To ΜέΡΑ25, στο πλαίσιο της έναρξης της επίσημης διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής, καταθέτει στο δημόσιο διάλογο 28 προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΜέΡΑ25 θεωρεί αναγκαία την ριζική, προοδευτική και δημοκρατική αναθεώρηση του σημερινού συντάγματος στις εξής κατευθύνσεις:

α) ενίσχυση της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων

β) ενίσχυση της ουσιαστικής και αποφασιστικής συμμετοχής των πολιτών στους πολιτειακούς θεσμούς και αλλαγή του καθεστώτος ασυλίας και διώξεων των βουλευτών και των υπουργών

γ) διαχωρισμό πολιτείας και εκκλησίας

δ) στην αποσύνδεση της προεδρικής εκλογής από τις  κοινοβουλευτικές εκλογές.

1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Καταργείται η υπάρχουσα θρησκευτική επίκληση στο προοίμιο του συντάγματος, και αντικαθίσταται ως εξής: «Με συνείδηση της ευθύνης του και διαπνεόμενος από τη θέληση να υπηρετήσει τις αξίες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, καθώς και την παγκόσμια Ειρήνη, ο Ελληνικός Λαός θέσπισε, με τη συντακτική του εξουσία, το παρόν Σύνταγμα».

2. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

α) Λαϊκή αρνησικυρία: Με τη συλλογή ικανού αριθμού υπογραφών πολιτών θα διενεργείται δημοψήφισμα για την κατάργηση ορισμένου νόμου

β) Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία: Με τη συλλογή ικανού αριθμού υπογραφών πολιτών θα διενεργείται δημοψήφισμα που, αναλόγως, θα υποχρεώνει τη Βουλή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία με συγκεκριμένη κατεύθυνση και περιεχόμενο ή θα θέτει στην κρίση του λαού ένα διαμορφωμένο σχέδιο. Άπαντα τα δημοψηφίσματα θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

γ) Σε τοπικό επίπεδο θεσπίζεται η λαϊκή ανάκληση: Δηλαδή με τη συγκέντρωση του προβλεπόμενου αριθμού υπογραφών πολιτών θα διενεργείται δημοψήφισμα με αντικείμενο την πρόωρη λήξη της θητείας συγκεκριμένου μονοπρόσωπου ή συλλογικού αντιπροσωπευτικού οργάνου.

3. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΛΗΡΩΤΩΝ & ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΔΙΑΣΚΕΠ)

Ο θεσμός των ΔΙΑΣΚΕΠ προσβλέπει στην δημιουργία γέφυρας μεταξύ πολιτών και νομοθετικής εξουσίας σε σειρά από τομείς που ούτε ο κρατισμός ούτε η ιδιωτικοποίηση μπορούν να παράσχουν λύσεις. Π.χ. στην χάραξη πολιτικής για την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τα Μέσα Ενημέρωσης, τις καίριες αναπτυξιακές και οικολογικές αποφάσεις κλπ.

Τα ΔΙΑΣΚΕΠ θα χαράσσουν την πολιτική σε επιλεγμένους κλάδους μέσα από συνεχή, από-κομματικοποιημένο διάλογο στον οποίο θα συμμετάσχουν πολίτες πέραν των συντεχνιών ή των κομμάτων. Για να εξασφαλιστεί η ακηδεμόνευτη λειτουργία των ΔΙΑΣΚΕΠ τα μέλη τους θα αποτελούνται από τρεις ομάδες: κατά 1/3 με κλήρωση από όλους τους εμπλεκόμενους του χώρου (π.χ. εκπαιδευτικούς στο ΔΙΑΣΚΕΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ), κατά άλλο 1/3 από πολίτες, ενώ το λοιπόν 1/3 θα διορίζεται από τα εκλεγμένα όργανα (π.χ. από τα κοινοβουλευτικά κόμματα στην περίπτωση των ΔΙΑΣΚΕΠ εθνικής εμβέλειας ή τους περιφερειακούς συμβούλους στην περίπτωση των ΔΙΑΣΚΕΠ περιφερειακής εμβέλειας).

Ανά τακτές περιόδους, π.χ. κάθε τρίμηνο, τα ΔΙΑΣΚΕΠ θα συγκαλούνται για εντατικές συνδιασκέψεις που θα αφορά συγκεκριμένο θέμα. Για το θέμα αυτό θα εισηγούνται προτάσεις πολιτικής οι εκπρόσωποι στο ΔΙΑΣΚΕΠ της κυβέρνησης και των αντιπολιτευόμενων κομμάτων (καθώς και ειδικοί που θα υποστηρίζουν τις θέσεις τους) ή αντίστοιχα της Περιφέρειας ενώ τα μέλη του ΔΙΑΣΚΕΠ θα μπορούν να θέτουν ερωτήματα, να αντιπροτείνουν πολιτικές κλπ. Στο τέλος της συνδιάσκεψης, στην βάση της εμπεριστατωμένης συζήτησης, το ΔΙΑΣΚΕΠ θα λαμβάνει συγκεκριμένες αποφάσεις. Η κυβέρνηση ή η Περιφέρεια, τότε, θα δύναται να νομοθετεί ανάλογα, εφόσον συμφωνεί με αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση, αν το ΔΙΑΣΚΕΠ καταλήξει στην ίδια απόφαση μετά από διετία τότε αυτή έρχεται προς ψήφιση στην Βουλή όπου θα χρειάζεται πλέον ενισχυμένη πλειοψηφία για να μην γίνει νόμος του κράτους η εισήγηση του εν λόγω ΔΙΑΣΚΕΠ.

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, προσθέτοντας στο άρθρο 21 τις ακόλουθες διατάξεις:

α) Το κράτος λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα και  παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις προς εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και προς προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, του δικαιώματος στην υγεία, εργασία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση. Το Κράτος εγγυάται εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους πολίτες που βρίσκονται κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης, όπως αυτό προσδιορίζεται σε ετήσια βάση με συμμετοχή και δικαίωμα ψήφου εκπροσώπων συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων.

β) Όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες σε συνθήκες ισότητας σύμφωνα με τους όρους που θέτει τυπικός νόμος. Όλοι έχουν δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας κατά την άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους έναντι της προσβολής αυτών από την έλλειψη των νομοθετικών μέτρων που να επιτρέπουν την καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας, παιδείας και κοινωνικής ασφάλισης.

Ενίσχυση της προστασίας της παιδικής ηλικίας, των ΑμεΑ και της τρίτης ηλικίας με τις ακόλουθες προσθήκες στο άρθρο 21:

Προστασία  της παιδικής ηλικίας

α) Το κράτος υποχρεούται να σέβεται τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά αναφέρονται στους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες και στις διεθνείς συμβάσεις, και να παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία του, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του, ή των νομίμων εκπροσώπων του ή της εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, ή της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.

β) Το κράτος υποχρεούται να εξασφαλίζει στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα και λαμβάνει προς τούτο τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.

γ) Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από τα νομοθετικά όργανα, από τις διοικητικές αρχές ή από τα δικαστήρια, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

δ) Το κράτος σέβεται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία έκφρασης, συνείδησης και θρησκείας.

ε) Το κράτος εγγυάται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με τη ηλικία του και το βαθμό ωριμότητάς του. Προς τούτο θα πρέπει να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άμεσα είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που θέτει ο εθνικός νομοθέτης.

στ) Το κράτος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε τα παιδιά με αναπηρία να απολαύουν πλήρως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και των θεμελιωδών ελευθεριών τους μέσα σε συνθήκες ισότητας με τα υπόλοιπα παιδιά.

Προστασία ατόμων με αναπηρία.

Η αναθεώρηση πρέπει να εστιάσει αφενός στην κατοχύρωση των κεκτημένων δικαιωμάτων των ΑμεΑ και στην οικοδόμηση σχέσεων κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των αναγκών και αφ’ετέρου στις ενέργειες για τη διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την έμπρακτη στήριξή τους.

α) Τα κρατικά όργανα εγγυώνται και προωθούν την πλήρη άσκηση και απόλαυση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από τα άτομα με αναπηρία χωρίς καμία απολύτως διάκριση.

β) Προς αυτό τον σκοπό υιοθετούν τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα που διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους όπως αυτά αναγνωρίζονται στις διεθνείς Συμβάσεις και στους διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τροποποιούν ή καταργούν νόμους που συνιστούν διακριτική μεταχείριση κατά των ατόμων με αναπηρία και λαμβάνουν υπόψη τους την προστασία των ατόμων με αναπηρία  σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα.

γ) Αναφορικά με τα κοινωνικά οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τα κρατικά όργανα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα στο μέγιστο των διαθέσιμων πόρων του κράτους, μέσα στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας, με σκοπό να διασφαλίσουν προοδευτικά την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χωρίς καμία επιφύλαξη των υποχρεώσεων του κράτους, όπως αυτές απορρέουν από τη δέσμευση που έχει αναλάβει από τις διεθνείς συνθήκες και κανόνες.

δ) Το κράτος αναγνωρίζει στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα στην εργασία σε συνθήκες ισότιμης μεταχείρισης και χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Προς τούτο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ελεύθερη επιλογή εργασίας, την άρση όλων των εμποδίων  προσβασιμότητας σε αυτή, φυσικών, θεσμικών, αρχιτεκτονικών και ιδεολογικών, για τη διαμόρφωση συνθηκών ισότητας ευκαιριών και θέσεων εργασίας, ισότητας στην αμοιβή και ασφαλών συνθηκών άσκησης της εργασίας.

Προστασία ατόμων τρίτης ηλικίας

Τα κρατικά όργανα εγγυώνται μέσω των κατάλληλων συντάξεων την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων τρίτης ηλικίας και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Προς τούτο και ανεξάρτητα από τις οικογενειακές υποχρεώσεις, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της ευημερίας τους μέσω κοινωνικών υπηρεσιών που εστιάζουν στα ιδιαίτερα προβλήματά τους, της υγείας, της σίτισης, της στέγασης και ανάπαυσης.

5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ

Ενίσχυση του δικαιώματος στην εκπαίδευση με την προσθήκη στο άρθρο 16 παρ. 2 της ακόλουθης διάταξης: Η παιδεία θα έχει ως αποστολή την πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και της αυτονομίας του ατόμου, με σεβασμό στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, στις δημοκρατικές αρχές της συνύπαρξης, της ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης και στα θεμελιώδη και κοινωνικά δικαιώματα.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΠΕΡΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τροποποίηση του άρθρου 28 περί εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων μόνο μέσω δημοψηφίσματος και την επιπλέον προσθήκη στην παρ. 2, ότι το δημοψήφισμα δια του οποίου θα κυρώνεται ή όχι ο νόμος για τη μεταβίβαση των κυριαρχικών αρμοδιοτήτων να έχει δεσμευτικό και όχι συμβουλευτικό χαρακτήρα και να προκηρύσσεται με λαϊκή πρωτοβουλία. Η δε αναγνώριση αρμοδιοτήτων σε διεθνή όργανα να λαμβάνει χώρα με την επιφύλαξη συνεργασίας και εποπτείας από τα κρατικά όργανα και ανεξάρτητες αρχές. Οι αποφάσεις των οργάνων αυτών δεν θα θίγουν την εθνική κυριαρχία, τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις βάσεις της δημοκρατίας, τις αρχές της ισότητας και αμοιβαιότητας.

7. ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                               

8. ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Γενικός Επίτροπος των Διοικητικών Δικαστηρίων με τους αναπληρωτές του θα εκλέγονται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, με συμμετοχή της ολομέλειας του αντίστοιχου δικαστηρίου, των προεδρείων των δικηγορικών συλλόγων και των καθηγητών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των δημόσιων ΑΕΙ της χώρας.

9. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ

Τέλος στην ανισότητα απέναντι στο νόμο ανάμεσα στο βουλευτή και τον απλό πολίτη. Καταργείται η ειδική αποσβεστική προθεσμία της παραγραφής  των αδικημάτων των υπουργών, και η δίωξη και οι λοιπές δικαστικές διαδικασίες που τους αφορούν υπάγονται στην τακτική δικαιοσύνη χωρίς άδεια της Βουλής. Κατάργηση βουλευτικής ασυλίας για ποινικά αδικήματα (αλλά όχι για ζητήματα που αφορούν τα βουλευτικά καθήκοντα – οπότε θα ζητείται η άδεια της Βουλής για παραπομπή.)

10. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ

Πρόβλεψη για δικαστικό έλεγχο αναφορικά με τη νομική εγκυρότητα  νομοσχεδίων που περιλαμβάνουν άσχετες με το κύριο αντικείμενο τους διατάξεις καθώς και άσχετες προσθήκες ή τροπολογίες. Προς αυτό το σκοπό προτείνουμε αναθεώρηση του άρθρου 74 παρ. 5 και συγκεκριμένα του εδαφίου: «Σε περίπτωση αμφιβολίας αποφαίνεται η Βουλή», που δίνει αποκλειστική διακριτική ευχέρεια στο νομοθετικό σώμα να κρίνει και να αποφανθεί για την νομική εγκυρότητα των άσχετων του κύριου αντικειμένου του νομοσχεδίου διατάξεων, προσθηκών και τροπολογιών, με ρητή μνεία ότι η παράβαση των διατάξεων της παρ. 5 του άρ. 74 του Συντ. υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο για νόμους ψηφισμένους μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος.

11. ΊΔΡΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το ΣΔ θα έχει με μόνιμη σύνθεση από μέλη μακράς θητείας και αποκλειστικής απασχόλησης, εκλεγμένα με αυξημένη πλειοψηφία από εκλεκτορικό σώμα τύπου ΔΙΑΣΚΕΠ. Το ΣΔ θα έχει αρμοδιότητες, εκτός από τις σημερινές του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, την αρμοδιότητα ακύρωσης αντισυνταγματικής διάταξης νόμου, κατόπιν παραπομπής από οποιοδήποτε δικαστήριο ότι μία τέτοια διάταξη, κρίσιμη για τη διάγνωση επίδικης διαφοράς, είναι αντισυνταγματική. Επίσης θα έχει αρμοδιότητα παροχής δικαστικής προστασίας και διάγνωσης διαφοράς κατόπιν προσφυγών πολιτών κατά  πράξεων ή παραλείψεων των κρατικών οργάνων που παραβιάζουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματά τους.

12. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

με έμφαση στις διατάξεις που αφορούν στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων της υγείας, παιδείας, εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, προστασία της οικογένειας, μητρότητας, παιδικής ηλικίας, απόρων, ατόμων τρίτης ηλικίας, ατόμων με αναπηρία και λοιπών ευάλωτων ομάδων, με αναθεώρηση του άρθρου 110.

13. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΩΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΟΥΛΗ, ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαμόρφωση ισόρροπων πληθυσμιακά εκλογικών περιφερειών, με τη κατάργηση των μονοεδρικών, διεδρικών αλλά και των μεγάλων εκλογικών περιφερειών. Κατάργηση των βουλευτών Επικρατείας. Κατάργηση των εκλογικών ορίων.

14. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΩΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

α) Δραστική μείωση της χρήσης του κατεπείγοντος στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία

β) Δυνατότητα υποβολής νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου και από τουλάχιστον 10 βουλευτές, με δεσμευτική χρονική διαδικασία έως τριών μηνών για τη συζήτηση και ψήφισή τους στην ολομέλεια.

γ) Δικαίωμα πρότασης τουλάχιστον 10 βουλευτών για διεξαγωγή δημοψηφίσματος για ψηφισμένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.

δ) Δυνατότητα πρόσβασης του βουλευτή σε κάθε κρατικό έγγραφο, ακόμα και στα απόρρητα έγγραφα.

ε) Υπαγωγή της ΕΥΠ σε διακομματική επιτροπή της Βουλής με αποφασιστική αρμοδιότητα ελέγχου της και αναζήτησης πληροφοριών.

στ) Υπαγωγή της Ελληνικής Αστυνομίας σε διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή. Η επιτροπή θα επιλέγει την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, για την οποία θα υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια αστυνομικής και επιστημονικής επάρκειας, όπως ειδικός νόμος θα ορίζει.

15. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Συμμετοχή Διαβουλευτικού Συμβουλίων Κληρωτών και Εκλεγμένων Πολιτών στη διαδικασία εκλογής των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών και υποβολή τους σε ιεραρχικό έλεγχο, πλέον του κοινοβουλευτικού και δικαστικού, στα πλαίσια εκδίκασης αίτησης ακύρωσης κατά των διοικητικών πράξεων που εκδίδουν. Οι αποφάσεις των ανεξάρτητων αρχών με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εις βάρος διοικουμένων, όπως πχ της Αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να εκδίδονται ύστερα από προηγηθείσα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία θα είναι ελεύθερη η είσοδος στο κοινό, να είναι δε το κείμενό τους προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Απόκλιση από την αρχή αυτή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων επιτρέπεται από το Σύνταγμα μόνο επί τη βάσει ειδικής διατάξεως τυπικού νόμου, ή κανονιστικής πράξεως βασισμένη σε ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση, με την οποία θα καθορίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι επιτρεπτό, για συγκεκριμένους λόγους, αναγόμενους στην προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της εθνικής άμυνας, του ιδιωτικού βίου και των συμφερόντων των ανηλίκων, όπως η προστασία αυτή νοείται σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, να διατάσσεται, με αιτιολογημένη απόφαση της οικείας αρχής, η διεξαγωγή σε συγκεκριμένη υπόθεση της όλης διαδικασίας, ή και μέρους αυτής, κεκλεισμένων των θυρών

16. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων για λόγους διαφάνειας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας. Η αξιολόγηση να γίνεται από τους πολίτες-διοικουμένους, συναδέλφους και τους προϊσταμένους, εφόσον οι τελευταίοι έχουν διορισθεί επίσης με αξιοκρατική διαδικασία και δεν έχουν ορισθεί από υπουργούς. Αξιολόγηση αμοιβαία των προϊσταμένων από τους υπαλλήλους.

Σύσταση Συμβουλίου Αξιολόγησης των κρίσεων και των προαγωγών των αστυνομικών, στο οποίο θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, κοινοποίηση της βαθμολογίας στον κρινόμενο και δικαίωμα ένστασης σε δευτεροβάθμιο όργανο. Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής ή αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων ανεξάρτητων αρχών, με συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, η οποία θα δέχεται καταγγελίες, θα συλλέγει τα στοιχεία, θα ελέγχει πειθαρχικά τους αστυνομικούς και θα παραπέμπει υποθέσεις στη δικαιοσύνη.

17. ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΚΕΠ ΜΜΕ                                                                                        

18. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, δημιουργώντας παράλληλα ελκυστικές για νέους και νέες θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης στις ένοπλες δυνάμεις ώστε να υπερκαλυφθούν οι ποσοτικές απώλειες με ποιοτικές βελτιώσεις. Απαγόρευση διέλευσης ή διαμονής στην ελληνική επικράτεια ξένης εθνικής ή πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης. Απαγόρευση συμμετοχής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας σε στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό πλην των ειρηνευτικών αποστολών που τελούν υπό την αιγίδα και την έγκριση του ΟΗΕ.

19. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, π.χ. του νερού και της ενέργειας και συνταγματική απαγόρευση της πώλησης ή μακροχρόνιας παραχώρησης προς εκμετάλλευση των αρχαιολογικών μνημείων, των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων και δημοσίων δασών σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής. Ειδικός νόμος ορίζει το δικαίωμα παραχώρησης σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους όρους εκμετάλλευσης των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων με σκοπό την απόλαυση των χώρων αυτών προς όφελος όλων των πολιτών. Τα άρθρα 16 – Δημόσια Εκπαίδευση – και 24 – Περιβάλλον & Φυσικός Πλούτος – του ισχύοντος Συντάγματος θα θωρακιστούν ακόμη περισσότερο απέναντι στις βλέψεις των ιδιωτικοποιήσεων. Το Κράτος μεριμνά για την ύπαρξη και λειτουργία μίας τουλάχιστον Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας στους τομείς των οδικών, ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών συγκοινωνιών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και της ραδιοτηλεόρασης, και επιβάλλεται η δημοκρατική ανασυγκρότησή τους με κοινωνικό έλεγχο.

20. ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ με στόχο να ελαφρύνονται τα χαμηλά κλιμάκια και να μεταφέρεται το βάρος στα μεγάλα και πολύ μεγάλα εισοδήματα. Η τιμαριθμοποίηση των κλιμακίων και του αφορολογήτου, γίνεται ετήσια με την κατάθεση του προϋπολογισμού.

21. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που είναι καθολικό και αλληλέγγυο και που εγγυάται εξ ίσου σε όλους τους πολίτες την απρόσκοπτη πρόσβαση στην υγεία και την πρόνοια, με κοινωνικές παροχές που καταπολεμούν τη φτώχεια.

22. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΘΡΟ 3 (ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) και αντικαθίσταται ως εξής: α) Το Ελληνικό Κράτος είναι διαχωρισμένο από κάθε θρησκευτική ένωση και τηρεί την αρχή της ουδετερότητας έναντι όλων των θρησκειών. Οι θρησκευτικές ενώσεις αποφασίζουν ελεύθερα για την εσωτερική οργάνωσή τους, όπως νόμος ορίζει. β) Αφαιρούνται  από το σύνταγμα οι εκφράσεις «επικρατούσα θρησκεία», «στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου τριάδας» και όλες οι σχετικές αναφορές στον τρόπο λειτουργίας των εκκλησιών και του καθεστώτος του Αγίου Όρους.

23. Το Δημόσιο θεσπίζει υποχρεωτικά θετικά μέτρα διάκρισης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης παιδιών που προέρχονται από γονείς που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και ειδικότερα τους Ρομά,  τους μουσουλμάνους της Θράκης και τους αλλοδαπούς που είναι οικονομικοί μετανάστες ή πρόσφυγες. Αντικαθίσταται  ο όρος «ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης» από το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος με «ανάπτυξη της πατριωτικής συνείδησης και τους αισθήματος πανανθρώπινης αλληλεγγύης»

24. Προστίθενται στο άρθρο 22 (Προστασία της Εργασίας)  τα ακόλουθα:

α) Σκοπός του Κράτους είναι η εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης σε όλους τους πολίτες με δυνατότητα μείωσης του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών

β) Το κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα που αφορά τους μισθωτούς στηρίζεται στην τριμερή χρηματοδότηση, σύμφωνα με την οποία το Κράτος εισφέρει κατά τα τρία ένατα, ο εργοδότης κατά τα τέσσερα ένατα και ο μισθωτός κατά τα δύο ένατα. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των μικρών και μεσαίων επαγγελματιών συνδέεται με την πραγματική εισοδηματική τους ικανότητα, όπως αυτή προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις τους, όπως ορίζει ο νόμος. Συνένωση επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων επιτρέπεται μόνο αν έχει εθελοντικό χαρακτήρα και αν δεν παραβιάζει κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα

γ) Το ύψος της σύνταξης που προκύπτει από το άθροισμα των παροχών των κύριων και των επικουρικών ταμείων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τον μέσο όρο των μισθών του μισθωτού εργαζόμενου κατά το διάστημα της τελευταίας πενταετίας πριν από τη λήψη της σύνταξης ή το αντίστοιχο μηνιαίο εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του ελεύθερου επαγγελματία κατά το διάστημα της τελευταίας πενταετίας πριν από τη λήψη της σύνταξης

δ) Το επίδομα ανεργίας χορηγείται τουλάχιστον επί διετία και ισούται τουλάχιστον με τον εκάστοτε μισθό του ανειδίκευτου εργάτη

ε) Κάθε απόλυση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα για συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου οφείλει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη.

25. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 24 ως εξής: «Το Κράτος μεριμνά για τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, για την προστασία των κατοίκων της χώρας και του περιβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή, για την ενίσχυση και χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, για τον περιορισμό της χρήσης ιδιωτικών μέσων μεταφοράς και για την επιβολή ειδικού οικολογικού φόρου σε οποιοδήποτε προϊόν ή δραστηριότητα έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον».

26. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

α) Προστίθεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο ως εξής: «Μετανάστες και πρόσφυγες απολαύουν όλων των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζονται κατά το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο»

β) προστίθεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 το εξής: «Αλλοδαποί που έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής στη χώρα έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές όλων των βαθμίδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκτός αν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για την τέλεση κακουργημάτων ή σοβαρών πλημμελημάτων, όπως νόμος ορίζει».

27. Κάθε παιδί που γεννιέται στην εδαφική επικράτεια της Ελλάδας από ημεδαπούς ή από αλλοδαπούς γονείς αποκτά αυτοδικαίως την ελληνική υπηκοότητα. Αλλοδαποί που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής στη χώρα  αποκτούν, αφού υποβάλουν σχετικό αίτημα-δήλωση, την ελληνική υπηκοότητα, εκτός αν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για την τέλεση κακουργημάτων ή σοβαρών πλημμελημάτων ή αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας, όπως νόμος ορίζει.

28. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται, όπως προβλέπεται στην υπάρχουσα διαδικασία, προστιθέμενης μίας τέταρτης ψηφοφορίας κατά τη διαδικασία εκλογής του προέδρου, σύμφωνα με την οποία αρκούν 151 ψήφοι για την εκλογή του. Αποσυνδέεται, έτσι, η προεδρική εκλογή από τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη κοινοβουλευτικών εκλογών. Η άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το εκλογικό σώμα δημιουργεί συνθήκες δυαρχίας και οδηγεί σε αλλαγή του πολιτεύματος.