Η α λα καρτ εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, το παράδειγμα της MIP

Η α λα καρτ εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, το παράδειγμα της MIP To 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθέτησε την ΜΙΡ (Macroeconomic Imbalance Procedure – Διαδικασία Εξομάλυνσης Μακροοικονομικών Ανισορροπιών), νομοθεσία στην οποία περιγράφονται οι μακροοικονομικές ανισορροπίες που δυνητικά απειλούν την συνοχή και την ίδια την υπόσταση της νομισματικής, τουλάχιστον, Ένωσης. Η πιο σημαντική ανισορροπία που…