμότητας.
 • Σχεδιασμό ολοκληρωμένων διαδρομών στα ΜΜΜ εντός αστικού ιστού και βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλους τους δημόσιους χώρους (παραλίες, πάρκα, δημόσιες υπηρεσίες, κέντρα πολιτισμού κ.λπ.), προκειμένου να μπορούν τα άτομα με αισθητηριακές διαταραχές και κινητικά προβλήματα να κινηθούν με ασφάλεια και άνεση.
 • Οικονομικά κίνητρα για την προσαρμογή υπαρχόντων ιδιωτικών κτιρίων στις απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε τα άτομα αυτά να δύναται να κατοικήσουν, να εργαστούν ή να φιλοξενηθούν.
 • Ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους των συνοδών σκύλων-οδηγών για τα άτομα με προβλήματα όρασης

Τα εμπόδια στο περιβάλλον που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε «υγιή άτομα» δημιουργούν ανικανότητα όχι μόνο για άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και για παιδιά, ηλικιωμένους, έγκυες, ποδηλάτες, άτομα με καροτσάκια, άτομα με βαλίτσες, άτομα που χάνουν τα γυαλιά τους και όποιον αποκλίνει από τον ανθρωπομετρικό μέσο όρο προσωρινά ή μόνιμα.

Η αναπηρία δεν είναι απλώς ένα ζήτημα μιας μικρής μειονότητας στον γενικό πληθυσμό. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερος πληθυσμός που επηρεάζεται, όπως το οικογενειακό περιβάλλον, που περιορίζεται λόγω των δεσμεύσεων από την φροντίδα των ατόμων που ζουν με αναπηρία. Η διασφάλιση της προσβασιμότητας προάγει την ανεξαρτησία και για τις δύο πλευρές.

Για το ΜέΡΑ25, οι βελτιώσεις στις υποδομές και τις μεταφορές έχουν βασικό ρόλο στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να επιτρέπει σε όλους να αποφεύγουν τη φτώχεια, επιτρέπει σε όλα τα παιδιά να πάνε σχολείο, μειώνει τον κίνδυνο θανατηφόρων ατυχημάτων ή και ασθενειών.

Η προσβάσιμη υποδομή δημιουργεί ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρίες και περιορισμένη κινητικότητα, επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν τα αστικά, πολιτιστικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά τους δικαιώματα. Χωρίς προσβάσιμη μεταφορά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες ενδέχεται να αποκλειστούν από την ανεξάρτητη συμμετοχή στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στην κοινωνική επαφή και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑμεΑ: Αντισταθμιστική αγωγή – Ειδική αγωγή – Ειδικά σχολεία

 1. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην αντισταθμιστική εκπαίδευση με στόχο την ένταξη και επανένταξη μαθητών στη διαδικασία μάθησης, τη μείωση της μαθητικής διαρροής, την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στηρίζουμε κάθε θεσμική δυνατότητα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία σε ασθενείς και κρατούμενους και η διδασκαλία στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο οργανισμών θεραπείας, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων. Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση μίας Τάξης Ένταξης, δηλαδή την ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής για κάθε 60-100 μαθητές σε όλη τη βασική Εκπαίδευση με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών εντός της σχολικής μονάδας.
 2. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει στήριξη των ΑμεΑ και των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να εντάσσονται αρμονικά στο σχολικό περιβάλλον. Θέλουμε πραγματική ένταξη των ΑμεΑ στα σχολεία και τα Πανεπιστήμιά μας. Θέλουμε κτίρια και σχολές προσπελάσιμες από τα ΑμεΑ.
 3. Τα άτομα που έχουν ζητήματα δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών δεν καταφέρνουν να ξεδιπλώσουν όλο το δυναμικό τους, ενώ συχνά μέσα στο σχολείο περιθωριοποιούνται καθώς δεν τους δίνεται ο κατάλληλος τρόπος να αντιληφθούν πράγματα που δυσκολεύονται να καταλάβουν ή να απομνημονεύσουν. Για ένα σχολείο συμπερίληψης θα πρέπει η διδασκαλία στις τάξεις να προσαρμοστεί και στο δικό τους τρόπο μάθησης και λειτουργίας.
 4. Πρέπει να προβλέψουμε ικανά σε αριθμό και πυκνότητα επιστημονικά κέντρα για δωρεάν ψυχολογική και θεραπευτική στήριξη για παιδιά και οικογένειες, αλλά και για στήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
 5. Το σχολείο χρειάζεται ειδικό παιδαγωγικό υλικό και προσαρμοσμένη διδασκαλία σε μικρές ομάδες για τα παιδιά της τάξης ένταξης, τις τάξεις υποδοχής και τα παιδιά με μαθησιακές και ειδικές ανάγκες. Εντάσσουμε ισότιμα τους δασκάλους και τους καθηγητές ΑμεΑ στην Α/θμια και τη Β/θμια εκπαίδευση. Καταργούμε την υποχρέωση της αρτιμέλειας για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας. Αυτό θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε πραγματικά τα σχολεία μας στα ΑμεΑ και να φέρουμε σε επαφή όλη την εκπαιδευτική κοινότητα με την ύπαρξη και τις ανάγκες των ΑμεΑ.

Πολιτισμός και Άτομα με Αναπηρίες

 • Το ΜέΡΑ25 στηρίζει έμπρακτα τους συμπολίτες μας με αναπηρίες και θεωρεί ότι πρέπει όλες οι παραστάσεις και τα πολιτιστικά γεγονότα να έχουν πρόσβαση για ΑμεΑ.
 • Να ευνοούν τη συμμετοχή ΑμεΑ στα καλλιτεχνικά δρώμενα.
 • Να υπάρχει ειδική μέριμνα για χρήση νοηματικής γλώσσα, γραφής braille, ταυτόχρονης μετάφρασης σε ειδικές γλώσσες, ώστε τα καλλιτεχνικά δρώμενα να μην αποκλείουν κατηγορίες συμπολιτών μας.

Άτομα με Αναπηρία και Δημόσια Διοίκηση

 • Διευκόλυνση της δια ζώσης και της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών και ιδιαίτερα των ΑΜΕΑ.
 • Εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες από όλους τους πολίτες με ειδική πρόβλεψη για τις απομακρυσμένες περιοχές με υπέργηρο πληθυσμό.
 • Δημιουργία τμήματος εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε όλες τις υπηρεσίες.
Μετάβαση στο περιεχόμενο