Επιτροπή Διαμεσολάβησης

Σκοπός της Επιτροπής Διαμεσολάβησης είναι να δέχεται όλα τα σχετικά αιτήματα, απορίες και παράπονα των μελών και να διαμεσολαβεί μεταξύ τους ή μεταξύ μελών και οργάνων του κόμματος (π.χ. η Πολιτική Γραμματεία, η ΟΕΣΚΕ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα) με στόχο την επίλυση του όποιου προβλήματος στο πλαίσιο του Κώδικα Συντροφικής Συμπεριφοράς, της Ιδρυτικής Διακήρυξης και του Καταστατικού του ΜέΡΑ25, καθώς και του Μανιφέστου του DiEM25.

Τα 2 μέλη που επιλέχθηκαν από την Πολιτική Γραμματεία του ΜεΡΑ25 και το Εθνικό Συμβούλιο του DiEM25 είναι η Κωνσταντίνα Κατμαδά (Πολιτική Γραμματεία MέΡΑ25, Θεσσαλονίκη) και ο Jochen Schult (Εθνικό Συμβούλιο DiEM25 Ελλάδας, Αθήνα), οι οποίοι πλαισιώνονται από τα 3 κληρωτά μέλη Ειρήνη Μήτσιου, Νίκο Μαρμαρίδη και Ελευθερία Κατσούλη.

Ως αναπληρωματικοί για περιπτώσεις που υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος σε ένα από τα μέλη της τριμελούς υποστηρικτικής ομάδας είναι οι: Ευθύμης Κωνσταντινίδης, Μαρία Μποτονάκη, Γιάννης Γκούμας, Ευαγγελία Μουστάκα, Δημήτριος Καλπάκης, Κατερίνα Μαυρομάτη, Διονύσης Συρεβέτας.

Ο τρόπος επιλογής των αναπληρωματικών θα ακολουθήσει την διαδοχή κλήρωσης , με μόνο περιορισμό η τριμελής υποστηρικτική ομάδα να περιλαμβάνει και τα δύο φύλα.

Κανόνες και Όροι Διαμεσολάβησης για ζητήματα μελών του DiEM25/MέΡΑ25 Ελλάδας

Άρθρο 1 Ισχύς. Αποδοχή Όρων του Παρόντος.

Τα μέρη που συμμετέχουν σε διαδικασία Διαμεσολάβησης διενεργούμενη από την Επιτροπή Διαμεσολάβησης​​ (στο εξής: Διαμεσολαβούμενοι)​​ δεσμεύονται με μόνη τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης από τους όρους του παρόντος, που δεσμεύουν άλλωστε και την Επιτροπή Διαμεσολάβησης και τα όργανα του ΜέΡΑ25 και του DiEM25, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων του άρθρου 3 για τα προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 2  Χαρακτήρας της Διαδικασίας Διαμεσολάβησης ενώπιον της Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Αποδοχή ή Άρνηση Συμμετοχής.

Η εκάστοτε διενεργούμενη διαδικασία Διαμεσολάβησης ενώπιον της Επιτροπής Διαμεσολάβησης (στο εξής: Διαμεσολάβηση) αποσκοπεί στην εξομάλυνση διαφορών, “τριβών” κτλ. και στην εμπέδωση θετικών συντροφικών σχέσεων μεταξύ μελών που απευθύνονται σε αυτήν και όχι στην απόδοση ευθυνών. Διαμεσολάβηση νοείται αυστηρά μεταξύ δύο μελών που επιθυμούν αμοιβαία να αποσοβηθεί διαφορά μεταξύ τους με τη βοήθεια τρίτου αντικειμενικού μέλους, με πρωτοβουλία του ενός ή και των δύο.

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει ισότιμα τους Διαμεσολαβούμενους και ενεργεί αντικειμενικά και αμερόληπτα, χωρίς να αποκτά οιονεί δικαιοδοτικό ρόλο.​  Η Διαμεσολάβηση έχει το θετικό χαρακτήρα της εξομάλυνσης σχέσεων με τη βοήθεια ενός τρίτου μέλους που απαγορεύεται αυστηρά να πάρει θέση, και ως εκ τούτου απαγορεύεται να αποκτήσει τιμωρητικό χαρακτήρα* ή να αναγκαστεί μέλος να συμμετάσχει σε αυτήν παρά τη θέλησή του.

Μετά την πρόσκληση μίας/ενός συνοδοιπόρου σε Διαμεσολάβηση, που κοινοποιείται από την Επιτροπή Διαμεσολάβησης στο μέλος που απευθύνεται, και καλύπτεται από την προστασία των άρθρων του παρόντος, το μέλος έχει προθεσμία 10 ημερών να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στη συμμετοχή στη Διαδικασία, χωρίς καμία συνέπεια.

*Τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος (παραβίαση Κώδικα Συντροφικότητας Μελών) να καταθέσουν πρόταση μομφής στο DiEM25, στο οποίο υποχρεωτικά είναι γραμμένα όλα τα μέλη του ΜέΡΑ25, με βάση τους κανόνες που προβλέπει το καταστατικό του.

Άρθρο 3 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αρχή της Μυστικότητας της διαδικασίας Διαμεσολάβησης.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του ΜέΡΑ25 αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Επιτροπής Διαμεσολάβησης.​  Οι Διαμεσολαβούμενοι συναινούν στην καταγραφή όλων των κάτωθι περιγραφομένων σταδίων της Διαμεσολάβησης για λόγους ασφάλειας των διαδικασιών σε μη δημοσιευτέο αρχείο στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Επιτροπής Διαμεσολάβησης, εξαιρουμένων μελών της που έχουν τυχόν εξαιρεθεί κατά το άρθρο 5 του παρόντος.

Άρθρο 4 Στάδια Διαδικασίας Διαμεσολάβησης

Τα μέλη της Επιτροπής Διαμεσολάβησης δεσμεύονται να τηρήσουν​ τα υποχρεωτικώς προβλεπόμενα εκ των​ παρακάτω σταδίων διαδικασίας διαμεσολάβησης:​
α) πλήρης ακρόαση των θεμάτων προς Διαμεσολάβηση, επιχειρημάτων​ κτλ. κάθε Διαμεσολαβούμενου σε ξεχωριστή ηλεκτρονική συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής Διαμεσολάβησης τουλάχιστον άπαξ για κάθε Διαμεσολαβούμενο.​
β) υποχρεωτική από κοινού ακρόαση των ενδιαφερομένων σε ηλεκτρονική συνάντηση με την Επιτροπή Διαμεσολάβησης στο προαναφερθέντα ρόλο της ως κατευναστικός και αμερόληπτου ακροατής
γ) Επιπλέον προαιρετικές ξεχωριστές συναντήσεις. Εάν​ Διαμεσολαβούμενος ζητήσει επιπλέον ακρόαση, ερωτάται υποχρεωτικώς και το έτερο μέλος αν επιθυμεί το ίδιο. Οι​ προαιρετικές επιπλέον​ συναντήσεις με την Επιτροπή Διαμεσολάβησης πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο στάδιο της διαδικασίας και να είναι διαθέσιμος ο ίδιος χρόνος από την Επιτροπή προς τους Διαμεσολαβούμενους για τη διενέργειά τους.
δ) προαιρετικές περαιτέρω κατευναστικές συναντήσεις με τα δύο μέλη παρόντα αν το ζητήσει τουλάχιστον ο ένας ή αν η Επιτροπή Διαμεσολάβησης κρίνει ότι υπάρχει περιθώριο εξεύρεσης συναίνεσης​
ε) υποχρεωτική τελική συνεδρίαση της Επιτροπής για τη λήξη της εκάστοτε Διαμεσολάβησης.​

Η Διαμεσολάβηση λήγει είτε θετικά, με την παρουσία των Διαμεσολαβούμενων στην κοινή συνεδρίαση και την αμοιβαία υπογραφή κειμένου (βλέπε: Πρότυπο κειμένου από την Επιτροπή Διαμεσολάβησης) που εκφράζει την από κοινού εξεύρεση συναινετικών λύσεων σε όλα τα προβλήματα που έθεσαν στο πρώτο στάδιο (έκτος αν συμφωνήσουν αμοιβαία ότι αυτά δεν υφίσταται πλέον) είτε έχει αρνητική έκβαση, οπότε παρίσταται η Επιτροπή Διαμεσολάβησης και μόνο στην τελευταία συνεδρίαση για την συγκεκριμένη υπόθεση και υπογράφει Έκθεση για την έκβαση της χωρίς να παρεκκλίνει από τον άνωθι περιγραφόμενο​ μη δικαιοδοτικό ρόλο της. Η διαδικασία διαμεσολάβησης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει 30 ημέρες από την ημέρα της γνωστοποίησης του περιστατικού προς την Επιτροπή Διαμεσολάβησης.

Άρθρο 5 Κανόνες Δεοντολογίας Μελών Επιτροπής Διαμεσολάβησης

Η ισότιμη και αντικειμενική αντιμετώπιση των Διμεσολαβούμενων από την Επιτροπή Διαμεσολάβησης διασφαλίζεται από την​ αμεροληψία των μελών της και την απαρέγκλιτη τήρηση από αυτήν της αρχής της μυστικότητας των διαδικασιών της. Η έλλειψη οιονεί δικαιοδοτικού ρόλου συνεπάγεται απαγόρευση κρίσεων για τις προσωπικές διαφορές που έρχονται στην αντίληψη της όχι όμως για την καλή πίστη ή την παρελκυστική πρόθεση με την οποία συμμετέχουν τα μέλη στη διαδικασία Διαμεσολάβησης, όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις. Μέλος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης που έχει έρθει σε προσωπική ρήξη δημόσια και αποδείξιμη με διαμεσολαβούμενο αυτοεξαιρείται για λόγους αμεροληψίας εκτός  αν ο ίδιος ο Διαμεσολαβούμενος δηλώσει αμετάκλητα ότι δεν υφίσταται πλέον τριβή. Μέλη της Επιτροπής Διαμεσολάβησης που συνδέονται με σχέση συγγένειας ή ισχυρής φιλίας με διαμεσολαβούμενες/ους εξαιρούνται τής συγκεκριμένης διαδικασίας διαμεσολάβησης που τις/ους αφορά.

Εάν επιθυμείτε την παρέμβαση της Επιτροπής Διαμεσολάβησης για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος συμπληρώστε την Φόρμα Αναφοράς και αποστείλετέ την στο [email protected].

Μετάβαση στο περιεχόμενο